Kaşar Hakaret Midir?

Paylaş:

Kaşar, kelimesi genellikle halk arasında sürekli erkeklerle takılıp, onlarla gece geçiren, her gün farklı erkekle gecesini paylaşan kişilere yapılan kötü bir yakıştırmadır.

Hakaret, bir kimsenin onurunu, şerefini rencide edici söylemlerde bulunmaktır.

Hakaret kelimesinin sözlükte 2 anlamı vardır:

1-Onur kırma, onura dokunma

2-Küçültücü söz veya davranış

Hakaret Suçu TCK’nin 125.maddesinde düzenlenmiştir.

 • Madde 125 – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Kaşar Hakaret Suçunu Oluşturur mu?

Hakaret sıfatı olarak kaşar kelimesi ahlaksız anlamına karşılık gelir. Bir kişiye kaşar demek onun şerefini zedeleyebilecek , toplum içerisinde kendisini kötü hissetmesine neden olabilecek son derece kaba bir kullanımdır. Bu sebepten dolayı kaşar hakaret suçunu oluşturur. Yargıtay emsal kararları da söylediklerimizi doğrular niteliktedir.

 • Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 2012/968 E, 2014/3296 K Sayılı Kararı

Sanığın kendi kullandığı telefondan bizzat mağdureyi muhatap alarak gönderdiği “az kaşardan tost çok kaşardan dost olmaz, beni kullanarak değerini artırdın” şeklindeki mesajı onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik olduğunun kabulü ile hakaret suçundan cezalandırılması yerine, yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK. nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA…

 • Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 2020/172 E, 2020/5795 K Sayılı Kararı

Sanığın olay günü parkta kardeşi tanık Rümeysa ile yürümekte olan katılana yönelik sarfettiği “kaşar, benimle çık, sana 100 TL vereyim beni rahatlat, sen kaşarsın” şeklindeki sözlerin 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesinde yer alan fikri içtima düzenlemesi de nazara alındığında aynı Kanunun 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek sadece bu suçtan hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hakaret ve cinsel taciz suçlarından ayrı ayrı mahkumiyet kararları verilmesi, Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA…

 • Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 2013/2219 E, 2013/8067 K Sayılı Kararı

Sanık …’ın “ben paramı almadan gitmem” diyerek bağırmaya başladığı, Ebru’nun “sessiz olun rezil oluyoruz” dediği, ancak Şükran’ın bağırmaya devam ettiği, bunun üzerine Ebru’nun “öyleyse otur kapının önünde bekle” diyerek kapıyı kapattığı, sanık …’ın kapıya tekme ve yumrukla vurmaya başlayıp kapı kilit kısmını kırdığı, Ebru ve yanındaki kardeşi Emine’ye “senin anneni benim kocam s…, ben kızlarımı sizler gibi süsleyip püsleyip s… göndermiyorum, sen git orospuluk yap, orospu kaşar” diye bağırdığı, Ebru’nun da tepki olarak kapının arkasından “tüm bunları sen yapıyorsun, orospu kaşar” dediği olayda; katılan sanık …’nun Şükran’a kapının arkasından “tüm bunları sen yapıyorsun, orospu kaşar” sözlerini, apartman içinde bağırıp kapıyı tekmeleyen ve kendisine ve kardeşine “senin anneni benim kocam s…, ben kızlarımı sizler gibi süsleyip püsleyip s… göndermiyorum, sen git orospuluk yap, orospu kaşardiyerek hakaret eden ve kapıya zarar veren sanık …’a karşılık olarak söylemesi nedeniyle CK’nun 129/3. ve CMK’nun 223/4-a maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına, katılan sanık …’ın eylemlerinin ise mala zarar verme ve hakaret suçlarını oluşturduğuna dair mahkeme kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

 • Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 2021/12315 E, 2022/8239 K Sayılı Kararı

Sanığın suç tarihinde park halinde bulunan katılana ait aracın lastiklerini kestiği ve kapılarına kesici aletle ‘kaşar, gavat’ şeklinde yazılar yazmak suretiyle mala zarar verme ve hakaret suçlarını işlediği dosyada mevcut 24.02.2015 tarihli tutanak, teşhis tutanağı, katılan ve tanık beyanları ile sabit olduğunun anlaşılması karşısında sanığın uzlaşma kapsamında bulunan mala zarar verme ve hakaret suçlarından mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraatine hükmolunması, Bozmayı gerektirmiş,

 • Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin  2015/7961 E,  2016/875 K Sayılı Kararı

…Suça sürüklenen çocuklar … ile …’un savunmalarında mağdure suça süreklenen çocuk …’nin kendilerine “orospu, kaşar” gibi hakaret içerir sözler sarf ettiğini belirtmeleri, suça sürüklenen çocuk …’in de aynı şekilde …’nin kendisine hakaret ettiğini ifade etmesi karşısında adları geçen suça sürüklenen çocuklar haklarında 5237 sayılı TCK’nın 29. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun tartışılmaması, Kanuna aykırı, suça sürüklenen çocuklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2021/30181 E, 2021/25812 K Sayılı Kararı

Sanığın olay günü parkta kardeşi tanık Rümeysa ile yürümekte olan katılana yönelik sarfettiği “kaşar, benimle çık, sana 100 TL vereyim beni rahatlat, sen kaşarsın” şeklindeki sözlerin 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesinde yer alan fikri içtima düzenlemesi de nazara alındığında aynı Kanunun 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek sadece bu suçtan hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hakaret ve cinsel taciz suçlarından ayrı ayrı mahkumiyet kararları verilmesi “ şeklindeki açıklamalar nazara alındığında..

 • Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 2012/7071 E, 2014/5375 K Sayılı Kararı

Tüm dosya içeriğinden sanık …’in olay sırasında her iki mağdureye birden “ne var yani, si..ler, o…pular, kaşarlar, para istediniz, para verseydik sizinle yatardık” biçiminde sözlerle hakaret ettiğinin ve bu sözlerden ayrı olarak polis ekipleri olay yerine geldikten sonra salt mağdure ..’ya hitaben “bu bayan bu yolun yolcusu, bana birlikte olalım dedi, ancak ben kabul etmedim” şeklinde sözler söylediğinin anlaşılması karşısında, aynı suçu her iki mağdureye karşı tek bir fiille ve mağdure …’ya ise aynı suçu birden fazla defa işleyen sanık hakkında TCK.nın 43/1 ve 43/2. maddesinin uygulanmaması suretiyle ceza tayini…

 • Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 2013/25877 E,  2014/16513 K Sayılı Kararı

Sanığın, bir süre beraber yaşadığı katılanla ayrıldıktan sonra husumet besleyip ”o…u, kaşar, seni …. kaldı mı? ….e, kim kimin aklını alıyo görürüz” şeklinde hakaret ve tehdit içeren telefon mesajları gönderdiği, olay günü de katılana ait aracın camlarını sopa ile vurup kırdığının anlaşıldığı olayda, eylemlerinin hakaret, tehdit ve mala zarar verme suçlarını oluşturduğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Dosyada bulunan adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında hakaret ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlerde 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesinin uygulanması ve seçimlik olarak da hapis cezasına hükmedilmesi gerektiği, son olarak hakaret suçunun aynı mağdura karşı değişik zamanlarda olmak üzere birden fazla gerçekleşmesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi hususları aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA…

Hakaret Suçunun Cezası ve Nitelikli Halleri

Basit haliyle işlenmiş bi hakaret suçu kamu görevlisine karşı işlenmemişse cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Adli para cezasına veya hapis cezasına karar verecek kişi hakimdir. İki cezayı aynı anda veremez.

 • Hakaret suçunun mağduru  kamu görevlisi ise;
 • Kamu görevlisinin görevinden dolayı hakarettin alenen işlenmesi,
 • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaretin alenen işlenmesi
 • Kamu görevlisinin mensup olduğu dinin kutsal değerlerine hakaretin alenen işlenmesi,

Halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Hakaret Suçunda Cezayı Azaltan Nedenler Nelerdir?

TCK m.129/3’e göre, Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Hakaret Suçunun Kimler İşleyebilir?

Hakaret suçunun faili yalnızca gerçek kişiler olabilir, tüzel kişiler bu suçun faili olamaz. Fail, hakaret suçunu kasten işleyebilir. Failin olası kastı da cezalandırılır. Ancak failin taksirli hareketleri cezalandırılmaz.

Sosyal Medya Aracılığıyla Hakaret Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin ikinci fıkrası “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” hükmünü ihtiva etmektedir. Böylece kişinin sosyal medyada “facebook”, “twitter”, “instagram” gibi sitelerde hakaret içeren cümleler sarf etmesi hakaret suçunu oluşturacaktır.

Sosyal medya aracılığı işlenen hakaret suçunun herkes tarafından görülebilecek bir ortamda yapılması Yargıtay’ın ifade ettiği şekli ile “sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçunun alenen işlendiği” bu nedenle TCK’nın 125/4. maddesi uyarınca suçun cezasında artırım yapılması gerektiği Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile sabittir. Bu nedenle sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçunun alenen işlendiği gözetilerek verilecek ceza 1/6 oranında artırılmalıdır.

Sosyal Medya Aracılığı İle Hakaret Suçu

Hakaret Suçunda Zamanaşımı Süresi

Kural olarak hakaret suçlarında 6 aylık zamanaşımı süresi vardır. Bu zamanaşımı süresi içinde şikayet yapılmazsa kovuşturma ve soruşturma yapılmaz.

 • TCK 73/1- Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
 • Hakaret suçunda genel zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

İsnadın mahkeme tarafından kabul görebilmesi için isnat edilen fiilin ispat edilmiş olması gerekir. Eğer suç isnadında bulunan kişi karşı tarafın hakaret ettiğini ispatlayamazsa ceza verilmez. Ancak, hakaret edilen kişi hakkında daha önce kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı varsa, bu durumda isnat ispatlanmış sayılır.

Hakaret suçunun ispatı çeşitli yollarla mümkündür. Günümüzdeki gelişmiş teknoloji, sayesinde artık suçların ispat olanakları artmıştır.

 • TCK Madde 127 – (1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.
 • (2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.

Hakaret Suçunda Deliller Şu Şekilde Sayılabilir;

 • Tanık Beyanı,
 • Telefon incelenmesi,
 • Sosyal medya araçları,
 • Yazılı her türlü delil,
 • Ses kayıtları,
 • Ve sair her türlü delil

Hakaret Suçu Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

Hakaret suçunun basit hali şikayete bağlı bir suçtur.

 • TCK Madde 131 – Hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmediği sürece mağdurun şikayetine bağlıdır. Ancak, mağdur, şikayet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmişse, ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunabilir. Bu hüküm, suçun mağdurun rızası olmaksızın işlenmesi durumunda adaletin sağlanmasını ve suçun cezasız kalmamasını amaçlamaktadır.

Hakaret Suçunda Uzlaşma

Uzlaştırmaya tabi suçlar kanun maddesinde tek tek sayılmıştır. Kural olarak hakaret suçu uzlaştırmaya tabi suçlar arasındadır. Basit hakaret suçunda  uzlaştırma yoluna gidilmesi  bir dava şartıdır. Yani yargılamaya geçilmeden önce hakaret eden ile hakarete uğrayan kişi adliye eliyle görüştürülür. Bu görüşme ile ilgili tebligatlar önceden taraflara gönderilir. Bu görüşmeden sonuç alınamaması durumunda hakaret davasına geçilir. Ancak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu şikayete tabi olmadığından uzlaştırmaya da tabi olmaz.

Stj. Av. Nursena Yıldız
Av. Serhan Cantaş

Blog Yazılarımız: Ahlaksız Hakaret Midir?