Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası

Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası GİRİŞ Türk Hukuku’nda taşkın yapılardan kaynaklı komşu parsele tecavüz durumunun hukuka uygun hale getirilebilmesi adına Türk Medeni Kanunu’nda gerekli düzenleme öngörülmüştür. Bir parsel üzerinde var olan yapının komşu parsele taşması durumunda taşkın yapıdan söz edilir. TMK 725 “Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan...

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPU EDİNME İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI
Yazı

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPU EDİNME İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPU EDİNME İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI GİRİŞ  Taşınmaz mülkiyeti kural olarak, geçerli ve hukuka uygun işleme dayalı olarak tapu kütüğünde yapılacak tescil ile kazanılır. Ancak kural bu olmakla birlikte bir takım şartlarla istisnai yollarla da taşınmaz iktisabı mümkündür. Bu yollardan bazıları olağan zamanaşımı ve olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasıdır....

İmar Para Cezalarına İtiraz ve İptal Davası
Yazı

İmar Para Cezalarına İtiraz ve İptal Davası

İMAR PARA CEZALARINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI YOLU GİRİŞ  İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre bazı fiilleri işleyen kişiler hakkında para cezası uygulanacağı ile para cezalarını verecek idari merciler ve bu para cezasına ne şekilde itiraz edilebileceği düzenlenmektedir. İdari Para Cezasına İtiraz Sebepleri Nelerdir? İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre itiraz sebepleri şunlar olabilir: Para cezasının yetkisiz...

İmar Planı Nedir? İmar Planı Nasıl Yapılır? Yapı Ruhsatı Nedir?
Yazı

İmar Planı Nedir? İmar Planı Nasıl Yapılır? Yapı Ruhsatı Nedir?

İMAR PLANI NEDİR? GİRİŞ İmar planları, bir bölgenin ya da bir taşınmazın yapılaşma amacını, kullanım şeklini, yapılaşma koşullarını belirleyen düzenleyici idari işlemlerdir. İmar planları düzenleyici idari işlem olarak kabul edilmektedir. Söz konusu bu düzenleyici  idari işlemlere karşı 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24/c maddesine göre Danıştay’da dava açılmaktadır. Belirtmek gerekir ki imar planlarına karşı dava açma...

Kat Malikleri Genel Kurulu Nedir? Kat Malikleri Toplantısı Nedir?
Yazı

Kat Malikleri Genel Kurulu Nedir? Kat Malikleri Toplantısı Nedir?

KAT MALİKLERİ GENEL KURULU GİRİŞ Kat malikleri genel kurulu, anataşınmaza ait bağımsız bölümlerine sahip olan kat maliklerinin bir araya gelerek anataşınmazın yönetimine, ortak alanların kullanımına ve anataşınmaza ait her türlü konuda karar aldıkları kuruldur. Kurulun aldığı kararlar, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamalıdır. Kat Malikleri Genel Kurulu Üyeleri  Kurulun asli üyeleri belirtildiği üzere kat malikleridir. Ancak...

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları Nelerdir?
Yazı

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları Nelerdir?

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları GİRİŞ Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti ve bu hakka sahip olanlara ise kat maliki olacağı öngörülmüştür. Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak...

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Yerlerde Yenilik ve İlave
Yazı

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Yerlerde Yenilik ve İlave

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE ORTAK YERLERDE YENİLİK VE İLAVE GİRİŞ  Ortak yerlerde yenilik ve ilave yapılması Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42 ve 43, 44 ve 45. maddelerinde düzenlenmektedir. Ortak Yerlerde Yenilik ve İlaveler Nelerdir? 1- Faydalı İmalat Yapılması: Ortak yerlerden sağlanacak yararı artıran, bunları kullanmanın daha rahat, kolay ve elverişli olmasını sağlayan yenilik ve eklemelerin yapılması...

Ehliyetsizlik Sebebi ile Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Ehliyetsizlik Sebebi ile Tapu İptal ve Tescil Davası

Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davası GİRİŞ Türk Hukukunda tapuda taşınmaz devrinin yapılabilmesi için devri gerçekleştiren kişinin, işlem sırasında temyiz kudretine ve fiil ehliyetine haiz olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanun m. 9’da açıklandığı üzere, fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Ehliyetsiz olan kişinin yapmış olduğu taşınmaz devri hukuken...

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası Nedir?
Yazı

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası Nedir?

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası GİRİŞ Türk Hukuku’nda tescilin sonuçları TMK m. 1022’de düzenlenmiştir. Buna göre “Aynî haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır. Tescilin etkisi, kanunen öngörülen belgeler isteme eklenmiş veya geçici tescil hâlinde belgelerin uygun zamanda tamamlanmış olması koşuluyla yevmiye defterine yapılan kayıt tarihinden başlar. Bir hakkın içeriği, tescilin sınırları...

Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi
Yazı

Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi

KADASTRO KANUNA GÖRE HATALARIN DÜZELTİLMESİ GİRİŞ Türk Medeni Kanunu dışındaki bazı özel kanunlarda da tapu kayıtlarında düzeltmeye ilişkin hükümler öngörülmektedir. Bu özel kanunlardaki düzenlemelerden biri de 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesidir. Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce...