Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU

GİRİŞ

Yaşam hakkı hemen hemen her hukuk düzeninin koruduğu ve üzerinde uzun yıllar boyunca en uzun tartışmaları barındıran insan haklarından birisidir. Bunun nedeni yaşam hakkının diğer bütün haklardan önce gelmesidir. Zira yaşam hakkının olmadığı bir senaryoda diğer hakların hiçbir önemi bulunmamaktadır.

Yaşam hakkı, T.C. Anayasası’nın 17. maddesinde düzenlenmiştir.

  • Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Ayrıca yaşam hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2.maddesinde düzenlenmiştir.

  • Madde 2 – Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez.

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir?

Kasten adam öldürme suçu, bir kişinin başka bir kişinin hayatını kasten sona erdirmesi ile gündeme gelir. Kişi gerçekleştirdiği fiil ile birlikte başka bir kişinin yaşamına son vermesiyle suç oluşacaktır. Fakat dikkat edilmesi gereken husus kişinin gerçekleştirdiği fiili kasten yapmasıdır. Ortada bir kastın bulunmaması halinde “taksirle adam öldürme suçu” gündeme gelecektir. Kasten adam öldürme suçunun cezası “müebbet hapis cezası olarak belirlenmiştir. Kasten Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenmiştir.

  • Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten Adam Öldürme Suçunu Kimler İşleyebilir?

Kasten öldürme herkes işleyebilir.  Fakat failin bazı özelliklerde olması suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Örneğin; kasten öldürme suçunu üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi artırım nedeni olarak öngörülmüştür.

Kasten Adam Öldürme Suçu Kimlere Karşı İşlenebilir?

Bu suçun mağduru yaşayan her insan olabilir. Kasten öldürme suçunun gerçekleşebilmesi için mağdurun hayatta olması gerekmektedir. Ölü birisi tekrar öldürülemeyeceği için kasten öldürme ölüler için gündeme gelmez. Burada dikkat edilmesi gereken husus kişinin fiil anında hayatta olmasıdır. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir kişiyi öldürmek de bu suçu gündeme getirecektir.

Kasten Öldürme Suçu Nasıl İşlenir?

Kasten öldürme suçunu işlemek için fiil yeterlidir. Fiilin nasıl, ne şekilde gerçekleştiğinin bir önemi yoktur. Yasa metni öldürme fiilinin nasıl olacağını açıklamadığı için neticesinde öldürme gerçekleşen her fiil bu suçu işlemek için yeterlidir. Fiilin kasten olması yeterli olacaktır.

Fiilin örneğin; yumrukla, boğarak, silahla, sopayla, zehirle, araçla vb. gerçekleştirilmesi fark etmeyecektir.

Kasten Öldürme Suçu Cezası Nedir?

Kasten öldürme suçunun cezası “müebbet hapis cezasıdır.”

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

1.Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi kasten adam öldürme suçunun nitelikli hallerini saymıştır. Bu maddeye göre ilk nitelikli hal tasarlayarak kasten adam öldürmedir.

Madde metninde tasarlamanın tanımı yapılmamıştır. Tasarlama Türk Dil Kurumu Sözlüğünde şu şekilde açıklanmaktadır: “bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak” olarak açıklanmıştır. Madde metninde tasarlama tanımı olmaması tasarlamanın ne olduğununun Yargıtay içtihatları ile belirlenmesine neden olmuştur. Yargıtay’a göre, tasarlama soğukkanlılık ve suç işleme kararı ile oluşmaktadır. Fail, suç işleme kararını vermesinin ardından bundan vazgeçmeyip söz konusu fiili planlı ve soğukkanlılıkla işlerse tasarlamanın varlığından söz edilir. Failin suç işlemedeki sebat ve ısrarı burada önem arz etmektedir.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

2.Canavarca Hisle veya Eziyetle Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Bu nitelikli hal TCK 82/1-b maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde açıklanan iki farklı durum bulunmaktadır. Birincisi canavarca hisle adam öldürmektir. Canavarca his madde metninde açıklanmadığından Yargıtay içtihatlarıyla açıklanmıştır. Canavarca his, failin suçu işlediği sırada sergilediği tutumlar ile alakalıdır. Failin cinayet anındaki sergilediği davranışlar toplum vicdanının çok ötesinde ise ve bunlardan zevk alıyorsa canavarca his gündeme gelecektir.

Eziyet ise failin, mağdura öldürmeden önce uyguladığı ve mağdurun acısını artıran hallerdir. Öldürme fiilinin uzun süre devam etmesi ve bu sırada mağdura çeşitli acılar yaşatmak eziyeti gündeme getirir.

Mahkeme gerekçeli kararında fiilin, canavarca his ile mi yoksa eziyet ile mi yapıldığını açıklamak zorundadırlar. Aksi takdirde ilerde gerçekleşecek bir yasa değişikliği ile sıkıntılar doğabilme ihtimali yüksektir.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

3.Yangın, Su baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanarak Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Bu nitelikli hal TCK 82/1-c maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin artrıcı neden olarak sayılmasının en büyük nedeni kişilerin bu durumlara karşı kendilerini korumalarındaki güçlüktür. Kişiler madde metninde sayılan seçimlik suçlara karşı kendilerini savunmaları çok zordur.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

4.Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Bu nitelikli hal TCK 82/1-d maddesinde düzenlenmiştir. Buradaki artırıcı nedenin temel sebebi Türk aile yapısındaki bütünlüktür. Madde metninde sayılanlar akrabalık ilişkileridir. Kan bağı esasına göre belirlenmelidir.

Buradaki kavramları belirlerken Türk Medeni Kanunu esas alınmalıdır. Buna göre üstsoy; failin anne babası ve bunların anne babaları ve devam eden üst soyağacını ifade etmektedir. Altsoy ise; failin çocukları, torunları ve onların torunları şeklinde devam eden alt soyağacını ifade etmektedir.

Eş kavramından kast edilen ise resmi nikahlı eştir. Failin suçu işlediği sırada bunu resmi nikahlı eşine karşı işlemesi artırım nedeni olarak öngörülmüştür.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

5.Çocuğa ya da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişiye Karşı Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Bu maddede sayılan kişilere karşı öldürme fiilinin gerçekleştirilmesinin artırım nedeni sayılması bu kişilerin kendini savunamayacak olmasıdır. Öldürme fiilinin bu kişilere karşı daha kolay ve rahat bir biçimde gerçekleştirilebilecek olmasıdır.

Çocuk, 18 yaşını doldurmamış kişiyi ifade etmektedir. Fiilin gerçekleştiği andaki yaş esas alınmalıdır.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

6.Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Bu maddede sayılan gebe kadına karşı kasten öldürme suçu, gebe olduğu çocuğun da yaşam hakkının bulunması ve failin yarattığı elzem olayın büyüklüğü nedeniyle artırım nedeni olarak sayılmıştır.

Gebelik, tıbben gebeliğin başladığı andan itibaren, doğum anına kadar devam eden süreyi ifade etmektedir.  Buradaki en önemli kriter “gebelik durumunu bilmedir.” Gebe olduğu bilinen kişiye karşı işlenmesi cezada artırım nedenidir. Fail kişinin gebe olduğunu bilmiyor ve bilebilecek durumda değilse artırım nedeni uygulanmaz.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

7.Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Adam Öldürme Suçu

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürüldüğü durumlar artırım nedeni olarak sayılmıştır. Kamu görevlisini Türk Ceza Kanunu tanımlamıştır. Buna göre;

Madde 6/1-c  Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi.

Yukarıdaki tanımlamadan hareketle bu çerçevede kamu görevlisi olan ve kamu görevi yerine getirdiği sırada öldürülen kişilere karşı işlenen kasten adam öldürme suçu nitelikli haller arasında sayılmıştır.

Kişinin salt kamu görevlisi olması artırım nedeni değildir. Ayrıca kamu görevini ifa etmesi nedeniyle öldürülmelidir.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

8.Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Adam Öldürme

Bir suçu gizlemek, delillerini karartmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya kaçmak amacıyla başka bir kişiyi kasten öldürmek artırım nedeni kabul edilmiştir. Burada amaç-araç suç ilişkisinden bahsedilmektedir. Araç suç, amaç suçu işlemek amacıyla gerçekleştirilen suçları ifade etmektedir. Buradaki araç suç kasten öldürme fiili olmalıdır. Kasten öldürme fiilini araç suç olarak gerçekleştirmek artırım nedenidir.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

9.Kan gütme Saikiyle Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Bu maddedeki artırım nedeni kişilerin kan gütme saiki ile hareket etmesidir. Kan gütme, öç alma isteğinden gelmektedir. Bir kişiye karşı onun kanının akmasını isteme ve bunun sonucunda öldürme fiilidir. Bu artırım nedeni ile korunması amaçlanan asıl yarar kan gütme nedeniyle cinayetlerin durdurulmak istenmesidir.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

10.Töre Saikiyle Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Töre cinayetleri ülkemizde sıklıkla gündeme gelen ve önüne geçilmesi çok zor elzem olaylardır. Yasa koyucu söz konusu maddeyi düzenlerken bunu da göz ardı etmemiş ve töre cinayetlerini de artırım nedeni olarak düzenlemiştir.

Bu artırım nedenine giren kasten adam öldürme suçunda kişi “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” cezalandırılır.

Blog Yazılarımız: Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası