Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası Nedir?
Yazı

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası Nedir?

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası GİRİŞ Türk Hukuku’nda tescilin sonuçları TMK m. 1022’de düzenlenmiştir. Buna göre “Aynî haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır. Tescilin etkisi, kanunen öngörülen belgeler isteme eklenmiş veya geçici tescil hâlinde belgelerin uygun zamanda tamamlanmış olması koşuluyla yevmiye defterine yapılan kayıt tarihinden başlar. Bir hakkın içeriği, tescilin sınırları...

Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi
Yazı

Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi

KADASTRO KANUNA GÖRE HATALARIN DÜZELTİLMESİ GİRİŞ Türk Medeni Kanunu dışındaki bazı özel kanunlarda da tapu kayıtlarında düzeltmeye ilişkin hükümler öngörülmektedir. Bu özel kanunlardaki düzenlemelerden biri de 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesidir. Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce...

Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası
Yazı

Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası

TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI GİRİŞ Taşınmazların tapu kaydındaki malikinin ya da ayni hak sahibinin kimlik bilgileri yanlış ya da eksik yazılmış olabilir. Bu türlü kayıtların düzeltilmesinde TMK m.1027 hükmü dikkate alınır. Söz konusu maddede, “İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni...

Taşınmazlarda İstihkak Davası Nedir?
Yazı

Taşınmazlarda İstihkak Davası Nedir?

TAŞINMAZLARDA İSTİHKAK DAVASI GİRİŞ İstihkak davası, TMK m.683/2’de düzenlenmiş olup, malikin malını haksız olarak elinde bulunduranlara karşı açabileceği dava olarak düzenlenmiştir. İstihkak davası, dolaysız zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyete karşı mülkiyet hakkına dayanarak açtığı ayni bir dava olarak tanımlanmaktadır. İstihkak davası ile malik, haksız zilyetten maliki olduğu eşyanın kendisine geri verilmesini ister. Uygulamada, taşınmazın...

Taşınmaz Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davası
Yazı

Taşınmaz Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davası

Taşınmaz Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davası GİRİŞ Taşınmazın gerçekteki yüzölçümü tapuda kayıtlı olduğundan farklı olabilmektedir. Bu farklılığın ortadan kaldırılması ise taşınmaz sınır ve yüzölçümü düzeltilmesi davası ile gerçekleştirilir. Söz konusu dava “sınır ve yüzölçümü düzeltimi”, “mesaha tashihi”, “miktar tezyidi” davaları olarak da adlandırılmaktadır. Taşınmaz sınır ve yüzölçümü düzeltilmesi davası çekişmesiz yargı işlerinden olup hasımsız olarak...

İpotek Nedir?
Yazı

İpotek Nedir?

İpotek Nedir? GİRİŞ İpoteğin, Türk Medeni Kanunu’nun 881. maddesinde genel olarak amacı yer almaktadır. İlgili madde “Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir”. İpoteği genel olarak tanımlamak gerekirse; bir borcun ödeneceğinin güvence altına alınması için taşınmaz rehni türlerinden biri olan ipotek, teminat...

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (MÜDAHALENİN MEN’İ) NEDİR?
Yazı

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (MÜDAHALENİN MEN’İ) NEDİR?

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (MÜDAHALENİN MEN’İ) NEDİR? GİRİŞ  El atmanın önlenilmesi davası malikin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasını haksız olarak kısmen engelleyen, kısıtlayan veya zorlaştıran kişiye karşı açtığı ayni bir davadır. Zilyetliğini tam olarak kaybetmemiş malikin haksız olarak zilyetliğine zarar veren, el atan, malından yararlanmasını kısıtlayan kişi aleyhine mülkiyet hakkını korumak için açtığı davadır. El...

Acele Kamulaştırma Nedir?
Yazı

Acele Kamulaştırma Nedir?

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? GİRİŞ Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırma yönteminden ayrı, özel bir usulle yapılan kamulaştırmayı ifade eder. Bu usul, “acelelik” kapsamında değerlendirilen durumlar için idarenin olağan kamulaştırma usullerinden ayrılarak hızlı bir şekilde taşınmaza el konulması için öngörülmüş bir yöntemdir. Acele kamulaştırma usulü ile idareye kamulaştırma işlemlerinin neticelenmesini beklemeden kamulaştırılan taşınmaza el koyma imkanı tanır ve...

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası Nedir?
Yazı

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası Nedir?

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI)  DAVASI GİRİŞ  Ecrimisil (haksız işgal tazminatı), taşınmaz üzerinde zilyetliği bulunmayan malik tarafından, dava konusu edilen taşınmazı bir hakka dayanmaksızın kullanan yani işgal eden kişiye karşı yöneltilen bir talep ve dava türüdür. Bu dava ile mahkemeden, haksız işgalin tespiti ve işgal tazminatının ifasına karar vermesi talep edilir. Ecrimisil “mülkiyet hakkına” dayanmaktadır. Mülkiyet...

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI GİRİŞ Muvazaa, irade ile dışa vurulan beyan arasında üçüncü kişileri aldatmak amacıyla birden fazla kişi tarafından bilerek ve isteyerek uygunsuzluk hali yaratmak anlamına gelmektedir. Muvazaa mutlak ve nispi muvazaa olmak üzere ikiye ayrılır. İnceleyeceğimiz muris muvazaası ise nispi muvazaanın bir türünü teşkil etmektedir. MUVAZAANIN UNSURLARI VE TÜRLERİ...