Kategori: İcra Hukuku

Anasayfa/İcra Hukuku

11

Mar

8. Yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 8. Yargı Paketi ile birlikte İcra İflas Kanunu ile ilgili yeni düzenlemeler de getirildi. 8. Yargı Paketi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda …

18

Kas

BAKIRKÖY 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No:2022/495 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS                 : ..................................................... LTD. ŞTİ. VEKİLİ                                 : Av. Serhan CANTAŞ ALACAKLI                          : ...................................................... LTD. ŞTİ. VEKİLİ                                 : Av. Murat.... BORÇLULAR                      : ...................................................... A.Ş. KONU                                    : 84.887,90 TL bedelli …

7

Eyl

Kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlar; taşınmaz aynına ilişkin ilamlar, aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar, sayıştay ilamları, yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin ilamlar, menfi tespit ve istirdat ilamları, istihkak davalarına ilişkin ilamlar, kira tespit ilamları ve bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler ve bunlar için düzenlenen ayni haklara ilişkin ilamlardır. Kural …

25

May

Ticaretin yerellikten globale taşındığı günümüz dünya ekonomisinde gerekliliği nedeniyle Türk Hukuku’nda da döviz cinsinden faturaların düzenlenebilmesi hüküm altına alınmıştır. Global ekonomik düzene bağlı olarak ticari ilişkilerin düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılmasının istisnaları olarak Vergi Usul Kanunu’nda düzenleme alanı bulmuştur. Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturalar günümüzün gerekliliğinin karşılanması nedeniyle düzenlenmiştir. …

23

Ağu

Hukuki ilişkilerde para borçlarının, ülke parası dışında yabancı para olarak belirlenmesi de sıklıkla olan bir durumdur. İfa edilmeyen yabancı para borçlarının da tahsil edilmesi hangi para birimi olarak talep edileceği, uygulanacak döviz kurunun zamanı, uygulanacak olan faiz oranı gibi kıstasların belirlenebilmesi önem teşkil eder. Türk Hukuku’nda Türk Borçlar Kanunu’nun 99. Maddesinde yabancı para alacaklarının tahsilinde …

17

Ağu

Türk Hukukunda faturanın tarifi Vergi Usul Kanunu’nun 229. Maddesinde yapılmıştır. İlgili maddeye göre: “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” Faturanın fatura olarak kabul edilebilmesi için gerekli unsurlar ise Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesinde yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu’nu …

8

Ağu

İhalenin feshi, ihalenin usul ve yasaya aykırı yapılması nedeniyle ilgililerin şikâyet yolu ile icra mahkemesine başvurmaları üzerine, ihalenin iptalini sağlayan bir hukuksal başvuru yoludur. İhalenin Feshi Nedenleri Nelerdir? İcra ve İflas Kanunu’nda ihalenin feshi sebepleri teker teker belirtilmemiştir. Bunun yerine İcra ve İflas Kanunu m.134/2’de, TBK m. 281’de yer alan nedenlere dayanılarak ihalenin feshi davası …

22

Şub

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan söz edilebilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar: Çek, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan undurların tamamını içermelidir. Çek, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen ibraz süreleri içerisinde çeki elinde bulunduran meşru hamil tarafından ibraz edilmelidir. İbraz edildiği gün çek hesabında yeterli karşılığın nakit olarak bulunmaması ve çek bedelinin kısmen …

16

Şub

Kıymetli evrak hukukunda hak ve senet birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, yani hak talep edilmek isteniyorsa senet ibraz edilmelidir. Hamilin senedi çaldırdığı, kaybettiği v.b bir olay örgüsünde kıymetli evrak elinde zayi olan hak sahibi senedin iptali yoluna gitmelidir ve aldığı iptal kararıyla birlikte asıl borçluya müracaat etmelidir. Kıymetli evrakın zayi olması durumunda hak sahibi tarafından açılan …

10

Şub

Abonelik Sözleşmesi, TKHK m.52/1’de, “Abonelik sözleşmesi, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip …