8. Yargı Paketindeki İcra İflas Kanunu Değişiklikleri

Paylaş:

8. Yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 8. Yargı Paketi ile birlikte İcra İflas Kanunu ile ilgili yeni düzenlemeler de getirildi.

8. Yargı Paketi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde İcra İflas Kanunu ile ilgili düzenlemelerden 1’inci, 2’nci, ve 3’üncü maddeler 01/06/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

8. Yargı Paketi İcra İflas Kanunu Değişiklikleri Amacı Nedir?

Teklifin kabulüyle beraber, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda düzenleme yapılarak kanun yolları bakımından “gün” olarak belirlenen süreler “hafta” ve “ay” şeklinde değiştirilecektir. Böylelikle ceza muhakemesi hukukundaki süreler ile medeni usul hukukundaki süreler arasında uyum sağlanmakta ve hak arama yollarının kullanılmasında kişilerin olası hak kayıpların önlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla kanun yollarına ilişkin başvuru sürelerinin, hükmün tefhimi yerine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlamasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Müddetler ile İlgili Değişiklikler

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun on dokuzuncu maddesinin ikinci fıkrası şu şekildedir: “Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.”

Yargı paketinin 1.maddesindeki düzenlemeyle birlikte 2. fıkraya şu cümle eklenmiştir: “Müddet, hafta olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde biter.”

Yeni düzenlemeyle 2004 Sayılı Kanunda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiğinden bu değişikliğe uyum sağlanması amacıyla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki benzer hükümler de dikkate alınmıştır. Buna göre süre, hafta olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecektir.

Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları ile ilgili Değişiklikler

2004 sayılı Kanunun 309/p maddesinin üçüncü fıkrası şu şekildedir: “Tasdik veya ret kararının tebliğinden itibaren on gün içinde borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar kararı temyiz edebilirler. Bu konudaki temyiz incelemesi ivedilikle yapılır ve verilecek karara karşı, karar düzeltme yoluna başvurulamaz.” Bu fıkra, yargı paketinin 2. maddesiyle beraber şu şekilde değiştirilmiştir: “Tasdik veya ret kararma karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar; tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurabilir.

Aynı maddenin “Tarafların itirazı ve temyiz maktu harca tâbidir.” Şeklinde olan 4.fıkrası ise şu şekilde değiştirilmiştir: “Tarafların itirazı ile istinaf ve temyiz maktu harca tâbidir.”

6100 sayılı Kanunda, kanun yollarına başvuru süreleri “hafta” olarak belirlenmiş ve bu sürelerin kararın tebliğinden itibaren başlayacağı kabul edilmiştir. Ayrıca 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilmiştir. Teklifle, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla 2004 sayılı Kanunda kanun yollarına başvuru bakımından 6100 sayılı Kanuna uyum sağlanmaktadır. Bu çerçevede 2004 sayılı Kanunun 309/p maddesinde gerekli uyum düzenlemesi yapılmıştır.

Temyiz Yoluna Başvuru ile İlgili Değişiklikler

2004 sayılı Kanunun 364’üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi şu şekildedir: “Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.” Kanun teklifinin 3.maddesiyle beraber bu cümle şu şekilde değiştirilmiştir. “Birinci fıkrada belirtilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir; temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Hükümle, kanun yoluna başvuruya ilişkin sürelerin yeknesak hale getirilmesi amacıyla 2004 sayılı Kanunda temyiz kanun yoluna başvuru süresinin, 6100 sayılı Kanunda olduğu gibi tebliğden itibaren başlayacağı ve iki hafta olacağı düzenlenmektedir.

Stj. Av. Ezginur Aktaş
Av. Serhan Cantaş

Blog Yazılarımız: 8. Yargı Paketindeki Ceza Hukuku Değişikleri Nelerdir?