Ölümün Tespiti Davası Nedir?
Yazı

Ölümün Tespiti Davası Nedir?

Ölümün Tespiti Davası Nedir? Giriş Ölüm, bireyin yaşamının sonlanmasının yanı sıra, kişinin hukuki varlığının sona erdiği anlamına gelir. Yani, ölümle birlikte bireyin sahip olduğu haklar ve yükümlülükler sona erer. Ölüm kaydı ise bir kişinin hayatının sona erdiğini resmi olarak tespit eden bir belge türüdür. Bu kayıtlar, ölümün tarihi, yeri ve nedeni gibi kişisel ve tıbbi...

Terekenin Tespiti Davası Nedir?
Yazı

Terekenin Tespiti Davası Nedir?

Terekenin Tespiti Davası Tereke Nedir? Türk Hukukunda tereke, bir kişinin ölümünden sonra geriye kalan tüm mal varlığıdır. Bu mal varlığı, kişinin ölümünden sonra mirasçılarına veya varsa borçlarına göre dağıtılır. Tereke, ölen kişinin bıraktığı tüm varlıkları içerir. Bunlar gayrimenkuller, araçlar, para, hisse senetleri, mücevherler, sanat eserleri ve diğer tüm maddi varlıkları kapsar. Tereke, bir kişinin ölümüyle...

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?
Yazı

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın Hükmen Reddi Giriş “Mirasın reddi” ifadesi, bir kimsenin yasal olarak miras hakkını reddettiği anlamına gelir. Miras, bir kişinin ölümü üzerine, geride bıraktığı malvarlığı ve haklarının tümünü kapsar. Mirasın reddi, mirasçı olmak istemeyen bir kişinin mahkeme kararıyla veya hükmen mirastan feragat etmesini ifade eder. Bir kişi mirası reddettiğinde, mirasın tümüyle reddedildiği kabul edilir ve reddeden...

Miras Sözleşmeleri Nedir? Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Yazı

Miras Sözleşmeleri Nedir? Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

MİRAS SÖZLEŞMELERİ Giriş Miras sözleşmesi, bir kişinin hayatta iken hazırladığı ve ölümünden sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağına dair hazırlanan özel bir anlaşmadır. Miras sözleşmesi, kişinin ölümü halinde mal varlığının dağıtımı, mirasçılar arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların önüne geçerek, mal varlığı dağıtımı daha adil bir şekilde yapılmasını sağlar. Miras sözleşmesi, kişinin mirasçılarına, haklarına ve sorumluluklarına dair bir...

Mirastan Çıkarma (ISKAT) Nedir?
Yazı

Mirastan Çıkarma (ISKAT) Nedir?

MİRASTAN ÇIKARMA (ISKAT) NEDİR? GİRİŞ Mirasçılıktan çıkarma, bir kişinin yasada sınırlı olarak belirtilen sebeplerin varlığı halinde, saklı pay sahibi mirasçısını ölüme bağlı bir tasarruf ile mirastan hariç bırakma hak ve yetkisidir. Mirastan çıkarma sebepleri tek başına yeterli değildir, mutlaka şekli anlamda bir ölüme bağlı tasarrufun yani vasiyetnamenin içinde yer alması gerekmektedir. Mirastan çıkarma kural olarak...

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?
Yazı

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?

MURİS MUVAZAASI (MİRASTAN MAL KAÇIRMA) NEDİR?  GİRİŞ Mirasbırakan, mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak için, onları aldatmaya yönelik olarak miras muvazaası yoluna başvurabilmektedir. Muris muvazaasında, miras bırakan ile sözleşmenin karşı tarafı malın devri konusunda anlaşmakta, ancak görünüşteki sözleşmenin niteliği değiştirilmektedir. Mirasbırakanın gerçek amacı bağış iken genelde satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaparak gizli sözleşmeyi gizler....

Tenkis Davası Nedir?
Yazı

Tenkis Davası Nedir?

TENKİS DAVASI  GİRİŞ Gerçek kişinin ölümüyle birlikte bu kişinin malvarlığı ve bu malvarlığının intikali meselesi artık miras hukukunun konusunu oluşturmaktadır. İşte miras bırakanın malvarlığından yararlanacak olan gerçek veya tüzel kişilere de mirasçı denilmektedir. Mirasçılar yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılık, miras bırakana bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü üzerine doğrudan...

Vasiyetnamenin Düzenlenmesi, Geçerliliği ve İptal Davası
Yazı

Vasiyetnamenin Düzenlenmesi, Geçerliliği ve İptal Davası

 VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİ GEÇERLİLİĞİ VE İPTAL DAVASI GİRİŞ Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü ya da ölüme eş değer sayılan hallerden (gaiplik, ölüm karinesi) birinin gerçekleşmesi halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Muris bu malvarlığı intikalinin ne düzeyde olacağını ölmeden önce yaptığı ve ölüm anında sonuç doğuracak ölüme bağlı tasarruf...

Mirasta Mal Paylaşımı ve Mirasçılık
Yazı

Mirasta Mal Paylaşımı ve Mirasçılık

MİRASTA MAL PAYLAŞIMI VE MİRASÇILIK MİRAS NEDİR? Miras, bir kimsenin ölümüyle mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin bütünüdür, yani tereke anlamına gelir. MİRASÇI VE MURİS NEDİR? Öldüğü vakit, kendisine ait olan özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetinin düzenlenen kişilere “muris” denir. Sadece gerçek kişiler muris olabilir çünkü sadece gerçek kişiler ölür. Ölüme bağlı bir tasarrufun yapılmasının söz...

Miras Paylaşımında Saklı Pay ve Tasarruf Özgürlüğü
Yazı

Miras Paylaşımında Saklı Pay ve Tasarruf Özgürlüğü

Miras Paylaşımında Saklı Pay ve Tasarruf Özgürlüğü Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Miras bırakanın ölümü üzerine mal varlığı bir bütün halinde kendisine geçen kişi veya kişiler mirasçı sıfatını alırlar. Miras bırakan yalnızca gerçek kişi iken mirasçı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Medeni Kanunu’muzda Miras Hukuku bakımından yasal mirasçı ve iradi mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı...

  • 1
  • 2