Haksız Arama Suçu (TCK madde 120)
Yazı

Haksız Arama Suçu (TCK madde 120)

Haksız Arama Suçu GİRİŞ Türk Hukuku’nda özel hayatın gizliliği Anayasa’nın 20. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya...

Yalan Yere Yemin Suçu (TCK madde 257)
Yazı

Yalan Yere Yemin Suçu (TCK madde 257)

Yalan Yere Yemin Suçu GİRİŞ Türk Hukuku’nda dava sırasında yalan yere yemin edilmesi suçu ve cezası TCK m. 275’te düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. (3) Hükmün icraya konulmasından...

Hükümlülerin İzinleri Ne Zamandır? Hükümlüler Nasıl İzin Alırlar?
Yazı

Hükümlülerin İzinleri Ne Zamandır? Hükümlüler Nasıl İzin Alırlar?

Hükümlülerin İzinleri GİRİŞ Türk Hukuku’nda hükümlülerin izinleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve daha detaylı olarak Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Cezaların infazı sırasında hükümlüler hakkındaki bu düzenleme, insan hakları kapsamında değerlendirilir. Hükümlülerin izinleri hakkındaki düzenlemeler de Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun...

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu (TCK madde 234)
Yazı

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu (TCK madde 234)

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU GİRİŞ  Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu, velayet yetkisi elinden alınmış ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının,16 yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması veya kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk...

Adli Kontrol Tedbiri Nedir? Adli Kontrol Tedbiri Nasıl Kaldırılır?
Yazı

Adli Kontrol Tedbiri Nedir? Adli Kontrol Tedbiri Nasıl Kaldırılır?

ADLİ KONTROL TEDBİRİ NEDİR? GİRİŞ  Adli kontrol tedbiri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 109 vd. hükümlerinde düzenlenmektedir. Tutuklama sebeplerinin varlığı halinde şüpheli veya sanık hakkında uygulanan bir koruma tedbiridir. Bu sebeple adli kontrol ile tutuklama tedbirinin şartları aynıdır. Her iki tedbir için de şüpheli veya sanığın suç işlediklerine yönelik kuvvetli suç şüphesini gösteren somut...

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ NEDİR?
Yazı

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ NEDİR?

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ NEDİR? GİRİŞ  Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, araya bir vasıta sokulmak suretiyle gerçekleştirilen her türlü iletişimin gizlice dinlenmesi, buradan elde edilen bilgilerin kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin  değerlendirilmesini kapsamaktadır. İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 5271 sayılı CMK m. 135’de düzenlenmektedir. İletişimin denetlenmesi tedbiri şu şekillerde uygulanmaktadır: İletişimin tespiti, İletişimin dinlenmesi...

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?
Yazı

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?

KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLI TAHLİYE) NEDİR? GİRİŞ 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu m. 107’de düzenlenen ve bir infaz kurumu olan koşullu salıverilme (şartlı tahliye), hükümlünün hapis cezasının, kanunda belirlenen bir kısmını cezaevinde “iyi halli” olarak geçirmesi şartıyla, hapis cezasının geri kalan kısmını denetim altında şartlı olarak cezaevi dışında infaz edilmesinin sağlanmasıdır. Koşullu...

Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli Serbestlik Şartları Nelerdir?
Yazı

Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli Serbestlik Şartları Nelerdir?

DENETİMLİ SERBESTLİK GİRİŞ Denetimli serbestlik, şüpheli, tanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz yöntemidir. Denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi,...

Yakalama Nedir? Yakalama Kararı Çıkan Kişi Ne Yapmalıdır?
Yazı

Yakalama Nedir? Yakalama Kararı Çıkan Kişi Ne Yapmalıdır?

Yakalama GİRİŞ Türk Hukuku’nda yakalama bir koruma tedbiri olarak düzenlenmiştir ve geçici mahiyettedir. Yakalama, mahkeme veya hakim kararı olmaksızın suç şüphesi altında bulunan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmasıdır. Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde yakalamanın tanımı yapılmıştır. Buna göre: “Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin...

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Nedir?
Yazı

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Nedir?

Hakaret Davalarında Manevi Tazminat Davası GİRİŞ Türk hukukunda hakaret suçu TCK m. 125-131 aralığında düzenlenmiştir. TCK madde 125 – “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para...