Ödeme Taahhüdü Örneği

………………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2019/1234…  E.

Alacaklı vekili ve borçlu geldi. Borçlunun hüviyeti görüldü, bir sureti dosyaya alındı.

Borçlu söz alarak; Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyasından gönderilen ödeme emrini tebliğ aldım. Hakkımda yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. İİK.md.20 lehime düzenlenen sürülere ilişkin haklarımdan feragat ile takibin kesinleşmesine muvafakat ediyorum. …………………………………………………………………

adresinde bulunduğumu beyan edip, adres değişikliğimi dilekçe ile Müdürlüğünüze bildirmediğim taktirde yukarıda belirttiğim adrese yapılacak tebligatların geçerli ve tebliğ edilmiş sayılacağını biliyor ve kabul ediyorum. Borcu aynen kabul ediyorum. Dosyada belirtilen aşağıda dökümü yapılan; borcumun tamamını, faiz, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ileriyle birlikte aşağıda belirttiğim vade ve miktarlarda tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Yaptığım taahhüdün hukuki ve cezai sorumluluğunu biliyorum. Borcun ………………….TL’lik kısmi için kısmi taahhütte bulunuyorum.

Borcun dökümü şöyledir:

1.034.191,78TL  Asıl Alacak

134.095,89TL  Takip Tarihine Kadar

İşlemiş Faiz(%26,28)(*)

+  ——————-

1.168.287,67TL  Takip Toplamı

54.975,75TL  Vekalet Ücreti

94.111,46 TL  Tahsil Harcı(%9,10)

35,90TL  Başvuru Harcı

6,40 TL  Vekalet Harcı

493,80TL  DOSYA MASRAFI

16,20 TL  TEBLİGAT GİDERİ

10,10 TL  BARO VEKALET PULU

+  —————

1.317.937,28TL  Genel Toplam

0,0TL  Tahsilat Toplamı

1.317.937,28TL  Kalan

Hesap Tarihi :03/09/2019 TAAHHÜT TARİHİ İTİBARİYLE DOSYA KAPAK HESABI

  

01/01/2020TAAHHÜT TARİHİNDEN TAKSİTLERİN TAMAMININ ÖDENECEĞİ GÜNE KADARKİ İŞLEYECEK FAİZ …………. TL

 

BORCUN ………. TL’LİK KISMI İÇİN TAAHHÜT VERİLMEKTEDİR. BORCUN GERİ KALANI TÜM FERİLERİYLE BİRLİKTE DEVAM ETMEKTEDİR.

 

 

KISMİ TAAHHÜTTE BULUNAN BORÇLUNUN TOPLAM OLARAK ÖDEMESİ GEREKEN TAAHHÜTE ESAS BORÇU …………… TL’DİR

 

YAPILAN ÖDEME BK. M.100 GEREĞİNCE FAİZE MAHSUP EDİLECEK ŞEKİLDE HESAPLANACAKTIR.

Ödeme Taahhütleri      :

Taksit NoTarihGün SayısıFaiz İşletilecek Tutarİşleyecek Faizİşleyecek BSMVToplam FaizToplam BorçTaksit MiktarıKalan
116/09/201911.317.937,28 TL??1.317.937,28 TL100.000 TL1.217.937,28 TL
Toplam11.317.937,28  TL??  1.317.937,28 TL100.000 TL1.217.937,28 TL

olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Taahhütte Bulunan Borçlu   :………………………………………………………………………………..
Tarih                     :04/09/2019                                                       İmza : 

Hazır bulunan alacaklı vekili söz alarak; “Borçlunun ödeme taahhüdünü kabul ediyorum, kabul keyfiyeti borçluya tefhim edilsin” dedi.Alacaklı vekilinin kabul keyfiyeti ile taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai mesuliyeti borçluya tefhim edildi, İİK m.340 “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez” ve m.354 “Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikayete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.” maddeleri okundu anlatıldı. Borçlu tekrar söz alarak “Taksitleri gününde ve tam olarak ödeyeceğim, taahhüdün hukuki ve cezai sorumluluğunun bilincindeyim, bana okunan İİK ilgili maddelerini de anladım ve taahhüdü ihlal etmem halinde borcun faiz ve tüm ferileri ile birlikte muaccel hale geleceğini biliyor ve kabul ediyorum” dedi. 04/09/2019

BORÇLUALACAKLI VEKİLİİCRA MEMURU
………………….Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: KATILMA TALEBİ DİLEKÇESİ