Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası Nedir?
Yazı

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası Nedir?

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI)  DAVASI GİRİŞ  Ecrimisil (haksız işgal tazminatı), taşınmaz üzerinde zilyetliği bulunmayan malik tarafından, dava konusu edilen taşınmazı bir hakka dayanmaksızın kullanan yani işgal eden kişiye karşı yöneltilen bir talep ve dava türüdür. Bu dava ile mahkemeden, haksız işgalin tespiti ve işgal tazminatının ifasına karar vermesi talep edilir. Ecrimisil “mülkiyet hakkına” dayanmaktadır. Mülkiyet...

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI GİRİŞ Muvazaa, irade ile dışa vurulan beyan arasında üçüncü kişileri aldatmak amacıyla birden fazla kişi tarafından bilerek ve isteyerek uygunsuzluk hali yaratmak anlamına gelmektedir. Muvazaa mutlak ve nispi muvazaa olmak üzere ikiye ayrılır. İnceleyeceğimiz muris muvazaası ise nispi muvazaanın bir türünü teşkil etmektedir. MUVAZAANIN UNSURLARI VE TÜRLERİ...

Kat Mülkiyeti Nedir?
Yazı

Kat Mülkiyeti Nedir?

KAT MÜLKİYETİ  GİRİŞ Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 1.maddesinde kat mülkiyeti kavramı şu şekilde tanımlanmıştır. Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet haklarıdır. KAT MÜLKİYETİNİN ÖZELLİKLERİ Kat mülkiyeti, inşaatı...

Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Tapu İptal ve Tescil Davası

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI GİRİŞ Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydının gerçeği yansıtmadığı durumlarda açılır. Tapudaki kayıtların gerçek hak sahibi lehine düzeltilmesini sağlayan dava türüdür. Tapu iptal ve tescil davası, taşınmazın aynına yani mülkiyet hakkına ilişkindir. Mülkiyet hakkı ihlal edilen kişinin başvurabileceği bir dava türüdür. Mülkiyet hakkı kişiye maliki olduğu şey üzerinde oldukça...

İmar Uygulamasından Doğan Davalar
Yazı

İmar Uygulamasından Doğan Davalar

İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR GİRİŞ İmar kelime anlamı olarak bir yerin yapılaştırılması, bayındır hale getirilmesi anlamına gelmektedir. İmar hukuku da herhangi bir arsa üzerinde inşa edilmesi planlanan kamuya tahsis edilecek veya bireysel yerleşim alanlarının hangi nitelikleri barındırması gerektiğini düzenleyen kurallar bütününe denir. İmar hukukunun amacı, çevre ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde yapılaşmanın sağlanmasıdır.  İşte...

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?
Yazı

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR? GİRİŞ İmar planı; bulunduğu bölge halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamayı, yaşam kalitesini üst seviyelere taşımayı ve bu amaç doğrultusunda bölgenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel ve fiziksel özellikleri ile ilişkili araştırmalara göre hazırlanan, kentsel bazda yerleşme ve gelişme eğilimleri için farklı...

İMAR UYGULAMASINDA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI
Yazı

İMAR UYGULAMASINDA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI

İMAR UYGULAMASINDA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI GİRİŞ İmar uygulamasında; düzgün yapılaşmanın yanında, ayrıca o belde halkının; oturma, çalışma, dinlenme, ulaşım, sağlık, sosyal, kültürel ve güvenlik ihtiyaçlarına da çözüm bulunmaktadır. Bu imkanların sağlanması, zeminde bazı tesislerin yapımını da gerektirir. Bütün bu tesisler için uygulama sahası içinde yer ayrılmasına, bunun için de kaynağa ihtiyaç vardır. Bu kaynak düzenleme sahasına giren bütün taşınmazlardan,...

Adi Yazılı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
Yazı

Adi Yazılı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

ADİ YAZILI TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile satıcı, ileride yapılacak olan satış sözleşmesini gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.  Taşınmaz satış sözleşmesinde alıcı kararlaştırılan bedeli vaat borçlusuna ödemekle yükümlüyken, vaat borçlusu da taşınmazı devretmekle yükümlüdür. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde vaat borçlusunun malik olması şart değildir. Sonradan malik olacağı taşınmaz için de taşınmaz satış vaadi...

TEMLİKEN TESCİL DAVALARI NELERDİR?
Yazı

TEMLİKEN TESCİL DAVALARI NELERDİR?

TEMLİKEN TESCİL DAVALARI Türk Medeni Kanun’u m. 725/1 – “Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur.” Taşkın yapının mülkiyeti arazinin malikine ait olmalıdır. “İrtifak hakkı” ifadesinden kasıt ya arazi maliki tarafından alınmış üst hakkıdır ya da Medeni...

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
Yazı

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, noter önünde resen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşmedir. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Niteliği Taşınmaz satış vaadi sözleşmesiyle amaçlanan ileride bir taşınmazın satış işleminin yapılmasıdır. Satış vaadi sözleşmesi bir tapulu taşınmazın satışını...

  • 1
  • 2