Kategori: Miras Hukuku

Anasayfa/Miras Hukuku

27

Eki

Ölümün tespiti davası, kişinin ölmüş olmasına rağmen nüfus kayıtlarında- diğer bir deyişle aile kütüğünde- hâlâ yaşayan veya sağ görünen bir şekilde kaydedilmesi nedeniyle ölümünün resmi olarak tespiti ve kayıtların düzeltilmesi için açılan bir dava türüdür. Ölüm, bireyin yaşamının sonlanmasının yanı sıra, kişinin hukuki varlığının sona erdiği anlamına gelir. Yani, ölümle birlikte bireyin sahip olduğu haklar …

16

Eki

Terekenin tespiti davası, mirasın kime ait olduğunu tespit etmek adına, mirasın paylaşımını sağlamak amacıyla açılır. Tereke davası, mirasçıların bir araya gelmesi ve mirasın paylaşımı konusunda anlaşmaya varmaları ile sonuçlanabilir. Ancak, tereke davası, mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa, mahkeme tarafından çözümlenir. Tereke, bir kişinin ölümünden sonra geriye kalan tüm mal varlığıdır. Bu mal varlığı, kişinin ölümünden sonra …

13

Eyl

Mirasın reddi, bir kimsenin yasal olarak miras hakkını reddettiği anlamına gelir. Miras, bir kişinin ölümü üzerine, geride bıraktığı malvarlığı ve haklarının tümünü kapsar. Mirasın reddi, mirasçı olmak istemeyen bir kişinin mahkeme kararıyla veya hükmen mirastan feragat etmesini ifade eder. Bir kişi mirası reddettiğinde, mirasın tümüyle reddedildiği kabul edilir ve reddeden kişi mirasçı olarak kabul edilmez. …

12

Eyl

Miras sözleşmesi, bir kişinin hayatta iken hazırladığı ve ölümünden sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağına dair hazırlanan özel bir anlaşmadır. Miras sözleşmesi, kişinin ölümü halinde mal varlığının dağıtımı, mirasçılar arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların önüne geçerek, mal varlığı dağıtımı daha adil bir şekilde yapılmasını sağlar. Miras sözleşmesi, kişinin mirasçılarına, haklarına ve sorumluluklarına dair bir açıklama yaparak, mal …

13

Eyl

Mirasçılıktan çıkarma, bir kişinin yasada sınırlı olarak belirtilen sebeplerin varlığı halinde, saklı pay sahibi mirasçısını ölüme bağlı bir tasarruf ile mirastan hariç bırakma hak ve yetkisidir. Mirastan çıkarma sebepleri tek başına yeterli değildir, mutlaka şekli anlamda bir ölüme bağlı tasarrufun yani vasiyetnamenin içinde yer alması gerekmektedir. Mirastan çıkarma kural olarak vasiyetname yolu ile yapılır. Ancak …

15

Mar

Muris muvazaası, miras bırakan ile karşı taraf arasında yapılan muvazaa anlaşması mevcuttur, ama. mirasçıları aldatmak ve mirasçılardan mal kaçırmaktır. Mirasçıdan mal kaçırılması amaç edinildiğinden davacı mirasçı sözleşmenin tarafı olmadığından, yani üçüncü kişi konumundadır. Bu kişi muris muvazaası ile zarara uğrayan kişidir, çünkü miras payı azalmakta ya da tamamen yok olmaktadır. Mirasbırakan, mirasçılarını miras hakkından yoksun …

13

Mar

Tenkis davası, miras bırakanın saklı paylı mirasçılarının saklı paylarını zedeleyen ölüme bağlı veya sağlar arası kazandırmalarının yasal sınıra çekilmesini amaçlayan geçmişe etkili sonuç doğuran inşai bir dava çeşididir. Gerçek kişinin ölümüyle birlikte bu kişinin malvarlığı ve bu malvarlığının intikali meselesi artık miras hukukunun konusunu oluşturmaktadır. İşte miras bırakanın malvarlığından yararlanacak olan gerçek veya tüzel kişilere …

10

Mar

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü ya da ölüme eş değer sayılan hallerden (gaiplik, ölüm karinesi) birinin gerçekleşmesi halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Muris bu malvarlığı intikalinin ne düzeyde olacağını ölmeden önce yaptığı ve ölüm anında sonuç doğuracak ölüme bağlı tasarruf yoluyla belirleyebilir. Ölüme bağlı tasarruflar ve maddi …

22

Oca

Miras, bir kimsenin ölümüyle mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin bütünüdür, yani tereke anlamına gelir. Mirasçı ve Muris Kimdir? Öldüğü vakit, kendisine ait olan özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetinin düzenlenen kişilere “muris” denir. Sadece gerçek kişiler muris olabilir çünkü sadece gerçek kişiler ölür. Ölüme bağlı bir tasarrufun yapılmasının söz konusu olduğu hallerde, vasiyetçi olarak adlandırılırlar. Murisin …

11

Eki

Miras bırakanın ölümü üzerine mal varlığı bir bütün halinde kendisine geçen kişi veya kişiler mirasçı sıfatını alırlar. Miras bırakan yalnızca gerçek kişi iken mirasçı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Medeni Kanunu’muzda Miras Hukuku bakımından yasal mirasçı ve iradi mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı vardır. Yasal mirasçı TMK m.495 ve devamında düzenlenmiştir. Kanuna göre yasal …