Kategori: İdare Hukuku

Anasayfa/İdare Hukuku

8

Eyl

Mecburi Hizmet Sorumluluğu, Türk Hukuku’nda önemli bir yer edinmiş olmakla birlikte tek bir mevzuat altında toplanmamıştır. Bunun ile birçok kamu görevlisi mecburi hizmet yükümlülüğüne tabii tutulmuştur. Mecburi hizmet yükümlülüğü altındaki kamu görevlileri, bir mesleğin gereği ya da sağlanan eğitim nedeniyle belirlenen süre zarfında hizmet etmek zorundadırlar. Kamu görevlileri, devletin işleyişinde önemli bir rol oynarlar ve …

21

Haz

Türk Hukukunda yurtdışı çıkış yasağı ve pasaport tahdidi bir idari işlem olup Pasaport Kanunu’nun 22. Maddesinde düzenlenmiştir. Tahdit’in tanımı TDK’ye göre çevresini daraltma, sınır koyma, sınırlama, kısıtlama, çevreleme anlamlarına gelmektedir. Pasaport tahdidi ise idare tarafından kişilerin pasaport işlemlerine gerekçeye dayalı olarak konulan kısıtlama anlamına gelmektedir. Pasaport tahdit işleminde yetkililer, kişilerin kimlik numaralarının üzerine bir açıklama yazılmasıyla …

20

Eyl

Bu ihbarnameler, Mal Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Belediyelerce düzenlenmektedir. Tarh edilen vergi, harç ve kesilen cezayı gösteren belgelerdir. Söz konusu ihbarname hem vergiyi/harcı hem de cezayı kapsar. Bunun yanında sadece cezayı da kapsayabilmektedir. Belirtilen bu ihbarname 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 34. ve 35. maddelerinde düzenlenmektedir. Vergi/ceza ihbarnamesi, Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü şekil ve …

16

Eyl

Memuriyetten çıkarılma, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde söz konusu olacaktır. Türk Hukuku’nda Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinde memurun tanımı yapılmıştır. Buna göre “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa …

15

Eyl

Türk Hukuku’nda “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder. İthal veya ihraç edilen mallara ilişkin olarak eksik veya hiç vergi ödenmediği durumlarda gümrük vergisi ek tahakkuk ve düzenlemeleri mevcut ise para cezası uygulanır. Gümrük vergi kabahatleri ve kabahatlerin cezaları Gümrük kanununda ikili ayrıma tabii tutulmak …

10

Ağu

Türk Hukuku’na göre memur hakkında disiplin cezası uygulanabilmesinin ön koşulu olarak disiplin soruşturması yapılması gerekmektedir. Memurun işlediği iddia edilen disiplin suçunun gerekliliği olarak belirlenen sürede savunma hakkı tanınmadığı takdirde verilecek olan disiplin cezaları hukuka aykırılık teşkil edecek ve iptale konu olabilecektir. Kanunda yer alan disiplin cezalarında Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları …

4

Tem

El atmanın önlenilmesi davası, malikin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasını haksız olarak kısmen engelleyen, kısıtlayan veya zorlaştıran kişiye karşı açtığı ayni bir davadır. Zilyetliğini tam olarak kaybetmemiş malikin haksız olarak zilyetliğine zarar veren, el atan, malından yararlanmasını kısıtlayan kişi aleyhine mülkiyet hakkını korumak için açtığı davadır. El atmanın önlenilmesi davasının açılabilmesi için haksız el atmanın …

1

Tem

İdarenin kişilere verdiği zararı tazmin yükümlülüğü, idarenin “hizmet kusuruna” ve “kusursuz sorumluluğuna” dayanmaktadır. Hizmet kusuru, idarenin ifa ile yükümlü olduğu herhangi bir kamu hizmetinin kuruluşunda, düzenlenmesinde veya teşkilatında, bünyesinde, personelinde, işleyişinde bir takım aksaklık, hukuka aykırılık, bozukluk, düzensizlik, eksiklik veya ihmalin ortaya çıkması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kamu hizmeti gören idareler, kamu hizmeti esnasındaki verdikleri zararlardan …

5

Mar

Üniversitelerde görev yapan akademik personel ve memurlar dışında, öğrencilerle ilgili idari işlemler de dava konusu olabilmektedir. Üniversitelerde okuyan öğrencilere “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” mevzuatı uygulanmaktadır. Bu yönetmeliğe göre öğrencilere disiplin cezaları verilebilmekte ve bu disiplin cezaları da idari dava konusu olabilmektedir. Üniversite Öğrencileri İle İlgili Dava Çeşitleri Nelerdir? Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar …

4

Mar

Akademik personel, bir üniversitenin herhangi bir kademesinde yer alan eğitimden sorumlu ve akademik unvana sahip kişilere verilen isimdir. Bu kişilerin özlük işleri 2547 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. Atama ve Atama İsteminin Reddi Akademik personelin atamasına esas teşkil edecek sebepler; disiplin soruşturması neticesinde getirilen teklifler, ihtiyaç ya da idarenin işleyişindeki değişim veyahut da hizmet gereği …