Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası
Yazı

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU GİRİŞ Yaşam hakkı hemen hemen her hukuk düzeninin koruduğu ve üzerinde uzun yıllar boyunca en uzun tartışmaları barındıran insan haklarından birisidir. Bunun nedeni yaşam hakkının diğer bütün haklardan önce gelmesidir. Zira yaşam hakkının olmadığı bir senaryoda diğer hakların hiçbir önemi bulunmamaktadır. Yaşam hakkı, T.C. Anayasası’nın 17. maddesinde düzenlenmiştir. Madde 17 –...

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası
Yazı

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası GİRİŞ Uyuşturucu maddeler tarih boyuncu çeşitli nedenlerle kullanılmıştır. Kişi ve toplum sağlığını oldukça olumsuz etkileyen uyuşturucu maddelerden kişileri uzak tutmak adına birçok ceza ve yaptırım öngörülmüştür. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde bu suçu düzenlemiştir. Söz konusu madde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” şeklinde düzenlenen uzun...

Suçlu Kavramı Suçlu Kimdir?
Yazı

Suçlu Kavramı Suçlu Kimdir?

SUÇLU KAVRAMI Suçlu, hukuk düzeninin koruduğu bir eyleme karşı kanunlarda suç olarak nitelendirilen eylemlerden birisini gerçekleştiren kişidir. Türk Anayasası’nın 38. maddesi ile korunan “masumiyet karinesi” ile, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Suçsuzluk karinesi, bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder.[1] Öncelikle ortada işlenmiş bir suç...

Tehdit Suçu (TCK madde 106)
Yazı

Tehdit Suçu (TCK madde 106)

TEHDİT SUÇU Giriş Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunumuzun “Özel Hükümler”  başlıklı ikinci kitabın “Kişilere Karşı Suçlar”ı düzenleyen ikinci kısmının “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığını taşıyan “Yedinci Bölüm”ünde 106. maddede yer almaktadır. Düzenlendiği yer ve niteliği itibariyle Tehdit suçu, hürriyete karşı suçlar arasında sayılmıştır. Kişilerin hürriyet hakkının korunması kapsamında ele alınan tehdit suçu oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. İşbu yazımızda suçun unsurlarıyla beraber bağlantı içerisinde olduğu hususlardan...

Suç Nedir? Suçun Unsurları Nelerdir?
Yazı

Suç Nedir? Suçun Unsurları Nelerdir?

A.Suç Nedir? Bir eylemin gerçekleşmesi durumunda eylemin suç olarak nitelendirilip, nitelendirilmeyeceği yıllar içerisinde farklı tanımlamalarla ifade edilmiştir. Teknik Hukuk Okuluna bağlı yazarlar suç deyince, hukukî nizamın netice olarak ceza terettüp ettirdiği fiili anlamaktadırlar.[1] Tabii Suç Teorisini savunan yazarlara göre suç, uygar toplumlardaki ortalama değer hükümlerine göre topluma zararlı fiillerle doğruluk ve merhamet duygularının esasını oluşturan...

Suçu ve Suçluyu Övme Suçu (TCK m.215)
Yazı

Suçu ve Suçluyu Övme Suçu (TCK m.215)

Suçu ve Suçluyu Övme Suçu Giriş Türk Ceza Kanunu’nun amacı birinci maddesinde açıklanmıştır. İşbu maddeye göre ceza yasamızın amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk düzenini, kamu sağlığını, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Toplum barışını korumak için düzenlenen maddelerden biri olan “Suçu ve Suçluyu Övme” suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun...

Gönüllü Vazgeçme
Yazı

Gönüllü Vazgeçme

Gönüllü Vazgeçme Türk Ceza Kanunu itibari ile gönüllü vazgeçme, bir suçun icra hareketlerine başlayan failin suçun tamamlanmaması için kendi iradesi ve çabasıyla suçun oluşmasını engellemesi durumudur. TCK’da düzenlendiği şekli ile; “Madde 36- (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım...

Ehliyete El Koyma Sebepleri ve Hukuki Süreç
Yazı

Ehliyete El Koyma Sebepleri ve Hukuki Süreç

Ehliyete El Koyma Sebepleri ve Hukuki Süreç GİRİŞ Ülkemizde sıklıkla artan ve önüne geçilmesi giderek zorlaşan trafik sorunları ve kazalarına önlem almak amacıyla trafik kuralları sıklıkla güncellenmektedir. Trafik kuralları ve cezalarının yasal dayanağı 6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunudur. Söz konusu kanun trafik kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için düzenlenmiştir. Ayrıca Trafik Hukuku insanların ulaşım güvenliğini...

Sosyal Medya Aracılığıyla Hakeret Suçu
Yazı

Sosyal Medya Aracılığıyla Hakeret Suçu

Sosyal Medya Aracılığıyla Hakaret Suçu Günümüz internet hayatının vazgeçilmezleri arasına hızlı bir şekilde giren ve çoğu birey için adeta bağımlılık seviyesine ulaşan “sosyal medya” kullanımı beraberinde birçok sorunu da hayatımıza sokmuştur. Yaklaşık 10 yıllık bir süredir hayatımızda bulunan sosyal medya kullanımının yarattığı en büyük sorunlardan birisi “sosyal medya aracılığı ile hakaret suçudur.” Sosyal medya aracılığı...

Suça Teşebbüs
Yazı

Suça Teşebbüs

Suça Teşebbüs Nedir? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suça teşebbüs, bir suçun icra hareketlerine başlanılıp kişi iradesi olmaksızın dış etkenler sonucu tamamlanamamasıdır. TCK’da düzenlendiği şekli ile ; “Madde 35- Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.” Suça Teşebbüsün Unsurları Nelerdir?...

  • 1
  • 2