Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar Nelerdir?
Yazı

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar Nelerdir?

KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAK İLAMLAR İlam Nedir? İlam Türk Dil Kurumunca bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge anlamına gelmektedir. Yargı bildirisi olarak da tanımlanabilir. Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar Nelerdir? Kural olarak mahkeme ilamları kesinleşmesine gerek duyulmadan ilamlar icraya konu edilebilirken bazı kararlar kesinleşme olmaksızın icraya konu edilemez. 1. Taşınmaz aynına ilişkin...

Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturaların Geçerliliği
Yazı

Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturaların Geçerliliği

Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturaların Geçerliliği GİRİŞ Ticaretin yerellikten globale taşındığı günümüz dünya ekonomisinde gerekliliği nedeniyle Türk Hukuku’nda da döviz cinsinden faturaların düzenlenebilmesi hüküm altına alınmıştır. Global ekonomik düzene bağlı olarak ticari ilişkilerin düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılmasının istisnaları olarak Vergi Usul Kanunu’nda düzenleme alanı bulmuştur. Döviz Cinsinden Düzenlenen...

Yabancı Para Alacağı Dava veya İcra Takibine Nasıl Konu Edilir?
Yazı

Yabancı Para Alacağı Dava veya İcra Takibine Nasıl Konu Edilir?

Yabancı Para Alacağı Dava veya İcra Takibine Nasıl Konu Edilir? GİRİŞ Hukuki ilişkilerde para borçlarının, ülke parası dışında yabancı para olarak belirlenmesi de sıklıkla olan bir durumdur. İfa edilmeyen yabancı para borçlarının da tahsil edilmesi hangi para birimi olarak talep edileceği, uygulanacak döviz kurunun zamanı, uygulanacak olan faiz oranı gibi kıstasların belirlenebilmesi önem teşkil eder....

Fatura Alacağına Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır?
Yazı

Fatura Alacağına Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Fatura Alacağına Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır? GİRİŞ Türk Hukukunda faturanın tarifi Vergi Usul Kanunu’nun 229. Maddesinde yapılmıştır. İlgili maddeye göre: “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” Faturanın fatura olarak kabul edilebilmesi için gerekli unsurlar ise Vergi Usul...

İhale ile Taşınmaz Satışı – İhalenin Feshi Nedir?
Yazı

İhale ile Taşınmaz Satışı – İhalenin Feshi Nedir?

İHALE İLE TAŞINMAZ SATIŞI- İHALENİN FESHİ GİRİŞ İhalenin feshi, ihalenin usul ve yasaya aykırı yapılması nedeniyle ilgililerin şikâyet yolu ile icra mahkemesine başvurmaları üzerine, ihalenin iptalini sağlayan bir hukuksal başvuru yoludur. İhalenin Feshi Nedenleri Nelerdir? İcra ve İflas Kanunu’nda ihalenin feshi sebepleri teker teker belirtilmemiştir. Bunun yerine İcra ve İflas Kanunu m.134/2’de, TBK m. 281’de...

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU VE CEZASI NEDİR?
Yazı

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU VE CEZASI NEDİR?

ÇEKTE KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇU NEDİR? GİRİŞ Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan söz edilebilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar: Çek, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan undurların tamamını içermelidir. Çek, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen ibraz süreleri içerisinde çeki elinde bulunduran meşru hamil tarafından ibraz edilmelidir. İbraz edildiği gün çek hesabında...

KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ (Bono, Poliçe, Çek)
Yazı

KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ (Bono, Poliçe, Çek)

KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ GİRİŞ Kıymetli evrak hukukunda hak ve senet birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, yani hak talep edilmek isteniyorsa senet ibraz edilmelidir. Hamilin senedi çaldırdığı, kaybettiği v.b bir olay örgüsünde kıymetli evrak elinde zayi olan hak sahibi senedin iptali yoluna gitmelidir ve aldığı iptal kararıyla birlikte asıl borçluya müracaat etmelidir. Kıymetli evrakın zayi...

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİPLERİ
Yazı

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİPLERİ

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİPLERİ GİRİŞ Abonelik Sözleşmesi, TKHK m.52/1’de, “Abonelik sözleşmesi, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim...

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle İcra Takibi Nedir?
Yazı

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle İcra Takibi Nedir?

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ GİRİŞ Kambiyo senedi, değerli varlık olarak tanımlanan ticari senetlere verilen bir isimdir. Kambiyo senetleri, emre yazılı senetlerin en tipik örnekleridir. Bu senetler “Bono”, “Çek” ve “Poliçe” olmak üzere üç tanedir. Kambiyo senetleri daima belirli bir miktar paranın ödenmesi borcunu içerir, ibraz senetleridir, müteselsil sorumluluk ilkesi benimsenmiştir. Kambiyo...

Kesin Aciz Vesikası İle Kesin Rehin Açığı Belgesi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nelerdir?
Yazı

Kesin Aciz Vesikası İle Kesin Rehin Açığı Belgesi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nelerdir?

Kesin Aciz Vesikası İle Kesin Rehin Açığı Belgesi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nelerdir?           Rehin açığı belgesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte rehinli alacaklının alacağını kısmen veya tamamen alamamış olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge ile sadece rehnin alacağı karşılamadığı tespit edilmektedir; buna karşın borçlunun başka malvarlığının bulunmadığı veya mallarının alacağı karşılamaya yetmediğinin tespiti söz...

  • 1
  • 2