Mirastan Çıkarma (ISKAT) Nedir?
Yazı

Mirastan Çıkarma (ISKAT) Nedir?

MİRASTAN ÇIKARMA (ISKAT) NEDİR? GİRİŞ Mirasçılıktan çıkarma, bir kişinin yasada sınırlı olarak belirtilen sebeplerin varlığı halinde, saklı pay sahibi mirasçısını ölüme bağlı bir tasarruf ile mirastan hariç bırakma hak ve yetkisidir. Mirastan çıkarma sebepleri tek başına yeterli değildir, mutlaka şekli anlamda bir ölüme bağlı tasarrufun yani vasiyetnamenin içinde yer alması gerekmektedir. Mirastan çıkarma kural olarak...

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?
Yazı

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?

MURİS MUVAZAASI (MİRASTAN MAL KAÇIRMA) NEDİR?  GİRİŞ Mirasbırakan, mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak için, onları aldatmaya yönelik olarak miras muvazaası yoluna başvurabilmektedir. Muris muvazaasında, miras bırakan ile sözleşmenin karşı tarafı malın devri konusunda anlaşmakta, ancak görünüşteki sözleşmenin niteliği değiştirilmektedir. Mirasbırakanın gerçek amacı bağış iken genelde satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaparak gizli sözleşmeyi gizler....

Tenkis Davası Nedir?
Yazı

Tenkis Davası Nedir?

TENKİS DAVASI  GİRİŞ Gerçek kişinin ölümüyle birlikte bu kişinin malvarlığı ve bu malvarlığının intikali meselesi artık miras hukukunun konusunu oluşturmaktadır. İşte miras bırakanın malvarlığından yararlanacak olan gerçek veya tüzel kişilere de mirasçı denilmektedir. Mirasçılar yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılık, miras bırakana bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü üzerine doğrudan...

Vasiyetnamenin Düzenlenmesi, Geçerliliği ve İptal Davası
Yazı

Vasiyetnamenin Düzenlenmesi, Geçerliliği ve İptal Davası

 VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİ GEÇERLİLİĞİ VE İPTAL DAVASI GİRİŞ Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü ya da ölüme eş değer sayılan hallerden (gaiplik, ölüm karinesi) birinin gerçekleşmesi halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Muris bu malvarlığı intikalinin ne düzeyde olacağını ölmeden önce yaptığı ve ölüm anında sonuç doğuracak ölüme bağlı tasarruf...

Mirasta Mal Paylaşımı ve Mirasçılık
Yazı

Mirasta Mal Paylaşımı ve Mirasçılık

MİRASTA MAL PAYLAŞIMI VE MİRASÇILIK MİRAS NEDİR? Miras, bir kimsenin ölümüyle mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin bütünüdür, yani tereke anlamına gelir. MİRASÇI VE MURİS NEDİR? Öldüğü vakit, kendisine ait olan özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetinin düzenlenen kişilere “muris” denir. Sadece gerçek kişiler muris olabilir çünkü sadece gerçek kişiler ölür. Ölüme bağlı bir tasarrufun yapılmasının söz...

Miras Paylaşımında Saklı Pay ve Tasarruf Özgürlüğü
Yazı

Miras Paylaşımında Saklı Pay ve Tasarruf Özgürlüğü

Miras Paylaşımında Saklı Pay ve Tasarruf Özgürlüğü Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Miras bırakanın ölümü üzerine mal varlığı bir bütün halinde kendisine geçen kişi veya kişiler mirasçı sıfatını alırlar. Miras bırakan yalnızca gerçek kişi iken mirasçı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Medeni Kanunu’muzda Miras Hukuku bakımından yasal mirasçı ve iradi mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı...

Mirasın Reddi
Yazı

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi GİRİŞ Mirasbırakanın vefatının ardından miras gündeme gelir. Mirasbırakanın malvarlığı çoğu kez açık ve net bir biçimde bellidir. Fakat bazı durumlarda terekenin durumu belirli olmayabilir. Terekenin borca batık olabilir. Yasa koyucu bu durumda mirasçıların işini kolaylaştıracak hükümler getirmiştir. Mirasçılar, mirası kabul edebileceği gibi mirası reddedebilir. Mirasın Reddi Nedir? Mirasın reddi,  hukuksal niteliği itibariyle bir...

Miras Paylaşımı Davası | Terekenin Taksimi Davası
Yazı

Miras Paylaşımı Davası | Terekenin Taksimi Davası

Miras Paylaşımı Davası Nedir? Mirasçılar genel olarak mirasın paylaşımının nasıl olacağını serbestçe kararlaştırırlar. Fakat miras paylaşımı sırasında çıkan uyuşmazlıklar sonucu mirasın paylaşılamaması durumunda her mirasçının açmaya yetkili olduğu “Terekenin Taksimi Davası” açılır. Terekenin taksimi davasının halk arasındaki ismi miras paylaşımı davasıdır. Tereke, miras bırakanın ölümünden sonra ondan geriye kalan mirasa konu olabilecek her türlü değerin...