Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü, evliliklerini bitirme kararı alan eşlerin, evlilikten doğan haklar ve yükümlülüklere dair hususların sonuçlarını belirleyerek düzenledikleri ve bu protokol ile Anlaşmalı Boşanma Davası açtıkları bir protokoldür. İşbu protokol dava dilekçesi ekine eklenerek, bu protokol doğrultusunda boşanma davasının sonlandırılmasını ve kararlaştırılan hususlar neticesinde bunu bir mahkeme kararına dönüştürülmesini taraflar talep eder.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

BOŞANMA PROTOKOLÜ

Bir yanda eşlerden …………………………….. (TC Kimlik No:…………………………….. , Protokolde DAVACI olarak anılacaktır) ile diğer yanda eşlerden …………………………….. (TC Kimlik No: 27065263584, Protokolde DAVALI olarak anılacaktır) olmak üzere aşağıda belirtilen koşullarda bir “BOŞANMA PROTOKOLÜ” imzalanmış bulunmaktadır.

Madde – 1

Bu protokol ile taraflar başta boşanma olmak üzere velayet, nafaka, tazminat, karı ve kocanın edinilmiş mallarının bölüşümü (mal tasfiyesi) olmak üzere boşanmanın fer’i hükümlerinin tespitini amaçlamışlardır.

Madde – 2

Bu protokol ile evlilik birliği içerisinde kaynağını ruhsal ve fikri uyumsuzluktan alan bir geçimsizliğin varlığının mevcut olduğu taraflarca tespit edilmiş ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı olarak DAVACI tarafından Ankara Aile Mahkemesinde ikame olunacak boşanma davasının taraflarca karşılıklı olarak kabul edileceği taahhüt edilmiştir.

Madde – 3

Tarafların müşterek çocukları 01/10/2009 doğumlu …………………………….. ’in ve 19/08/2012 doğumlu …………………………….. ’in velayetinin DAVACI’ya verilmesi taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

Madde – 4

Taraflar, müşterek çocuklar ile DAVALI arasında kişisel ilişki tesisi hususunda mutabık olmuşlardır. Buna göre; Müşterek çocuklar sürekli olarak DAVACI ile kalacaktır. Ancak DAVALI, müşterek çocukları, DAVALI tarafından talep edildiğinde gün içinde uygun saatlerde istediği zaman görebilme suretiyle baba ile kişisel ilişki kurulması taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

Madde – 5

DAVALI tarafından tarafların müşterek çocukları …………………………….. ve …………………………….. ’in üniversite eğitimleri bitene dek eğitim, öğrenim ve sair masraflarının karşılanması amacıyla aşağıda belirlenen miktar ve koşullarda iştirak nafakası ödenmesi hususu, taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

Müşterek çocuklar için her ayın birinci günü DAVALI aylık 1.500,00 TL iştirak nafakasını DAVACI’nın aşağıda belirtilen banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Nafakanın artışı her yılın Ocak ayında %15 oranında artırılarak belirlen yeni tutar ilgili hesaba yatırılacaktır. Ortak çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin artması halleri müstesnadır.

Hesap İsmi       : ……………………………..

Banka              :YapıKredi

IBAN               :TR14…………………………………………………………..

Madde – 6

DAVACI …………………………….. kendisi adına hiçbir nafaka talebinde bulunmadığını ve protokol tarihinden ve boşanmadan sonra da nafaka talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde – 7

DAVALI Mustafa LAÇİN kendisi adına hiçbir nafaka talebinde bulunmadığını ve protokol tarihinden ve boşanmadan sonra da nafaka talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde – 8

DAVACI tarafından Ankara Aile Mahkemesi’nde ikame olunacak boşanma davasında, Mahkeme tarafından boşanmaya karar verilmesi halinde, DAVACI malvarlığından 50.000,00 TL DAVALI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Buna ek olarak DAVACI, üzerinde bulunan ………………………. plakalı aracı tüm masrafları DAVALI’ya ait olmak üzere DAVALI’ya verecektir.

Madde –9

Boşanma tarihinden itibaren DAVACI ve müşterek çocuklar ………………………………………………………….. /ANKARA adresinde kira ödemeksizin 5 YIL ve her halükarda DAVACI evlenene kadar daha oturmaya devam edecektir.  Ancak evin bir başkasına satılması veya evden çıkarılması durumunda DAVACI ve müşterek çocukların kalacağı dairenin kirası belirtilen süre sonuna kadar DAVALI tarafından ödenecektir.

Madde – 10

Tarafların ikame olunacak boşanma davası dolayısıyla belirtilenler dışında birbirlerinden herhangi bir maddi-manevi tazminat, toplu tazminat, mülkiyetin tespiti ve eda davası talepleri olmayıp taraflar bu tarihten sonra da bu yönde bir taleplerinin olmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde –11

Tarafların birbirlerinden herhangi bir ziynet eşyası ve çeyiz eşyası talebi yoktur. Taraflar boşanma davası ile ya da boşanma davasının sonuçlanmasından sonra da bu yönde bir taleplerinin olmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde – 12

Tarafların evlilik birliğinden önce ve sonra edinmiş oldukları taşınır mallar, taşınmaz mallar, sair hak ve alacakları ve değeri para ile ölçülebilir her türlü hak ve alacakları belirtilenler dışında her bir bireyin kendisine aittir. Her iki tarafın da belirtilenler dışında bu nevi taşınır mallar, taşınmaz mallar, sair hak ve alacaklar ve değeri para ile ölçülebilir her türlü hak ve alacaklara ilişkin olarak birbirlerinden katkı payı, katılım payı, artık değere katılma alacağı, değer artış payı, denkleştirme alacağı, katılma alacağı ve/veya başka bir isim altında hiçbir hak ve alacak talebi yoktur ve taraflar boşanma davası ile ya da boşanma davasının sonuçlanmasından sonra da bu yönde bir taleplerinin olmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde – 13

Tarafların şahsi hesaplarında işbu protokol tarihi itibarı ile yer alan meblağlar tarafların kişisel malvarlığı olarak kabul edilmiş olup her iki tarafın kendisine ait olan hesapta mevcut meblağ hesap sahibine ait sayılacaktır. Taraflar bu konuda mutabık olduğundan, birbirlerinin şahsi hesabından herhangi bir isim altında bir alacak talepleri bulunamamaktadır ve boşanma davası ile ya da boşanma davasının sonuçlanmasından sonra da bu yönde bir taleplerinin olmayacağını kabul ederler.

Madde – 14

Tarafların kişisel kullanımında olan saat, küpe, kolye gibi takıları, müşterek konutta bulunan şahsi eşyaları vb. kullanan kişinin kendi uhdesinde kalacak, taraflar bu nevi eşyalara ilişkin olarak birbirlerinden herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacaklardır.

Madde – 15

Tarafların birbirlerinden yukarıdaki bu paylaşımların dışında katkı payı, katılım payı, değer artış payı, tazminat alacakları, bireysel emeklilik alacakları, bilumum sandık ve yardım kuruluşları alacakları, bankalarda bulunan vadeli- vadesiz TL/Yabancı para bazlı hesaplardan kaynaklı, değeri para ile ölçülebilen her türlü borsa-hisse senedi- kıymetli evraklardan vb. dolayı hak ve alacak talepleri yoktur. Taraflar boşanma davası ile ya da boşanma davasının sonuçlanmasından sonra da bu yönde bir taleplerinin olmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde – 16

Tarafların her ikisi de birbirlerinden asaleten ya da vekaleten hiçbir hak ve alacak talep etmeyecek olup boşanma davası ile ya da boşanma davasının sonuçlanmasından sonra da herhangi bir hak taleplerinin olmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde – 17

Taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunmayacaklardır.

Madde – 18

Taraflar bu protokolün ilgili maddelerinde sayılanlar dışında birbirlerinden başkaca bir alacaklarının mevcut olmadığını, birbirleri aleyhine açabilecekleri nafaka, maddi – manevi tazminat, toplu tazminat, mülkiyetin tespiti ve eda davasını talep haklarından feragat ettiklerini, düzenlenmiş olan işbu “BOŞANMA PROTOKOLÜ”nü, DAVACI tarafından Ankara Aile Mahkemesi’nde ikame olunacak boşanma dava dosyasına ibraz ile sulhün tescilini talep edeceklerini, Ankara Aile Mahkemesi tarafından boşanmaya karar verilmesi halinde temyiz haklarından feragat edeceklerini, bu hususta Mahkeme’ye yazılı beyanda bulunacaklarını  karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.

18 maddeden ibaret işbu boşanma protokolu tarafların arzularına uygun olarak 08.12.2021 tarihinde üç nüsha olarak düzenlenmiş, birer nüshası taraflarca alıkonulmuş, 3. nüsha ise DAVACI tarafından ikame olunacak boşanma dava dosyasına sunulmak üzere Av. Serhan CANTAŞ’a teslim edilmiştir.

          ……………………………..                                                                                                                                                        ……………………………..

Blog Yazılarımız: Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka İstenmemesine Rağmen Sonradan Nafaka İstenebilir mi?