Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Adi ortaklık sözleşmesi, kişilerin belli bir iş veya amaç için aralarında yaptıkları bir sözleşme ile oluşturdukları şirkettir.

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

İlgili standartlara uygun olarak hazırlanmış olan bu adi ortaklık anlaşması (bundan bu şekilde “antak kalma” olarak anılacaktır) … Tarihinde:

Taraf: … Adresinde mukim (telefon numarası …Ve faks numarası …) A (bundan bu şekilde “A”) ve

Taraf: … Adresinde mukim (telefon numarası … Ve faks numarası …) B (bundan böyle “B”) arasında imzalanmıştır.

A ve B bundan böyle ayrı ayrı “taraf” ve birlikte “taraflar” diye anılacaktır.

Taraflar aşağıda belirtilen hususlar üstünde karşılıklı mutabakat sağlamışlardır:

C (bundan böyle “işveren”) “… İnşaatı” (bundan böyle “proje”) işini ihale edecektir.
Taraflar, ihale sonucu yapılacak olan … İnşaatı işlerini (bundan böyle “İŞ”) gerçekleştirmek ve ihaleye katılmak, ihale dokümanlarını hazırlamak üzere bir adi ortaklık (bundan bu şekilde “adi ortaklık”) oluşturmuşlardır.
Adi konsorsiyum hisse oranları aşağıdaki gibidir;

A:  (yüzde kırk)

B: ` (yüzde altmış)

Taraflar, ileride proje ile bağlantılı olarak işveren ile yapılacak olan sözleşmenin mevzusuna ve şumülüne girecek işlerin, taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da adi ortaklık’a teveccüh edecek vecibelerin yerine getirilmesinden yada getirilmemesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Taraflar, proje ile bağlantılı olarak işveren tarafından istek edilecek olan geçici, kesin ve avans teminat mektuplarını hisseleri oranında temin edeceklerdir.

Taraflar, proje için işveren’e sunulacak yeterlik dökümanlarını ve öneri dosyalarını hazırlayarak …/…/… tarihinde işveren’e sunacaklardır.
Teklifle ilgili bütün emek verme müştereken yapılacaktır.
İşveren ile taraflar içinde yapılacak sözleşme evveliyatına kadar taraflar’ın yapacağı ve/yada yapmış olduğu öneri hazırlama harcamaları adi ortaklık hesabından ayrı olacak halde kendilerine ilişkin olacaktır.

Proje’ye mevzu ihalenin alınmasından sonrasında tarafların hak ve vecibelerini, icra komitesinin oluşumu ve işleyişini, finansal konuları vs düzenleyen detaylı bir adi ortaklık sözleşmesini ek olarak imzalayacaktır.

Adi ortaklık, tarafların tam yetkili birer temsilcilerinden oluşan bir icra komitesi (bundan bu şekilde “icra komitesi”) tarafınca yönetilecektir. Icra komitesi tarafınca PROJE’nin başarısı, işveren ile kontrat yapılması ve İŞ’in ifası ile alakalı olarak ADİ ortaklık adına alınacak kararlarda tam mutabakat şartı aranacaktır.
Anlaşma geçerli olduğu sürece:
Adi ortaklık Lideri A’dır. A liderlik ve temsil masrafları karşılığı olarak, mukavele bedelinin %1’i tutarında liderlik harcını adi ortaklık’tan alacaktır.
Taraflar, proje’nin başarısı, işveren ile sözleşme yapılması ve İŞ’in ifası için ortak gayret sarfedeceklerdir.
Proje süresince taraflar adi konsorsiyum’tan ayrılamazlar. Diğer ortağın yazılı onayı bulunmaksızın her ne isim altında olursa olsun ortak/hissedar alamazlar.
Herhangi bir taraf, aksi taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, adi ortaklık dışında proje ve iş ile ilgili olarak tekbaşına veya herhangi bir grup arasında yer alarak faaliyette bulunamaz.
Anlaşma aşağıda belirtilen hallerin ortaya çıkması ile sona erecek ve hukuki geçerliliğini kaybetmiş olacaktır:
Taraflar arasında bu anlaşma şartlarına aynen sadık kalmak şartıyla detaylı bir konsorsiyum anlaşması imzalanması durumunda.
İşveren tarafınca proje’nin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi ve işveren’in bu kararını makale ile adi ortaklık’a bildirmesi durumunda
Taraflar’ın proje ve İŞ ile alakalı olarak faaliyette bulunmamak mevzusunda aralarında yazılı mutabakat sağlamaları durumunda.
Adi konsorsiyum tarafından verilecek teklifin işveren tarafınca başarısız kabul edilmesi ve İŞ’in bir başka firma veya şirketler grubuna verilmesi ve bunun adi ortaklık’a makale ile bildirilmesi durumunda,
30 Haziran 2005 tarihinde, taraflar arasında yazılı mutabakat ile aksi kararlaştırılmadıkça, kendiliğinden
Taraflar, anlaşma’nın varlığını ve şartlarını, anlaşma’nın geçerliliği süresince ve anlaşma’nın hukuki geçerliliğini yitirmesinden itibaren bir (1) sene süresince gizli saklı tutacaklardır, hukuki danışmanları ve kanuni merciler tarafından zorunlu tutulduğu durumlar haricinde, hiçbir halde tamamını yada herhangi bir kısmını üçüncü taraflara açıklamayacaklardır.
Bu Anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı TARAFLAR arkadaşça halletmeye çalışacaklardır. Buna rağmen, anlaşmazlık mevzusunda dostça bir çözüme ulaşılamaz ise, ihtilaf 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre 3 kişiden oluşan hakem yolu ile halledilecektir. Buna göre Tahkimi başlatmak isteyen taraf kendi hakemini seçerek öteki tarafa yazılı olarak bildirecektir. Diğer tarafta tahkim suç duyurusunu aldığı tarihten itibaren 7 gün arasında yazılı olarak kendi hakemini öteki tarafa bildirecektir. Tahkim suç duyurusunu alan 7 gün içinde kendi hakemini seçmez ise tahkim suç duyurusunda bulunan taraf karşı tarafın hakemi ile baş hakemin atanmasını Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edecektir.

Eğer tarafların seçtiği hakemler başhakemin atanması konusunda anlaşamazlar ise başhakem yeniden Ankara Asliye Ticaret Mahkemelerince seçilecektir.

İhtilafa uygulanacak Maddi Hukuk Türk Maddi Hukuku’dur. Tahkim yeri Ankara, Türkiye’dir .

Bu antak kalma, biri A ve diğeri de B’de kalacak biçimde iki (2) aslolan olarak hazırlanmış, A ve B adına aşağıda isim ve ünvanları belirtilen tam yetkili temsilcileri tarafınca imzalanmıştır. …/…/…

Ad ve SoyadıAd ve Soyadı
İmzaİmza

Pratik Bilgiler: ABONE DEVİR SÖZLEŞMESİ