Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?


GİRİŞ

Hukukumuzda kiraya verenin, kiralananın boşaltılabilmesi hakkını kullanılabilmesi adına tanınmış yollardan birisi de tahliye taahhütnamesidir. Tahliye taahhütnamesi kiracının, kiralananı belirlenmiş olan tarihte boşaltacağını ifade ettiği yazılı irade açıklamasıdır.

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinden ayrı ama kira sözleşmesine bağlı bir varlığa sahiptir. Kira sözleşmesine ek olarak tahliye taahhütnamesi sadece konut ve çatılı İşyeri Kiraları için yapılabilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinin birinci fıkrasında “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde, geçerli bir tahliye taahhütnamesine sahip olan kiraya verenin, taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmayan kiralayana karşı izleyebileceği iki seçimlik yol öngörülmüştür;

  • İlk olarak kiralananın boşaltılması için kiraya veren tahliye davası yoluna gidebilir. Bu davanın tahliye taahhütnamesinde yer alan kiracının boşaltmayı taahhüt ettiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekmektedir. Aksi halde kiraya veren tahliye taahhütnamesinin nimetlerinden yararlanmayacaktır.
  • İkincisi ise taahhütname ile icra dairesine başvurulmasıdır. İcra yoluna başvuru da taahhütnamede yer alan boşaltma tarihinden itibaren 1 aylık süreye tabiidir.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Önemle belirtilmelidir ki geçerlilik şartlarının birisine dahi uyulmadan hazırlanan tahliye taahhütnamesi hukuken geçerlilik göstermez ve içerdiği haklardan yararlanmak mümkün olmaz.

1. Geçerli bir irade açıklaması bulunmalıdır.

İradeyi sakatlayan yanılma, korkutma, aldatma ve diğer hallerin mevcudiyeti halinde tahliye taahhüdü geçerli olmayacaktır. Bu durumların varlığı halinde ise 1 yıl içerisinde tahliye taahhüdünün iptali gerekmektedir yoksa bu sürenin sonunda geçerliliğini korumaktadır.

2. Yazılı şekilde yapılmalıdır.

Kanunumuzda yazılı olarak hazırlanması yeterli olduğundan kiracının tahliye taahhütnamesini kiralanan taşınmazın tesliminden sonra kiralayana teslimi yeterlidir. Ayrıca resmi şekle gerek olmadığından taahhütnamenin noterde hayata geçirilmesine gerek yoktur.

3. Tahliye taahhütnamesi bizzat kiralayanın kendisi veya özel olarak yetki verilmiş olan temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

Kira sözleşmesinin tarafı olan kiracı ancak tahliye taahhütnamesinin tarafı olabilir. Aynı evde yaşayan diğer kişiler taahhütnameye taraf olmazlar. Fakat kira sözleşmesinde birden fazla kiracı bulunması halinde tüm kiracıların Tahliye taahhüdüne katılması zorunludur. Kiralanan taşınmaz aile konutu olması durumunda ise kiralayanın eşinin de taahhütnameye katılması gerekmektedir.

Bununla birlikte kiracının temsilcisi de taahhütnameye temsilen katılabilir. Ancak temsilcinin taahhütnamede temsilci olabilmesi adına kiracının vermiş olduğu genel vekaletname yeterli olmamaktadır. Temsilci bu konuda özel vekalete sahip olmak zorundadır.

4. Tahliye taahhütnamesinin içeriğinde kiracının çıkacağı tarih belirtilmiş olmalıdır.

Tahliye taahhütnamesinde yer alacak olan tarih gün/ay/yıl şeklinde olabileceği gibi belirlenebilir bir tarihi de işaret edecek şekilde olabilir. Örneğin “2023’ün yılbaşında” gibi bir ifadenin yer alması taahhütnamenin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Fakat belirli olmayan ve gerçekleşmesi şansa bağlı olaylara atıfta bulunan bir tarihin varlığı taahhütnameyi geçersiz kılar.

Gün belirtilmemiş yani sadece yıl ve ay belirtilmiş olması durumunda Yargıtay, taahhütnameyi geçersiz saymayarak bahsi geçen ayın son gününü esas almaktadır.

Tüm bunlara ek olarak Tahliye taahhüdünde yer alan tarihin, kira sözleşmesinin tarihi ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Taahhütte yer alan boşaltma tarihi, kira sözleşmesinin tarihinden daha uzak veya daha yakın bir tarih olabilir.

5. Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinden ve kiralananın tesliminden sonra teslim alınabilir.

Taahhütname kira sözleşmesinin yapıldığı anda veya kira sözleşmesinden önce yapıldığı takdirde geçerlilik kazanmaz. Uygulamada genelde Kiralananın tesliminden 15 gün veya 1 ay sonra teslim edilmektedir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde yer alan tahliye davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Aynı zamanda taşınmazın bulunduğu yer icra dairesi de icra takibi sırasında yetkilidir. İcra takibine itiraz edilirse tahliye davası ve itirazın kaldırılmasında yetkili ve görevli mahkeme icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesidir.

Tahliye Taahhütnamesiyle İlgili Yargıtay Kararları


Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği Hakkında Yargıtay Kararı

  • Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/1175 E. ,2020/2309 K.

“Somut olayda; taraflar arasında 01.02.2005 tarihli ve 01.05.2012 tarihli kira sözleşmeleri bulunduğu, davalı tarafından sözleşmelerdeki imzanın inkar edilmediği, 01/05/2012 başlangıç tarihli sözleşmenin 1. maddesinde sözleşmenin, taraflar arasında 01/02/2005 tarihinde yapılmış olan kira sözleşmesinin kira süresinin uzatılması, yeni dönem kira bedelinin belirlenmesi ve değişen şartlara uyarlanması amacıyla yapıldığının belirtildiği, 5. maddesinde “Kira süresi 01.05.2012 tarihinden başlayarak 3+2 yıl olarak kararlaştırılmış olup bu sürenin sonunda kiracı mecuru boşaltarak kiraya verene kayıtsız şartsız teslim edecektir.” şeklinde taahhüdün yer aldığı, davalının 01/02/2005 tarihli kira sözleşmesine göre bu tarihten itibaren kiralanan taşınmazda bulunduğu, söz konusu taahhüdün kira ilişkisi devam ederken verilen tahliye taahhüdü olduğu ancak taahhüdün belli bir tarihi içermediği görülmüştür.

Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi belli (açık) bir şekilde yer almadığından Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinin aradığı anlamda bir tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

O halde, ilk derece mahkemesince belirtilen gerekçe ile davanın reddine ve Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 18/10/2019 tarih ve 2018/487 E. – 2019/1823 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 09/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.” şeklindedir.

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz Hakkında Yargıtay Kararı

  • Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/16112 E. ,2018/17854 K.

Davacı kiralayan tarafından davalı kiracı hakkında tahliye taahhüdüne dayalı olarak başlatılmış olan icra takibi nedeniyle düzenlenen tahliye emrine davalı kiracının yasal süresinde itiraz etmesi üzerine davacı İcra Mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması, takibin devamı ve tahliye isteminde bulunmuştur. … Mahkemesince, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin …/05/2008 tarihinde başladığı, tahliye taahhüdünün bu tarihten sonraki bir tarihte …/08/2008 tarihinde düzenlendiği, davalının tahliye taahhüdündeki tahliye tarihine ve imzaya herhangi bir itirazının bulunmadığı, borçlunun itirazında haksız olduğu anlaşılmakla davanın kabulü ile davalı tarafından takibe yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına, takibe itirazın kaldırılmasına karar verilmiş olduğundan tahliye talebi konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, bu karara karşı davalı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, davalının takibe itirazında taşınmazı ilk kiraladığı esnada davacının kendisine bir evrak imzalattığını, kira bedellerini düzenli olarak ödediğini, borcu bulunmadığını beyan ettiği, davalının tahliye taahhütnamesindeki imzaya, taahhütnamenin içeriğine ve tarihe açık bir itirazının bulunmadığı, her ne kadar duruşmadaki beyanında taahhütnamedeki tarihin sonradan doldurulduğunu iddia etmiş ise de, İİK’nin 63. Maddesi hükmüne göre itiraz eden kiracının itirazın kaldırılması duruşmasında alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebebini değiştiremeyeceği ve genişletemeyeceği, bu durumda tahliye taahhütnamesinin usul ve yasaya uygun olduğu, Mahkemece itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı ….02.2016 tarihinde başlatmış olduğu icra takibi ile ….08.2008 tanzim ve 28.01.2016 tahliye tarihli adi yazılı belgeye dayanarak taşınmazın tahliyesini istemiştir. Davalı kiracı süresi içinde yapmış olduğu itirazında, burada yaklaşık … yıllık kiracı olduğunu, burayı ilk kiraladığı esnada kendisine formalite diye evrak imzalattırıldığını belirterek, tahliye taahhüdündeki tarihe itiraz etmiştir.

İcra takibine dayanak oluşturan tahliye taahhüdü noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir. İİK.nin 275.maddesi ve 04…..1957 tarih, …/… sayılı İBK gereğince alacaklı, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir. Somut olayda davalı kiracı tahliye taahhüdünün taşınmazın ilk kiralandığı esnada imzalandığını ileri sürerek tahliye taahhüdündeki tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla uyuşmazlığın yargılamayı gerektiği gözetilerek itirazın kaldırılması ve tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü ve itirazın kaldırılması kararına ilişkin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı 6100 sayılı HMK’nin 373/…. maddeleri uyarınca (KALDIRILMASINA), … Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, dosyanın … Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, ……..2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

Tahliye Taahhütname Örneği

KİRACI :

TC KİMLİK NO :

KİRAYA VEREN :

TC KİMLİK NO :

TAHLİYE EDİLECEK  ADRES :

TAAHHÜT TARİHİ :

TAHLİYE TARİHİ :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi yazılı taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350,351 ve 352. maddeleri gereğince, belirtilen tarihte boş ve sağlam olarak tahliye edeceğimi, yukarıda adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zararı ihtar ve gerek kalmadan nakden ve peşin ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. … / … / …..

Kiracı

İmza

Blog Yazılarımız:

Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Davası

Stj. Av. Altuğ Eleri
Av. Serhan Cantaş

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir