Kategori: Gayrimenkul Hukuku

Anasayfa/Gayrimenkul Hukuku

9

May

Resmi Belgelerle ispat,  Türk Medeni Kanun'unun 7'nci maddesi resmi sicil ve senetleri belgeledikleri olgunun doğruluğu hakkında bir karine olarak düzenlemiştir. Yine bu maddeye göre resmi sicil ve senetlerin belgeledikleri olguların aksinin ispatı, özel kanunlarda başka hüküm olmadıkça, herhangi bir şekle bağlı değildir, kanun bir delil serbestisi tanımıştır. Yani kural olarak belgenin içeriğinin yanlış olduğunu ispat …

7

May

İspat yükü, bir davanın kazanılması ya da kaybedilmesinde en belirleyici unsurdur ve iddia ya da savunmaya ilişkin olguların gerçekleşip gerçekleşmediğinin hâkimi de ikna edecek biçimde ortaya konmasına denir. Davacının dava yolu ile ileriye sürdüğü iddia veya savunmanın haklılığının hâkim tarafından kabul edilmesi, bu olay ve hukuki işlemlerin ispatlanmasına bağlıdır. İspat yükü üzerine düşen taraf, ispat …

2

May

Genel nitelikli hükümler, aynı veya benzer özelliklerdeki ilişkilerin tamamına veya büyük bir kısmına uygulanabilen hükümlerdir. Örneğin Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri gibi. Özel nitelikli hükümler ise belirli hukuki ilişkileri düzenleyen ve başka hiçbir ilişkiye uygulanamayan hükümlerdir. Türk Medeni Kanunu madde 5’e göre hem Borçlar Kanunu’nun genel nitelikli hükümleri hem de Medeni Kanun’un genel nitelikli hükümleri, tüm …

12

Mar

İyi niyet, durumun gerektirdiği tüm özeni gösterdiği halde, bir hakkın kazanılmasında veya başka bir hukuki sonucun gerçekleşmesine ilişkin bir engelin varlığının farkında olmadan hareket etmek şeklinde tanımlanabilir. “Gerekli özeni gösterme” ile bahsedilmek istenen aslında somut olarak “bilmeme” veya “bilebilecek durumda olmama” hallerini kapsamaktadır. İyi niyet, hakların kullanılması ve borçların ifasında davranış kuralı rolünü üstlendiği zaman …

8

Mar

Dürüstlük kuralı, hakların kullanılması hakkın sağladığı yetkilere göre değişmektedir ancak bütün hakların kullanılmasında uyulması gereken bir kural vardır ve bu kural, Türk Medeni Kanunu’nun 2.maddesinde ifade edilen dürüstlük kuralına uyma yükümlülüğüdür. Bir hak dürüstlük kuralına aykırı kullanılırsa kötüye kullanılmış olur. Fakat dürüstlük kuralı bir davranış kuralı olarak yalnızca hakların kullanılmasında değil, borçların ifasında da uyulması …

5

Mar

Hukukun uygulanması ve kaynakları, Türk Medeni Kanunu’nun ve diğer özel kanunların uygulanacağı konular belirlenirken konu ile ilgili kanunların bulunmaması halinde hâkimin hangi kuralı uygulayacağı Türk Medeni Kanunu madde 1 kapsamında belirlenmiştir. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona …

6

Eyl

Kamulaştırma işlemi Kamulaştırma Kanunu gereğince yapılmaktadır. Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerin mülkiyetine geçmesidir. Gerçek ve özel tüzel hukuk kişilerine ait taşınmaz mallar kamulaştırılabilir. Kamu malları kamulaştırılamaz. Taşınmaz malın tamamı kamulaştırılabildiği gibi belirli bir kısmı da kamulaştırılabilir bu duruma kısmi kamulaştırma Anayasa …

17

Oca

Türk Hukuku’nda taşkın yapılardan kaynaklı komşu parsele tecavüz durumunun hukuka uygun hale getirilebilmesi adına Türk Medeni Kanunu’nda gerekli düzenleme öngörülmüştür. Bir parsel üzerinde var olan yapının komşu parsele taşması durumunda taşkın yapıdan söz edilir. TMK 725 “Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, …

12

Ara

Taşınmaz mülkiyeti kural olarak, geçerli ve hukuka uygun işleme dayalı olarak tapu kütüğünde yapılacak tescil ile kazanılır. Ancak kural bu olmakla birlikte bir takım şartlarla istisnai yollarla da taşınmaz iktisabı mümkündür. Bu yollardan bazıları olağan zamanaşımı ve olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasıdır. Belirtmek gerekir ki özel mülkiyete konu olamayacak taşınmazlar, hazine adına kaydı yapılan …

10

Kas

İmar para cezalarına, İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre bazı fiilleri işleyen kişiler hakkında para cezası uygulanacağı ile para cezalarını verecek idari merciler ve bu para cezasına ne şekilde itiraz edilebileceği düzenlenmektedir. İdari Para Cezasına İtiraz Sebepleri Nelerdir? İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre itiraz sebepleri şunlar olabilir: Para cezasının yetkisiz kamu idaresi tarafından uygulanması, Para cezasının …