Anonim Şirketlerde Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme Nedir?
Yazı

Anonim Şirketlerde Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme Nedir?

ANONİM ŞİRKETLERDE BÖLÜNME, BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME Giriş Anonim şirketler günümüzde piyasanın en önemli aktörlerinden biridir. Anonim şirketler kar amacı güderler ve bu amaç doğrultusunda her zaman değer maksimizasyonunu amaçlarlar ve bu sebeple kimi zaman faaliyet hacimlerini genişletmek, daraltmak ya da yapısal değişikliğe gitme yolunu tercih edebilirler. Bu değişiklikler TTK’da birleşme, bölünme ve tür değiştirme...

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?
Yazı

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Giriş Geçmişten günümüze insanlar hayatın her alanında kendisine zarar verebilecek tehlikelerle karşılaşabilirler. Günümüzün pek çok saatini geçirdiğimiz trafik de tehlikeyle karşılaşabileceğimiz yerlerin başında gelmektedir. Öyle ki TÜİK verilerine göre ülkemizde 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 998 bin 390 tanesi maddi hasarlı,...

Tahkim Nedir?
Yazı

Tahkim Nedir?

Tahkim Nedir? Bir uyuşmazlıkta tarafların anlaşarak, uyuşmazlığın bağımsız mahkemeler yerine alanında uzman tarafsız özel kişilerce incelendiği ve bu kişilerce karar verilip uyuşmazlığın çözümlenmesine tahkim denir. Tahkimde verilen karar aynı bağımsız mahkemelerce verilen kararlar gibi sonuçlar doğurur. Tahkim kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim olarak ikiye ayrılır. Kurumsal Tahkim: Tarafların anlaşarak önceden belirli kuralları olan bir...

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?
Yazı

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?

ARABULUCULUK GİRİŞ Anayasa’nın 9. Maddesine göre yargılama yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Ancak özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda mahkeme dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları bulunmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişinin katılımıyla gönüllü bir şekilde yürütülen hızlı ve kesin bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ek olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na...

Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Yazı

Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Anonim şirketlerin sona ermesi infisah (kendiliğinden sona erme) ve fesih (bir iradeye ile sona erme) olarak TTK’da iki şekilde belirtilmiştir. Sona Erme Sebepleri Nelerdir? 1. Sürenin Sona Ermesi Anonim şirketler şirket esas sözleşmesinde belirli bir süre öngörülerek kurulabilir. Esas sözleşmede belirtilen bu sürenin dolması ile şirket sona erer ve...

Haksız Rekabet Nedir?
Yazı

Haksız Rekabet Nedir?

HAKSIZ REKABET GİRİŞ Rekabet liberal ekonomilerde piyasanın en önemli gerekliliklerinden birisidir ve piyasanın etkinliği ile kişilerin çıkarlarını ve kararlarının bağımsızlığını koruyan önemli bir unsurdur. Ancak, rekabet her zaman istendiği gibi sonuçlar doğurmayabilir dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması için piyasanın aktörlerinin birtakım sorumlulukları vardır ve kanun koyucu tarafından haksız rekabetin önlenmesi gerekmektedir. TTK 54. ile 63....

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI NASIL YAPILIR?
Yazı

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI NASIL YAPILIR?

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI NASIL YAPILIR? GİRİŞ Esas sözleşmenin diğer hükümleri gibi şirket sermayesinin de değiştirilmesi mümkündür. Şirket sermayesinde yapılacak değişiklikler sermayenin “artırılması” ve “azaltılması” şeklinde gerçekleşecektir. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASI NASIL YAPILIR? Anonim şirketler çeşitli nedenlerle sermayelerini artırabileceklerdir. Sermaye artırımına gitmenin en önemli sebeplerin başında, anonim şirketlerin yeni sermayeye ihtiyaç duymaları gelir....

Ticari Temsilci Kimdir? Ticari Temsilcinin Yetki Kapsamı Nedir?
Yazı

Ticari Temsilci Kimdir? Ticari Temsilcinin Yetki Kapsamı Nedir?

TİCARİ TEMSİLCİ TİCARİ TEMSİLCİNİN TANIMI VE YETKİ VERİLMESİ Türk Borçlar Kanunu madde 547 – “Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir. İşletme sahibi, ticari temsilcilik yetkisi verildiğini ticaret siciline tescil ettirmek zorundadır; ancak...

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Nedir? Araç Rehni Nedir?
Yazı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Nedir? Araç Rehni Nedir?

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ NEDİR? GİRİŞ Ticari hayatta işletmenin ayakta kalabilmesi için yeterli sermayeye sahip olması gerekir. Ticari işletmenin sermayesinin temini çoğu zaman sahibi tarafından karşılanamaz ve tacirler faaliyetleri sırasında zaman zaman krediye ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda sermayenin diğer kişilerden, yani bankalardan kredi yoluyla teminine gidilecektir.  Tacire kredi sağlayacak kişi ve kuruluşlar bu kredi karşılığında...

Anonim Şirketlerde Genel Kurul
Yazı

Anonim Şirketlerde Genel Kurul

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL GİRİŞ Anonim şirketlerde kanunen bulunması zorunlu olan organlardan biri de genel kuruldur. Bu organın eksikliği şirketin feshine sebep olabilecektir. Genel kurul yılda bir ya da birkaç kez usule uygun toplanır. Şirket genel kurulu karar organıdır ve aldığı kararlar şirket pay sahipleri ile diğer organları bağlayacaktır. Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede...

  • 1
  • 2