Abone Devir Sözleşmesi Örneği

Başka bir kişi üzerinde bulunan elektrik, su veya doğalgaz aboneliğinin devri için kişilerin arasında yaptığı sözleşmedir.

ABONE DEVİR SÖZLEŞMESİ

Devir Eden                        :

TC                                     :

Devir Alan                         :

TC                                     :

Sözleşme Konusu             :

Devir Bedeli                      :

Açıklamalar

Devir eden: Sahibi bulunduğum ve intifaımdaki …..  adıma kayıtlı, abone nolu, suların amaçlı elektrik abonesini ve işbu abonelikten doğan her türlü hakkımı, yeraltı kabloları, panolar ve her türlü teçhizatı ile birlikte ya, T.L. bedel mukabilinde devir ve teslim ettim, işbu bedelin tamamını karşı yandan tamamen ve nakten aldım.

Kendisinden herhangi bir hak ve alacağım kalmamıştır. Karşı taraf işbu aboneliği, bugünden itibaren kendi namına kayıt ve tescil ettirebilir. Adıma olan kayıtları terkin ettirebilir, işbu sulama amaçlı Elektrik aboneliğini, dilediği şeklinde tutum edebilir ve dilediği gibi kullanabilir.Kullanabilirler bunu şimdiden beyan ve kabul ederim.

Devir alan: Yukarıda devir eden yukarıdaki beyanlarını aynen kabul ediyorum. Devir eden …..’nin sahibi olduğum haricen bildiğim abone nolu sulama amaçlı elektrik aboneliğini ve bu abonelikten dünyaya gelen hak ve hukukunu panolar, kablolar ve teçhizatı ile beraber kendisinden TL karşılık mukabilinde devir ve teslim aldım.

İşbu bedeli kendisine tamamen ve nakten ödedim. Hiçbir borcum kalmamıştır. Bundan bu şekilde işbu abonelik tarafımj ilişkin olacak gerekli müracaatlar ve kayıt işlemlerini kendi namıma ilgili idare ve müesseseler nezdinde ikmal edeceğimi beyan ve kabul ederim.

Bizler karşılıklı olarak bu sözleşmeyi yaptığımızı, sözleşmenin ifasında ve icrasında imkansızlık meydana gelmesi halinde akdi tanzim eden Noteri hertürlü sorumluluktan vareste tuttuğumuzu kabul ve beyan ederiz.

Devir Eden                                                                                       Devir Alan
imza                                                                                                  imza

Pratik Bilgiler: Ödememe Taahhüdü Örneği