İbra Nedir? İbraname Nedir? İbra Nasıl Yapılır?
Yazı

İbra Nedir? İbraname Nedir? İbra Nasıl Yapılır?

Borçlar Hukukunda İbra Kavramı GİRİŞ Türk Dil Kurumunca İbra, temize çıkarma, aklama anlamlarına gelmektedir. Türk Borçlar Kanununca İbra, borçlunun borcunu ödemekten kurtulması için alacaklının borçluyu borçtan kurtarması anlamına gelir. İbra, borç ilişkisini iki taraflı sona erdiren bir sözleşmedir. İbra için alacaklı ve borçlu iradesini açıkça ortaya koyması gerekir. Alacaklı, borcun tamamından veya bir kısmından ibra...

Eser Sözleşmesi Nedir? Eser Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?
Yazı

Eser Sözleşmesi Nedir? Eser Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?

ESER SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu’na göre eser sözleşmesi, bir tarafın diğer tarafa belirli bir eseri meydana getirmeyi veya bir işi yapmayı, diğer tarafın da buna karşılık bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür. Eser sözleşmesinin konusu tıpkı diğer sözleşmeler gibi, tarafların iradelerine göre belirlenir. Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesi’nde de denilmektedir ki: ‘’Eser sözleşmesi, yüklenicinin...

Depremden Doğan Zararların Tazmini Davası – Deprem Tazminatı Davası
Yazı

Depremden Doğan Zararların Tazmini Davası – Deprem Tazminatı Davası

Depremden Doğan Zararların Tazmini GİRİŞ Türk Hukuku’nda deprem nedeniyle binanın yıkılması veya hasar görmesi durumunda tazminat davası haksız fiil sorumluluğuna dayalı olarak açılabilir. Yüklenici, denetçi vb. gibi yapının kötü yapılmasında her tür kusuru veya sorumluluğu, ihmali bulunan kişiler, binada yaşasa da yaşamasa da o bina nedeniyle zarar gören herkese karşı sorumlu olur, bu kişilere karşı...

Depremden Doğan Zararların Tazmini – Deprem Tazminatı Nedir?
Yazı

Depremden Doğan Zararların Tazmini – Deprem Tazminatı Nedir?

Depremden Doğan Zararların Tazmini GİRİŞ Türk Hukuku’nda deprem nedeniyle binanın yıkılması veya hasar görmesi durumunda tazminat davası haksız fiil sorumluluğuna dayalı olarak açılabilir. Yüklenici, denetçi vb. gibi yapının kötü yapılmasında her tür kusuru veya sorumluluğu, ihmali bulunan kişiler, binada yaşasa da yaşamasa da o bina nedeniyle zarar gören herkese karşı sorumlu olur, bu kişilere karşı...

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m.1007)
Yazı

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m.1007)

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m.1007) GİRİŞ  Tapu sicilinin tutulmasından doğan tüm zararlardan devlet yani hazine sorumludur. Tapu sicil memurunun hukuka aykırı işlemi nedeniyle tapu maliki ya da ilgilisi aleyhine maddi nitelikli zararlar meydana gelmiş olabilir. Koşullarının varlığı halinde bu zararın tazmini hazineye karşı açılacak dava ile mümkün olur....

Yabancı Para Alacağı Dava veya İcra Takibine Nasıl Konu Edilir?
Yazı

Yabancı Para Alacağı Dava veya İcra Takibine Nasıl Konu Edilir?

Yabancı Para Alacağı Dava veya İcra Takibine Nasıl Konu Edilir? GİRİŞ Hukuki ilişkilerde para borçlarının, ülke parası dışında yabancı para olarak belirlenmesi de sıklıkla olan bir durumdur. İfa edilmeyen yabancı para borçlarının da tahsil edilmesi hangi para birimi olarak talep edileceği, uygulanacak döviz kurunun zamanı, uygulanacak olan faiz oranı gibi kıstasların belirlenebilmesi önem teşkil eder....

Komşu Hakkı Nedir?
Yazı

Komşu Hakkı Nedir?

Komşu Hakkı GİRİŞ Türk Hukuku’nda komşu hakkı genel olarak, Türk Medeni Kanunu’nun 737. ile 750. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Komşuların birbirleriyle birlikte yaşaması adına ortaya çıkmış bu sınırlamalar kişinin mülkiyet hakkını da kısıtlayabilir. Komşu hakkını düzenleyen hukuk kuralları aynı kanunun farklı maddelerinde ve hatta farklı kanunlarla da yer almaktadır. Kullanma Biçimine Dayalı Sınırlamalar TMK m. 737...

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALAR
Yazı

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALAR

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALAR GİRİŞ Yolcu, hava aracındayken veya hava aracına biniş-iniş işlemleri sırasında maruz kaldığı zararları genel olarak taşıyıcıya yönelteceği bir tazminat davası yoluyla talep edebilir. Türk hukuku açısından, tazminat davası niteliğinde bulunan sorumluluk davası, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda ve Varşova/Lahey metinleri ile 1999 Montreal Konvansiyonunda çeşitli düzenlemeler...

İpotek Nedir?
Yazı

İpotek Nedir?

İpotek Nedir? GİRİŞ İpoteğin, Türk Medeni Kanunu’nun 881. maddesinde genel olarak amacı yer almaktadır. İlgili madde “Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir”. İpoteği genel olarak tanımlamak gerekirse; bir borcun ödeneceğinin güvence altına alınması için taşınmaz rehni türlerinden biri olan ipotek, teminat...

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?
Yazı

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? GİRİŞ Hukukumuzda kiraya verenin, kiralananın boşaltılabilmesi hakkını kullanılabilmesi adına tanınmış yollardan birisi de tahliye taahhütnamesidir. Tahliye taahhütnamesi kiracının, kiralananı belirlenmiş olan tarihte boşaltacağını ifade ettiği yazılı irade açıklamasıdır. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinden ayrı ama kira sözleşmesine bağlı bir varlığa sahiptir. Kira sözleşmesine ek olarak tahliye taahhütnamesi sadece konut ve çatılı İşyeri Kiraları...