Uyuşturucu Madde Kullanma Veya Bulundurma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu Madde Kullanma & Bulundurma Suçu ve Cezası

GİRİŞ

Günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı özellikle gençler için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu nedenle uyuşturucu madde kullanımı yasaklanmıştır. Uyuşturucu madde kullanımı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu Nedir?

Uyuşturucu maddeyi kullanma, bulundurma, satın alma TCK 191. maddede düzenlenen bir suçtur.

  • Madde 191 – (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde metninde açıklandığı üzere, uyuşturucu maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da kullanan kişi cezalandırılmaktadır. Burada sayılan durumların birinin varlığı halinde kişiye başlatılacak bir soruşturma ile süreç başlayacaktır.

Yakalanan Uyuşturucu Madde Miktarı Kriteri

Uyuşturucu madde kullanma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçunu ayıran en önemli unsurlardan birisi yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Bu miktar Yargıtay kararları doğrultusunda kişinin günlük kullanım miktarı baz alınarak hesaplanmıştır. Diğer delillerle birlikte değerlendirilip somut olaya göre incelenmesi gerekir. Uyuşturucu miktarı mahkeme kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Kişinin günlük kişisel ihtiyaç miktarı kullanılan uyuşturucu maddenin cinsine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Bir Yargıtay kararında kişinin “esrar” uyuşturucu maddesini günlük “1, 1-5 gram” olmak üzere 3 defa tüketebileceği hükme alınmıştır. Buna göre bunun üzerinde bir uyuşturucu madde yakalanması halinde uyuşturucu madde ticareti olasılığı mahkeme nezdinde görüş olarak artmaktadır.

Uyuşturucu Maddeyi Poşetleme ve Satışa Elverişli Araç Gereç Kriteri

Uyuşturucu madde kullanma suçunu, uyuşturucu ticareti suçundan ayıran bir diğer özellik ise kişi üzerinde yakalanan uyuşturucu maddelerin ne şekilde paketlendiği ve uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu madde satımında kullanılan araç gereçlerin varlığıdır. Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan kişinin uyuşturucu maddeyi paketler halinde ve eşit gramlarda ayırdığı veya hassas tartı vb. araçların uyuşturucu madde ile birlikte yakalanması, suçun uyuşturucu madde ticareti suçu olması konusunda önemli bir delil oluşturmaktadır.

Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunun cezası “2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.”

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçunun, okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu Kullanma veya Bulundurma Suçunda Kamu Davasının Ertelenmesi

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçunun gündeme geldiği durumlarda Cumhuriyet Savcısı suçun vücut bulduğu kanısına varırsa, “5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verir.”

Erteleme kararının verilmesinin ardından kişiye, Cumhuriyet savcısı erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Kamu Davasını Erteleme Süresindeki Yükümlülüklere Aykırılık ve Davanın Açılması

Kişinin, erteleme süresi zarfında bazı yükümlülükleri vardır kişinin bu yükümlülüklere aykırı davranması halinde kişi hakkında kamu davası açılır.

Kişinin, erteleme süresi zarfındaki yükümlülükleri;

  • Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
  • Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
  • Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma Suçunda Denetimli Serbestlik

Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçundan hakkında kamu davasının ertelenmesi kararı verilen kişiye bu durum tebliğ edilir. Ardından dosya Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne gönderilir. Kişinin bağlı bulunduğu Denetimli Serbestlik Bürosu kişiye bir tebliğ çıkartarak 10 gün içerisinde Denetimli Serbestlik Bürosuna başvurması gerektiğini tebliğ eder. Kişi ilk tebligata uymadığı takdirde Denetimli Serbestlik Bürosu kişiye ikinci tebligatı yapmak zorundadır.

Kişi ikinci tebligata uymamakta da ısrar ederse, dosya tekrar Savcılığa gönderilir ve Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyerek kamu davasını açar.

  • Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Uyuşturucu Kullanma Veya Bulundurma Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan kamu davası sonucunda HAGB kararı verilebilir. HAGB kişi hakkında verilen cezanın belirli bir takım denetim süresi içerisinde kişinin davranışları sonucuna göre davanın düşmesine neden olan bir ceza hukuku kurumudur.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

Blog Yazılarımız: KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ