Depremden Doğan Zararların Tazmini – Deprem Tazminatı Nedir?
Yazı

Depremden Doğan Zararların Tazmini – Deprem Tazminatı Nedir?

Depremden Doğan Zararların Tazmini GİRİŞ Türk Hukuku’nda deprem nedeniyle binanın yıkılması veya hasar görmesi durumunda tazminat davası haksız fiil sorumluluğuna dayalı olarak açılabilir. Yüklenici, denetçi vb. gibi yapının kötü yapılmasında her tür kusuru veya sorumluluğu, ihmali bulunan kişiler, binada yaşasa da yaşamasa da o bina nedeniyle zarar gören herkese karşı sorumlu olur, bu kişilere karşı...

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m.1007)
Yazı

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m.1007)

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m.1007) GİRİŞ  Tapu sicilinin tutulmasından doğan tüm zararlardan devlet yani hazine sorumludur. Tapu sicil memurunun hukuka aykırı işlemi nedeniyle tapu maliki ya da ilgilisi aleyhine maddi nitelikli zararlar meydana gelmiş olabilir. Koşullarının varlığı halinde bu zararın tazmini hazineye karşı açılacak dava ile mümkün olur....

Yabancı Para Alacağı Dava veya İcra Takibine Nasıl Konu Edilir?
Yazı

Yabancı Para Alacağı Dava veya İcra Takibine Nasıl Konu Edilir?

Yabancı Para Alacağı Dava veya İcra Takibine Nasıl Konu Edilir? GİRİŞ Hukuki ilişkilerde para borçlarının, ülke parası dışında yabancı para olarak belirlenmesi de sıklıkla olan bir durumdur. İfa edilmeyen yabancı para borçlarının da tahsil edilmesi hangi para birimi olarak talep edileceği, uygulanacak döviz kurunun zamanı, uygulanacak olan faiz oranı gibi kıstasların belirlenebilmesi önem teşkil eder....

Komşu Hakkı Nedir?
Yazı

Komşu Hakkı Nedir?

Komşu Hakkı GİRİŞ Türk Hukuku’nda komşu hakkı genel olarak, Türk Medeni Kanunu’nun 737. ile 750. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Komşuların birbirleriyle birlikte yaşaması adına ortaya çıkmış bu sınırlamalar kişinin mülkiyet hakkını da kısıtlayabilir. Komşu hakkını düzenleyen hukuk kuralları aynı kanunun farklı maddelerinde ve hatta farklı kanunlarla da yer almaktadır. Kullanma Biçimine Dayalı Sınırlamalar TMK m. 737...

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALAR
Yazı

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALAR

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALAR GİRİŞ Yolcu, hava aracındayken veya hava aracına biniş-iniş işlemleri sırasında maruz kaldığı zararları genel olarak taşıyıcıya yönelteceği bir tazminat davası yoluyla talep edebilir. Türk hukuku açısından, tazminat davası niteliğinde bulunan sorumluluk davası, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda ve Varşova/Lahey metinleri ile 1999 Montreal Konvansiyonunda çeşitli düzenlemeler...

İpotek Nedir?
Yazı

İpotek Nedir?

İpotek Nedir? GİRİŞ İpoteğin, Türk Medeni Kanunu’nun 881. maddesinde genel olarak amacı yer almaktadır. İlgili madde “Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir”. İpoteği genel olarak tanımlamak gerekirse; bir borcun ödeneceğinin güvence altına alınması için taşınmaz rehni türlerinden biri olan ipotek, teminat...

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?
Yazı

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? GİRİŞ Hukukumuzda kiraya verenin, kiralananın boşaltılabilmesi hakkını kullanılabilmesi adına tanınmış yollardan birisi de tahliye taahhütnamesidir. Tahliye taahhütnamesi kiracının, kiralananı belirlenmiş olan tarihte boşaltacağını ifade ettiği yazılı irade açıklamasıdır. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinden ayrı ama kira sözleşmesine bağlı bir varlığa sahiptir. Kira sözleşmesine ek olarak tahliye taahhütnamesi sadece konut ve çatılı İşyeri Kiraları...

Menfi Tespit Davası Nedir?
Yazı

Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi Tespit Davası Nedir? GİRİŞ HMK m. 106 uyarınca tespit davası tanımlanmıştır ilgili maddeye göre mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilmesi tespit davasıdır. Mahkemeden icra takibi borçlusunun borcu ifa etmeden önce herhangi bir borcu olup olmadığını tespiti talebine menfi tespit davası denir....

Tahkim Nedir?
Yazı

Tahkim Nedir?

Tahkim Nedir? Bir uyuşmazlıkta tarafların anlaşarak, uyuşmazlığın bağımsız mahkemeler yerine alanında uzman tarafsız özel kişilerce incelendiği ve bu kişilerce karar verilip uyuşmazlığın çözümlenmesine tahkim denir. Tahkimde verilen karar aynı bağımsız mahkemelerce verilen kararlar gibi sonuçlar doğurur. Tahkim kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim olarak ikiye ayrılır. Kurumsal Tahkim: Tarafların anlaşarak önceden belirli kuralları olan bir...

Acente Nedir?
Yazı

Acente Nedir?

Acente Nedir? GİRİŞ Tacirlerin üretilen mal ve hizmetlerini daha geniş bir çevrede pazarlayabilmek için yardımcı hizmetlerden yararlanması gerekebilir. Ancak çoğu zaman bu hizmet tacirler açısından oldukça masraflıdır. Bu durumda acente adı verilen ve ayrı bir işletme sahibi olan bu yardımcılar tacir adına tacirin ürettiği mal ve hizmetlerin satımı için sürekli aracılık faaliyeti yürütür ve tacir...