Avukatlık Hizmet Sözleşmesi Örneği

Avukatlık Hizmet Sözleşmesi Nedir?

Avukatlık Hizmet Sözleşmesi, avukat ile müvekkili arasında imzalanan ve tarafların haklarını koruyan sözleşmedir. Avukatlık sözleşmesi, kural olarak yazılı olması şart değildir. Fakat yazılı olmasının avantajı tarafların bir uyuşmazlık halinde ellerinde bulunacak bir yazılı belge niteliğindedir. Avukatlık hizmet sözleşmesinde belirtilen bir çok hüküm 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda bulunmaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hem avukatın haklarını koruyan hem de halkı koruyan hükümler içermektedir.

Avukatlık Hizmet Sözleşmesi Örneği

AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR             :

İş Sahibi                    : …………………………………. (TC:…………………)

Adres                         : …………………………………………………………………….. /ANKARA

Avukat                       : Av. Serhan CANTAŞ

Adres                         : Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. YDA Center 9A no:342 Çankaya/ANKARA

 

İŞİN KAPSAMI:

 1. Avukat, Ankara ….. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/…….E. Sayılı dosyasını ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay aşamasında dahil olmak üzere kararın kesinleşmesine kadar olan avukatlık hizmetini meslek etik ve kurallarına uygun olarak yürütecektir.

AVUKATLIK ÜCRETİ:

 1. İş Sahibi, işbu sözleşmenin taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte 07.08.2023 tarihinde peşin …………………. TL, 01.10.2023 tarihinde ………………………. TL avukata ödeyecektir.
 2. Avukat, işi yasalar ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, bu sözleşmeyle üstlendiği görevi; bizzat ya da kendi gözetim ve sorumluluğu altında olmak koşuluyla başka avukatlarla iş birliği yaparak yerine getirebilir. Avukatın başka avukatlarla iş birliği yapması İş Sahibine karşı olan sorumluluğunu kaldırmaz ve ayrı bir ücret ödemesini gerektirmez.
 3. İş Sahibi, Avukatın takip ettiği iş ve davalar nedeniyle Avukatın yazılı olurunu almadan, başka bir avukata vekalet veremez. Aksi takdirde, İş Sahibi tarafından, o işle ilgili kararlaştırılan ücretin tamamı Avukata ödenir.
 4. Davanın, iş sahibi tarafından geri alınması, işbu akdin tek taraflı feshedilmesi veya davadan feragat edilmesi; avukatın azledilmesi veya işin başkasına verilmesi halinde, Avukat, yukarıda kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamına hak kazanır.
 5. İş Sahibi, hukuki uyuşmazlığın sulh, ibra, feragat ile bitirilmesini talep ederse, durumu yazılı olarak Avukata bildirmek zorundadır.

YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

 1. Yapılacak tüm masraflar (dava harcı, icra harcı, bilirkişi ücreti, posta, tanık giderleri, keşif, yolluk vb. tüm usul giderleri) iş sahibi tarafından karşılanacaktır.
 2. Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulü işlemlerin veya kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, İş Sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için Avukat tarafından İş Sahiplerine ihbarda bulunulması gerekirse, bu ihbar, İş Sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER:

 1. İş sahibi bu sözleşmede yazılı olan adresini yasal yerleşim yeri olarak kabul etmiş olup, bu adrese Avukat tarafından gönderilecek olan bütün ihbar ve tebligatların şahsına yapılmış olduğunu kabul eder. Taraflar adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini derhal yazı ile bildirmek zorundadır.
 2. İş Sahibinin menfaatleri ile açık bir şekilde çatışmadığı sürece Avukat başka İş Sahiplerini temsil etmekte serbesttir.
 3. Bu sözleşmede yer almayan ve açıklık bulunmayan durumlarda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.
 4. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme imza tarihi ile başlayacaktır. İki nüsha olarak düzenlenmiştir. Taraflarca iradi olarak hazırlanmış, okunmuş ve imzalanmıştır. 07.08.2023

…………………………………………                                                                                                                                                      Av. Serhan CANTAŞ

Blog Yazılarımız: Veraset İlamı Dilekçe Örneği – Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği