Alacağın Temliki Nedir? Alacağın Devri Nedir?
Yazı

Alacağın Temliki Nedir? Alacağın Devri Nedir?

ALACAĞIN TEMLİKİ GİRİŞ Alacağın temliki Borçlar Kanunu’nun 162. ve 172. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Alacağın temliki, mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işleminden ibarettir. Söz konusu alacağın üçüncü kişiye aktarılması ile gerçekleştirilir. Bu işlem hem bir tasarruf işlemi aynı zamanda bir borç sözleşmesidir. Alacağın devrinin geçerli olması için devredenin söz konusu alacak üzerinde tasarruf yetkisi olması gerekmektedir....

Şufa (Önalım) Davası Nedir?
Yazı

Şufa (Önalım) Davası Nedir?

ŞUFA (ÖNALIM) DAVASI GİRİŞ Önalım davası, önalım hakkının kullanılmasıyla beraber ortaya çıkmaktadır. Önalım hakkı, taşınmaz malikinin taşınmazını bir üçüncü kişiye satması halinde önalım hakkı sahibinin bu malı öncelikli satın alma hakkı olup, yenilik doğuran bir hak çeşididir. Çünkü bu hakkın kullanılmasıyla birlikte yeni bir hukuki durum meydana gelmektedir. Önalım hakkı kullanıldığı zaman taşınmaz maliki, malı...

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması
Yazı

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI Vekaletin Kapsamı Nasıl Belirlenir? Vekaletin kapsamı kural olarak Borçlar Hukukunun genel hükümlerine bağlı olarak tarafların rızalarına göre belirlenebilecektir. Vekaletin kapsamı sözleşmede açıkça gösterilmelidir.  Sözleşmede kapsam gösterilmemişse görülecek işin niteliğine göre kapsam belirlenecektir. Vekil, vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. Temsil yetkisi bir süre...

Kira Bedelinin Tespiti Davası
Yazı

Kira Bedelinin Tespiti Davası

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI GİRİŞ  Kira bedeli, kiracının kiralananı kullanmasının karşılığı olarak kiralaya verene belli zamanlarda ödemeyi kabul ettiği bedeldir. Kira bedelinin tespiti davası açılabilmesi için taraflar arasında yazılı ya da sözlü bir kira sözleşmesi olması gerekmektedir. Kira sözleşmesi kurulurken taraflar kira bedelini, kira artış oranını ve kira süresini belirleyebilirler. Sözleşmede belirlenen miktarda kira bedelinin...

Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK madde 351)
Yazı

Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK madde 351)

YENİ MALİKİN GEREKSİNİMİ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI GİRİŞ  Yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye “konut ve çatılı işyeri kiralanmasında” uygulanan bir düzenlemedir. Yeni malik ancak kira sözleşmesine istinaden ve kira sözleşmesindeki sürelere uyarak kiralananın tahliyesini talep edebilecektir. Bu durum Türk Borçlar Kanunu madde 351’de düzenlenmektedir. Bu maddeye göre yeni malik isterse sözleşme süresini beklemeden, isterse sözleşme sonunda...

Açıklama Yazılmadan Gönderilen Banka Havaleleri – EFT’leri
Yazı

Açıklama Yazılmadan Gönderilen Banka Havaleleri – EFT’leri

AÇIKLAMA YAZILMADAN GÖNDERİLEN BANKA HAVALELERİ GİRİŞ Teknolojinin bir getirisi olarak artık banka aracılığı ile yapılacak ödemelerde mobil bankacılık tercih edilmektedir. Bu yazıda mobil bankacılık üzerinden ödünç veya borç ödemesi olarak gönderilen havalelerin açıklama kısmının boş olması durumunda ortaya çıkacak mağduriyetlerin neler oluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmektedir. Mobil bankacılık, günlük ödemeler ve özellikle ticari...

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Yazı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ  GİRİŞ Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bu durumuyla ölünceye kadar bakma sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen (ivazlı) bir sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 611-619 maddelerinde düzenlenmektedir. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ...

Sebepsiz Zenginleşme Davası Nedir?
Yazı

Sebepsiz Zenginleşme Davası Nedir?

Sebepsiz Zenginleşme Davası Nedir? GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu’nda 3 farklı borç doğuran olay vardır. Sözleşme, haksız fiil ve konumuz olan sebepsiz zenginleşme. Sebepsiz zenginleşme hükümleri Türk Borçlar Kanunu 77-82. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sebepsiz zenginleşme temel olarak herhangi bir haklı sebep olmaksızın, örneğin diğer borç doğuran sebeplerden sözleşme veya haksız fiil, bir başkasının malvarlığı veya emeğinden...

Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Davası
Yazı

Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Davası

Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Davası GİRİŞ Günümüzde birçok kiracı-kiraya veren ilişkisinde erken tahliye gündeme gelmektedir. Genel anlamı ile erken tahliye, kira sözleşmesinin bitim tarihinden önce kiracının söz konusu taşınmazı terk etmesidir. Kiracının evi erken tahliye etmesi nedeniyle kiraya veren bir gelir kaybı yaşayabilir. Bu gelir kaybını kiracıdan bazı şartların oluşmasına bağlı olarak talep...

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri
Yazı

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri GİRİŞ Kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu’nun 299 ve 378. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun koyucu kira sözleşmelerini üç başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar “Genel Hükümler” “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” ve “Ürün Kirası”dır. Kanun koyucu, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerini ise 339 ve 356. maddeler arasında düzenlemiştir. Konut ve çatılı işyeri...

  • 1
  • 2