Kategori: Borçlar Hukuku

Anasayfa/Borçlar Hukuku

5

Eyl

İbra, temize çıkarma, aklama anlamlarına gelmektedir. Türk Borçlar Kanununca İbra, borçlunun borcunu ödemekten kurtulması için alacaklının borçluyu borçtan kurtarması anlamına gelir. İbra, borç ilişkisini iki taraflı sona erdiren bir sözleşmedir. İbra için alacaklı ve borçlu iradesini açıkça ortaya koyması gerekir. Alacaklı, borcun tamamından veya bir kısmından ibra edebilir. İbra edilen borç, geri istenemez. İbra sonucu …

4

Eyl

Eser sözleşmesi, bir tarafın diğer tarafa belirli bir eseri meydana getirmeyi veya bir işi yapmayı, diğer tarafın da buna karşılık bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür. Eser sözleşmesinin konusu tıpkı diğer sözleşmeler gibi, tarafların iradelerine göre belirlenir. Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesi’nde de denilmektedir ki: ‘’Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de …

26

Tem

Deprem nedeniyle binanın yıkılması veya hasar görmesi durumunda tazminat davası, haksız fiil sorumluluğuna dayalı olarak açılabilir. Yüklenici, denetçi vb. gibi yapının kötü yapılmasında her tür kusuru veya sorumluluğu, ihmali bulunan kişiler, binada yaşasa da yaşamasa da o bina nedeniyle zarar gören herkese karşı sorumlu olur, bu kişilere karşı tazminat davası açılabilir.  Haksız fiillerden doğan sorumluluk …

30

Eyl

Tapu sicilinin tutulmasından doğan tüm zararlardan devlet yani hazine sorumludur. Tapu sicil memurunun hukuka aykırı işlemi nedeniyle tapu maliki ya da ilgilisi aleyhine maddi nitelikli zararlar meydana gelmiş olabilir. Koşullarının varlığı halinde bu zararın tazmini hazineye karşı açılacak dava ile mümkün olur. Ancak her işlem sebebiyle hazine aleyhine bu tür dava açılamaz. Tapu sicilinin tutulmasından …

23

Ağu

Hukuki ilişkilerde para borçlarının, ülke parası dışında yabancı para olarak belirlenmesi de sıklıkla olan bir durumdur. İfa edilmeyen yabancı para borçlarının da tahsil edilmesi hangi para birimi olarak talep edileceği, uygulanacak döviz kurunun zamanı, uygulanacak olan faiz oranı gibi kıstasların belirlenebilmesi önem teşkil eder. Türk Hukuku’nda Türk Borçlar Kanunu’nun 99. Maddesinde yabancı para alacaklarının tahsilinde …

22

Ağu

Komşu hakkı genel olarak, Türk Medeni Kanunu’nun 737. ile 750. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Komşuların birbirleriyle birlikte yaşaması adına ortaya çıkmış bu sınırlamalar kişinin mülkiyet hakkını da kısıtlayabilir. Komşu hakkını düzenleyen hukuk kuralları aynı kanunun farklı maddelerinde ve hatta farklı kanunlarla da yer almaktadır. Kullanma Biçimine Dayalı Sınırlamalar TMK m. 737 “Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri …

5

Ağu

Yolcu, hava aracındayken veya hava aracına biniş-iniş işlemleri sırasında maruz kaldığı zararları genel olarak taşıyıcıya yönelteceği bir tazminat davası yoluyla talep edebilir. Türk hukuku açısından, tazminat davası niteliğinde bulunan sorumluluk davası, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda ve Varşova/Lahey metinleri ile 1999 Montreal Konvansiyonunda çeşitli düzenlemeler mevcut olup, bazı hususların çözümü ise yine anılan Konvansiyonlarca ulusal hukuklara …

19

Tem

İpotek, Türk Medeni Kanunu’nun 881. maddesinde genel olarak amacı yer almaktadır. İlgili madde “Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir”. İpoteği genel olarak tanımlamak gerekirse; bir borcun ödeneceğinin güvence altına alınması için taşınmaz rehni türlerinden biri olan ipotek, teminat olarak alacaklı lehine, …

8

Tem

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirlenmiş olan tarihte boşaltacağını ifade ettiği yazılı irade açıklamasıdır. Hukukumuzda kiraya verenin, kiralananın boşaltılabilmesi hakkını kullanılabilmesi adına tanınmış yollardan birisi de tahliye taahhütnamesidir. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinden ayrı ama kira sözleşmesine bağlı bir varlığa sahiptir. Kira sözleşmesine ek olarak tahliye taahhütnamesi sadece Konut ve çatılı İşyeri Kiraları için yapılabilmektedir. Tahliye taahhütnamesi, …

21

Haz

Menfi tespit davası, mahkemeden icra takibi borçlusunun borcu ifa etmeden önce herhangi bir borcu olup olmadığını tespiti talebine denir. HMK m. 106 uyarınca tespit davası tanımlanmıştır ilgili maddeye göre mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilmesi tespit davasıdır. İİK m. 72 hükmüne göre …