Taksirle Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle Adam Öldürme Suçu ve Cezası

GİRİŞ

Bir insanın ölümüne neden olan fiil, kasti veya kasıtsız olabilir. Kasıtlı bir fiil ile insan öldürmeyi daha önceki “KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI” yazımızda açıklamıştık. Bu yazımızda kasıtsız olarak bir insanın ölümüne neden olma suçunu açıklayacağız.

Taksir Nedir?

  • Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (TCK Madde 22/2)
  • Bir suçun taksirle işlenebilmesi için, o suçun taksirle işlenebileceği yasada açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde suç gündeme gelmez.
  • Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. Bilinçli taksirin en yaygın örneğini “trafik kazası sonucu öldürme veya yaralama” şeklinde görmekteyiz.
  • Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
  • Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

Taksirle Adam Öldürme Suçu Nedir?

Taksirle insan öldürme suçu, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak gerçekleştirilen, öngörülebilir bir sonucu öngörmeyerek bir kişinin hayatının sona erdirilmesidir.

  • Madde 85 – Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Dikkat ve özen yükümlülüğü, her somut olaya göre değerlendirilmelidir. Söz konusu fiili gerçekleştiren kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları dikkate alınmalıdır. Bu belirlemede ortalama bir insanın durumu da dikkate alınmalıdır.

Taksirli işlenen fiil sonucu ölüm meydana gelmez yaralama meydana gelirse taksirle adam öldürme suçu değil “taksirle yaralama suçu” gündeme gelir.

Taksirle Adam Öldürme Suçu Nitelikli Hali

Taksirle Öldürme suçunu düzenleyen TCK 85. Maddenin ikinci fıkrasında suçun nitelikli hali düzenlenmiştir.

  • Madde 85/2 Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişinin gerçekleştirdiği taksirli fiil sonucunda birden fazla kişinin ölümü veya bir kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde ceza artırılmıştır.

Taksirle Adam Öldürme Suçu İndirim Hali

Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

Taksirle Adam Öldürme Suçu Zamanaşımı Süresi

Taksirle insan öldürme suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Savcılık suçun öğrenilmesine binaen re’sen soruşturma başlatabilir. Taksirle öldürme suçu için dava zamanaşımı süresi “15 yıldır”.

Taksirle Öldürme Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Taksirle öldürme suçunun basit hali olan yalnızca bir kişinin ölümüne taksirle neden olma suçunda görevli mahkeme “Asliye Ceza Mahkemeleridir.”

Taksirle adam öldürme suçunun nitelikli hali, birden fazla kişinin ölümüne neden olma veya bir kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçunda görevli mahkeme “Ağır Ceza Mahkemeleridir.”

Örneğin; Kırıkkale’de yaşanan trafik kazası sonucunda 1 kişi yaşamını yitirmişse görevli ve yetkili mahkeme “Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemeleridir.”

Yine Kırıkkale’de yaşanan bir trafik kazası sonucu 1 kişi yaşamını yitirmiş ve 2 kişi de yaralanmışsa yetkili ve görevli mahkeme “Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemeleridir.”

Taksirle Öldürme Suçunda Açılabilecek Tazminat Davaları

Taksirle ölüme sebebiyet veren faile karşı, mağdurun yakınları(anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler vb.) maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.

Söz konusu taksirli ölüm;

Doktorun hatalı uygulamasından gerçekleşmişse, fiili gerçekleştiren doktora karşı tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat davası gündeme gelecektir.

İş kazası nedeniyle gerçekleşmişse, iş kazası sebebiyle tazminat davası gündeme gelecektir.

Trafik kazası nedeniyle gerçekleşmişse, trafik kazasından kaynaklı tazminat davası gündeme gelecektir.

Blog Yazılarımız: UYUŞTURUCU KULLANMA VE BULUNDURMA SUÇU VE CEZASI