KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU VE CEZASI NEDİR?
Yazı

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU VE CEZASI NEDİR?

ÇEKTE KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇU NEDİR? GİRİŞ Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan söz edilebilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar: Çek, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan undurların tamamını içermelidir. Çek, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen ibraz süreleri içerisinde çeki elinde bulunduran meşru hamil tarafından ibraz edilmelidir. İbraz edildiği gün çek hesabında...

KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ (Bono, Poliçe, Çek)
Yazı

KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ (Bono, Poliçe, Çek)

KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ GİRİŞ Kıymetli evrak hukukunda hak ve senet birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, yani hak talep edilmek isteniyorsa senet ibraz edilmelidir. Hamilin senedi çaldırdığı, kaybettiği v.b bir olay örgüsünde kıymetli evrak elinde zayi olan hak sahibi senedin iptali yoluna gitmelidir ve aldığı iptal kararıyla birlikte asıl borçluya müracaat etmelidir. Kıymetli evrakın zayi...

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİPLERİ
Yazı

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİPLERİ

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİPLERİ GİRİŞ Abonelik Sözleşmesi, TKHK m.52/1’de, “Abonelik sözleşmesi, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim...

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle İcra Takibi Nedir?
Yazı

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle İcra Takibi Nedir?

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ GİRİŞ Kambiyo senedi, değerli varlık olarak tanımlanan ticari senetlere verilen bir isimdir. Kambiyo senetleri, emre yazılı senetlerin en tipik örnekleridir. Bu senetler “Bono”, “Çek” ve “Poliçe” olmak üzere üç tanedir. Kambiyo senetleri daima belirli bir miktar paranın ödenmesi borcunu içerir, ibraz senetleridir, müteselsil sorumluluk ilkesi benimsenmiştir. Kambiyo...

Kesin Aciz Vesikası İle Kesin Rehin Açığı Belgesi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nelerdir?
Yazı

Kesin Aciz Vesikası İle Kesin Rehin Açığı Belgesi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nelerdir?

Kesin Aciz Vesikası İle Kesin Rehin Açığı Belgesi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nelerdir?           Rehin açığı belgesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte rehinli alacaklının alacağını kısmen veya tamamen alamamış olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge ile sadece rehnin alacağı karşılamadığı tespit edilmektedir; buna karşın borçlunun başka malvarlığının bulunmadığı veya mallarının alacağı karşılamaya yetmediğinin tespiti söz...

Geçici Rehin Açığı Belgesine Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir Mi?
Yazı

Geçici Rehin Açığı Belgesine Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir Mi?

Geçici Rehin Açığı Belgesine Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir Mi? Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı tasarruf işlemlerinin alacaklıları tarafından geçersizliğini sağlamak üzere açılır. Yargıtay tasarrufun iptali için şu tanımı kullanmaktadır; Malın, borçlunun mal varlığına iade edilmeden, icra takibi ile alacağın tahsiline imkân veren şahsi bir davadır. Bu dava sonunda alınacak karar ile tasarrufa...

Alacaklı Üst Sınır İpoteği Olmasına Rağmen, Üst Sınır Olarak Belirlenen Miktardan Daha Yüksek Bir Miktar İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatmak İsterse, Borçlu Buna Nasıl Karşı Koyabilir?
Yazı

Alacaklı Üst Sınır İpoteği Olmasına Rağmen, Üst Sınır Olarak Belirlenen Miktardan Daha Yüksek Bir Miktar İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatmak İsterse, Borçlu Buna Nasıl Karşı Koyabilir?

Alacaklı Üst Sınır İpoteği Olmasına Rağmen, Üst Sınır Olarak Belirlenen Miktardan Daha Yüksek Bir Miktar İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatmak İsterse, Borçlu Buna Nasıl Karşı Koyabilir? Üst sınır ipoteğinde, alacak şekilde bir üst sınır tespit edilerek teminatın kapsamı belirlenmektedir.  Bununla rehin edilen alacağın tutarı değil, ipotekli taşınmazın sorumlu olduğu üst miktar tespit edilmiş...

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Kararlaştırılabilir Mi?
Yazı

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Kararlaştırılabilir Mi?

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Kararlaştırılabilir Mi? Rehnin özel yoldan satılarak paraya çevrilmesine ilişkin olarak Türk hukukunda açık bir hüküm bulunmamakta olup, rehnin paraya çevrilmesi hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) kapsamında düzenlenmiştir. TMK’nın 873. maddesinde yer alan, “Borç ödenmezse alacaklı, alacağını rehinli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına sahiptir.” hükmüyle alacaklının rehin hakkı...

Çocuk Teslimi İle Alakalı İlamların İcrası
Yazı

Çocuk Teslimi İle Alakalı İlamların İcrası

Çocuk Teslimi İle Alakalı İlamların İcrası GİRİŞ Genelde icra takibi denilince akla ilk gelen husus bunun bir para borcuna ilişkin olduğudur. Fakat icra takipleri yalnızca para borçlarını içermemektedir. Bir işin yapılmasına, çocuk teslimine vb. birçok konu ile alakalı da icra takibi başlatılabilmektedir. Çocuk teslimine ilişkin ilamların icrası İcra İflas Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Madde 25-...

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar
Yazı

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar

Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar  Giriş Bir gerçek veya tüzel kişiye karşı herhangi bir borcundan dolayı icra takibi yapılmasının ardından, borçlu yan tebliğe rağmen borcunu ifa etmezse, alacaklı yan icra takibinin kesinleşmesinin ardından takibin devamını talep edebilir. Bu takip devamı genelde haciz işlemi ile devam etmektedir. Haciz işlemi, icra dairesi tarafından kişinin mal ve...