Apartman Yönetim Planı ve Apartmanda Hayvan Beslenmesi
Yazı

Apartman Yönetim Planı ve Apartmanda Hayvan Beslenmesi

APARTMAN YÖNETİM PLANI VE APARTMANDA HAYVAN BESLENMESİ  APARTMAN YÖNETİM PLANI NEDİR? Yönetim planı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulması sırasında tapu kütüğüne tescil edilmesi için önceden hazırlanıp Tapu Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gerekir. Tapu Müdürlüğünde saklanması gereken bu belge tüm kat malikleri açısından bağlayıcılık teşkil eden sözleşme hükmündedir. Yönetim planı; yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini,...

Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar
Yazı

Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar

MALULİYET AYLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR GİRİŞ  Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını,...

Tanıma ve Tenfiz Davaları
Yazı

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz Davaları Giriş Türk Hukuku’nda tanıma ve tenfizin tanımları MÖHUK’da düzenlenmiştir. Buna göre: Tanıma: Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfizşartlarını taşıdığının mahkemece tespit edilmesidir. Tenfiz: Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi...

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?
Yazı

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? GİRİŞ Türk Hukuku’nda anonim şirketin tanımı TTK madde 329’da düzenlenmiştir. Buna göre “Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirket basit veya nitelikli kuruluş şeklinde kurulabilir. Basit kuruluşta sermaye,...

Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli Serbestlik Şartları Nelerdir?
Yazı

Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli Serbestlik Şartları Nelerdir?

DENETİMLİ SERBESTLİK GİRİŞ Denetimli serbestlik, şüpheli, tanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz yöntemidir. Denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi,...

Komşu Hakkı Nedir?
Yazı

Komşu Hakkı Nedir?

Komşu Hakkı GİRİŞ Türk Hukuku’nda komşu hakkı genel olarak, Türk Medeni Kanunu’nun 737. ile 750. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Komşuların birbirleriyle birlikte yaşaması adına ortaya çıkmış bu sınırlamalar kişinin mülkiyet hakkını da kısıtlayabilir. Komşu hakkını düzenleyen hukuk kuralları aynı kanunun farklı maddelerinde ve hatta farklı kanunlarla da yer almaktadır. Kullanma Biçimine Dayalı Sınırlamalar TMK m. 737...

Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası
Yazı

Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası

TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI GİRİŞ Taşınmazların tapu kaydındaki malikinin ya da ayni hak sahibinin kimlik bilgileri yanlış ya da eksik yazılmış olabilir. Bu türlü kayıtların düzeltilmesinde TMK m.1027 hükmü dikkate alınır. Söz konusu maddede, “İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni...

Yoklama Kaçağı Saklı ve Bakayaların Takip ve Cezalandırma İşlemleri
Yazı

Yoklama Kaçağı Saklı ve Bakayaların Takip ve Cezalandırma İşlemleri

Yoklama Kaçağı Saklı ve Bakayaların Takip ve Cezalandırma İşlemleri GİRİŞ Türk Hukuku’nda Yoklama kaçağı, saklı ve bakayanların takip ve cezlandırılması Askeralma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Askeralma Kanunu’nun 3. maddesinde yoklama kaçağı, saklı ve bakayaların tanımı yer almaktadır. Buna göre: Yoklama kaçağı: Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanları, Saklı: Yirmi yaşına girmiş oldukları hâlde isimlerini nüfus kayıtlarına...

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALAR
Yazı

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALAR

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALAR GİRİŞ Yolcu, hava aracındayken veya hava aracına biniş-iniş işlemleri sırasında maruz kaldığı zararları genel olarak taşıyıcıya yönelteceği bir tazminat davası yoluyla talep edebilir. Türk hukuku açısından, tazminat davası niteliğinde bulunan sorumluluk davası, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda ve Varşova/Lahey metinleri ile 1999 Montreal Konvansiyonunda çeşitli düzenlemeler...

Eşyanın Taşınmasından Kaynaklanan Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması
Yazı

Eşyanın Taşınmasından Kaynaklanan Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması

Eşyanın Taşınmasından Kaynaklanan Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu m. 875’de eşyanın taşınmasında zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk düzenlenmiştir. İlgili madde “(1) Taşıyıcı, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın zıyaından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zararlardan sorumludur. (2) Zararın oluşmasına, gönderenin veya gönderilenin bir davranışı...