Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir? (TCK Madde 73)

Takibi şikayete bağlı suçlar, işlenen bir suç hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suç mağdurunun veya suçtan zarar gören kişinin şikayetçi olmasının arandığı suçlardır. Şikâyet kurumu, anayasal bir hak olması sebebiyle hem Türk Ceza Kanunu’nda hem de Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer almıştır. Şikâyet kurumu genel hatlarıyla TCK’nın 73. Maddesinde; “soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir.

 • TCK madde 73- (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

(3) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

(5) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

TCK Madde 73 Gerekçesi

Tasarıdaki metin muhafaza edilmiştir. Ancak, sistematik açıdan daha doğru olduğu düşüncesiyle, Hükûmet Tasarısının 39 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan uzlaşmaya ilişkin hüküm, bu madde metnine son fıkra olarak ilave edilmiştir.

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir?

 1. Yurt dışında vatandaş tarafından işlenen suç (TCK 11. Madde)
 2. Yurt dışında yabancı tarafından işlenen suç (TCK 12. Madde)
 3. BTM ile Giderilebilecek Kasten Yaralama Suçu (TCK 86/2. Madde)
 4. Taksirle Yaralama Suçu (TCK 89. Madde)
 5. Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102/1. Madde)
 6. Eşe Karşı Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102/1. Madde)
 7. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK 104. Madde)
 8. Cinsel Taciz Suçu (TCK 105. Madde)
 9. Tehdit Suçu (TCK 106. Madde)
 10. Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu (TCK 116/1. Madde)
 11. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK 117. Madde)
 12. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ( TCK 123-130.Madde)
 13. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK 132. Madde)
 14. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu (TCK 133. Madde)
 15. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK 134. Madde)
 16. Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde veya Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Hırsızlık Suçu (TCK 144. Madde)
 17. Kullanma Hırsızlığı Suçu (TCK 146. Madde)
 18. Mala Zarar Verme Suçu (TCK 151. Madde)
 19. Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK 155. Madde)
 20. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu (TCK 156. Madde)
 21. Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Dolandırıcılık Suçu (TCK 159. Madde)
 22. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu (TCK 160. Madde)
 23. Akrabalar Arasında İşlenen Mala Karşı Suçlar (TCK 167. Madde)
 24. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (TCK 209. Madde)
 25. Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu (TCK 233. Madde)
 26. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK 239. Madde)
 27. Yabancı Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar (TCK 340. Madde)
 28. Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret Suçu (TCK 341. Madde)
 29. Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Suç (TCK 342. Madde)

Şikayete Tabi Suçlarda Şikayet Süresi Ne Kadardır?

Şikayet süresi hak düşürücü süredir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında kişi altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Ancak şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

Her halükarda şikayetin dava zamanaşımı süresi içinde yapılması gerekir. En hafif suçlar için TCK madde 66’ya göre belirlenen dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Kimler Şikayette Bulunabilir?

Şikayet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Şikayet hakkı bizzat suçtan zarar gören veya suçun işlenmesi sebebiyle mağdur olan kişi için kullanılabilir. Şikayet eden gerçek kişi dışında vakıf, dernek, şirket gibi tüzel kişide olabilir.

Şikayet Süresinin Başlama Tarihi Nedir?

 Şikayet süresi TCK madde 73 ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenmiştir. Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayet süresi, mağdurun ‘fiil’ ve ‘faili’ öğrenmesinden itibaren 6 aydır.

Şikayetten Vazgeçme Süreci Nasıldır?

Şikâyetin yapıldığı andan hükmün kesinleştiği ana kadar her zaman şikâyetten vazgeçilebilir. Şikayetten vazgeçme için kanunda bir süre gösterilmemiştir. Şikâyette bulunan kişinin bu hakkı kullandıktan sonra geri almasına şikâyetten vazgeçme denir. Şikayetten vazgeçme ilgili makama yazılı bir dilekçe ile yapılır. Soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçilirse soruşturma sona erdirirken kovuşturma  aşamasında şikayetten vazgeçilmesi davayı düşürür.

Hüküm Kesinleştikten Sonra Şikayetten Vazgeçilebilir Mi?

Şikayetten vazgeçme ancak hüküm kesinleşinceye kadar gerçekleştirilebilir. TCK madde 73/4 ‘e göre ;Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

Yani ceza aynen infaz  edilir.

Şikayetten Vazgeçme Tazminat İstemine Engel Midir?

Şikayetten vazgeçilmiş olması tazminat istemine engel değildir.Yani sanık veya suçla ilgili diğer kişiler hakkında tazminat davası açılabilir. Ancak bazı şikayetten vazgeçme beyanları ileride açılacak hukuk davalarınıda kapsar. Böyle durumlarda mağdur, sanık veya suçla ilgili diğer kişiler hakkında maddi veya manevi tazminat isteminde bulunamaz.

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2013/32195 E, 2014/18534 K Sayılı Kararı

Sanığın adli sicil kaydında bulunan, Hadim Asliye Ceza Mahkemesinin 30.11.2006 tarihinde yerine getirilmiş, 21.03.2002 tarih ve 2001/60 esas-2002/14 karar sayılı ilamı ile 765 sayılı TCK’nin 416/son ve 80. maddeleri uyarınca hükmolunan 2 yıl 8 ay hapis cezası tekerrüre esas alınmış ise de, 765 sayılı TCK’nin 416/son maddesindeki eylemin 5237 sayılı TCK’nin 104/1 maddesine uyan takibi şikayete bağlı suça dönüşmesi nedeniyle şikayet yokluğu halinde anılan mahkumiyetin tekerrüre esas alınamayacağı gözetilerek, Hadim Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/60 esas-2002/14 karar sayılı yargılama dosyası getirtilip mağdurenin şikayetçi olup olmadığı belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik kovuşturma ile sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş…

Şikayete Bağlı İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu Yargıtay Kararı

 • Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 2021/1754 E, 2022/15254 K Sayılı Kararı

5237 sayılı TCK’nın 116/1 ve 116/2 maddelerinde yazılı, konut ve işyeri dokunulmazlığını bozma suçu takibi şikayete bağlı suçlardandır ancak TCK’nın 116/4 maddesinde yazılı “Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi” halinde, suçun takibi şikayete bağlı olmadığı, ayrıca TCK’nın 119. maddesinde yazılı ortak hükümler başlıklı düzenlemede konut ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde, suçun takibi şikayete bağlı olmaktan çıkarak resen takibi gereken nitelikte olacağı kabul edilmektedir. Somut olayda; iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçunun gece vakti ve birden fazla kişi ile birlikte işlenmiş olması karşısında; TCK’nın 116/4 ve 119. maddesinde sayılan nitelikli hallerin kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı gözetilmeden, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden hükümlerin isteme uygun olarak BOZULMASINA…

Eşe Karşı Kasten Yaralama Suçu Takibi Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

 • Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2014/26537 E, 2015/1933 K Sayılı Kararı

Sanıkların suç tarihinde evli oldukları, eşe karşı kasten yaralama suçunun takibi şikayete bağlı olmadığı gözetilmeden eylemin takibi şikayete bağlı suç kapsamında kabul edilerek yazılı şekilde sanıklar hakkında düşme kararı verilmesi,

Mağdure Mine’nin sağ kulak zarında perforasyona neden olan yaralanmasının basit tıbbi tedavi ile düzelemeyeceğinin adli raporla belirlenmesi ve eylemin TCK’nin 86/1. maddesi kapsamında olması karşısında suçun takibinin şikayete bağlı olmadığı ve Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına girdiği de gözetilerek sanık Semih hakkında TCK’nin 86/1. maddesi gereğince yargılama yapılmaması, Bozmayı gerektirmiş…

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Takibi Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

 •   Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin  2012/4543 E, 2013/3533 K Sayılı Kararı

İsnat olunan suçun işlendiği tarihte takibinin şikayete bağlı olmadığı ancak; hükümden önce yürürlüğe giren 5841 sayılı Yasa ile değişik 5237 sayılı Yasanın 154/1. madde ve fıkrası uyarınca, atılı suçun takibi şikayete bağlı hale getirilmesi karşısında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ve 254. maddeleri gereğince uzlaşma girişiminde bulunulmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince bozulmasına 29.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Vücut Dokunulmazlığını İhlale Yönelik Tehdit Suçu Takibi Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2015/26672 E, 2016/3108 K Sayılı Kararı

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere karşı suçlar” başlıklı ikinci kısmının 7. bölümünde, “Hürriyete karşı suçlar” arasında düzenlenmiştir. Bu suçla kişinin huzur, sükun ve güvenlik duygusu içinde yaşaması, bağımsız ve iradi karar alabilme ve bu karar doğrultusunda hareket edebilme hürriyeti korunmak istenmiştir.

Maddedeki düzenlemeye göre suçun temel işleniş şeklî; mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmektir.

Suçun daha az cezayı gerektiren ve takibi şikayete bağlı olan şeklînde ise, mağdur malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratılacağından ya da sair bir kötülüğe maruz bırakılacağından bahisle tehdit edilmektedir. Tehdit suçunun temel şeklî ile ikinci fıkradaki nitelikli halleri re ’sen takip edilen suçlardandır. TCK’nın 106/1-2. cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçu ise soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçtur.

İnceleme konusu somut olayda;… Cumhuriyet Başsavcılığının 11.12.2014 tarihli iddianamesiyle sanık …’in, … isimli sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla mağdura gönderdiği mesajlarda, “Lan piç, lan o.. dölü, onu üzmeyin delerim sizi özellikle seni, delikanlıysan buluşarak görüşelim piç, ama olsun  bulacam hadi o… dölü var mı yüreğin, o… çocuğu korkundan kaçıyon,  bak neler edeceğim piç seni” şeklindeki sözlerle hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla TCK’nın 106/1. cümlesi uyarınca dava açıldığı, mahkemece, dosya içerisinde yer alan ve yukarıda yer verilen facebook mesajına ilişkin belgeler hükme esas alınmasına karşın, yalnızca sanığın söylediği “bak neler edeceğim” sözü esas alınmak suretiyle, sair tehdit suçundan hüküm kurulduğu görülmektedir.

Ancak, mahkemece hükme esas alınan ve iddianamede yer verilen facebook mesajındaki sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin sair tehdit suçunu değil, vücut dokunulmazlığını ihlale yönelik tehdit suçunu oluşturduğu ve takibinin şikayete bağlı olmadığı anlaşıldığından, kanun yararına bozma isteminin reddine karar verilmiştir.

Hırsızlık Suçu Takibi Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

 • Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nin 2012/19910 E, 2012/26769 K Sayılı Kararı

Sanığın suça konu müştekiye ait olduğu belirlenen motosikleti çaldığına dair delil bulunmadığının anlaşılması ve sanığın soruşturma kapsamındaki 02/08/2009 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında alınan savunmasında, suça konu motosikleti … ilindeki bir mahallede toplama motosiklet satımı yapan bir şahıstan bu tarihten 1 ay önce 300- TL’ye satın aldığını beyan etmesi karşısında, sanığın eyleminin suç eşyasının satın alınması suçunu oluşturabileceği, buna göre suç tarihinin 02.07.2009 olduğu, 5237    sayılı TCK’nın 165.maddesinde tanımlanan suçun takibinin şikayete bağlı bulunmadığı, mahkemece dosyadaki delillerin değerlendirilerek sanığın, suça konu motosikletin hırsızlık ürünü olup olmadığını bilip bilmediği, dolayısıyla suç kastı irdelenerek karar verilmesi gerekirken, suçun takibinin şikayete bağlı olduğunun kabulüyle yazılı şekilde düşme kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA… 

Nitelikli Mala Zarar Verme Suçu Takibi Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

 • Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 2014/144 E, 2015/513 K Sayılı Kararı

1-TCK’nın 152. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin takibi şikayete bağlı olmadığından, düşme kararı verilmesi yönündeki   tebliğnamedeki bozma düşüncesi benimsenmemiştir.            

2- Kardeş olan sanık ile mağdur arasındaki, tereke malı niteliğinde olan evin kim tarafından kullanılacağına ilişkin hukuki ihtilafın sanık lehine haksız tahrik teşkil etmeyeceği gözetilmeden, haksız tahrik hükümleri uygulanarak eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

3- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Yılmaz’ın nitelikli mala zarar verme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafinin suçun unsurlarının oluşmadığına, takibin şikayete bağlı olduğuna, teşdiden ceza tayinine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak ONANMASINA…

Genel Güvenliği Tehlikeye Sokacak Şekilde Taksirle Yangına Neden Olma Suçunda Şikayet Şartı Aranır mı?

 • Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2013/2703 E, 2014/5364 K Sayılı Kararı

Sanığa atılı taksirle yangına neden olma suçunun takibinin şikayete bağlı olmadığı ve esas hakkında bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, suçun şikayete bağlı olduğu ve mağdurun şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle yazılı biçimde düşme kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA…

Şikayete Bağlı İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal Suçunun Nitelikli Halinde Şikayet Aranır Mı?

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2015/13352 E, 2015/12627 K Sayılı Kararı

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olan suç türleri, kanun maddelerinde açık olarak belirtildiğinde bu kapsamın dışında kalan suç türlerinin soruşturulması ve kovuşturulmasının kamu adına yapılacağının kabulü zorunludur. Kanun koyucunun iradesinin bu doğrultuda değerlendirilmesi kanun yapım biçimine uygun düşer.

Bu bağlamda somut olay irdelendiğinde; iddianamedeki anlatımda sanıkların iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu birlikte işlediklerinin iddia edilmesi karşısında, TCK’nın 117/1. maddesinde yer alan bu suçun basit halinin takibi şikayete bağlı olsa da, anılan kanunun 119/1-c maddesinde yer alan “ suçun birden fazla kişi tarafından birlikte” işlenmesini düzenleyen nitelikli halin bulunması nedeniyle, bu suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçeyle kamu davalarının düşürülmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA…

Şikayete Bağlı Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2020/23763 E, 2021/4988 K Sayılı Kararı

Sanık hakkında hakaret suçundan verilen düşme kararına yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Takibi şikayete bağlı olan hakaret suçundan dolayı sanık hakkında verilen kamu davasının düşmesine dair kararın sanığa tefhim edildiğinin ve sanığın bu hususu temyize getirmemesi nedeniyle şikayetten vazgeçmeyi zımni olarak kabul ettiğinin, TCK’nın 73/6. maddesindeki “Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez” şeklindeki düzenlenme ile takibi şikayete bağlı suça ilişkin yargılamada, sanık savunmasının alınmamasının, sanık lehine olduğunun anlaşılması karşısında, 1412 sayılı CMUK’un 309. maddesi uyarınca, sanık yararına olan hukuk kurallarına aykırılığın, hükmün sanık aleyhine bozdurulması için Cumhuriyet Savcısı’na bir hak vermeyeceğinden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’un 317. maddeleri uyarınca, O Yer Cumhuriyet Savcısı’nın, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

Eyleme ve yükletilen suça yönelik, O Yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA…

Şikayete Bağlı Ticareti Terk Etmek Suçu Yargıtay Kararı

 • Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2015/25130 E, 2018/3447 K Sayılı Kararı

Sanığın üzerine atılı “Ticaret Terk Etmek” suçunun takibi şikayete bağlı olup, şikayetçi vekilinin şikayete konu eylemi icra takip dosyasında yapılan 13.12.2011 ve 17.04.2012 tarihli fiili hacizler ile öğrendiği anlaşılmış olup, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 347. maddesinde düzenlenen “şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer” hükmü karşısında şikayetçi vekilinin, suça konu olayda bir yıllık süre geçtikten sonra 30.10.2013 tarihinde şikayette bulunması nedeniyle sanık hakkında şikayet hakkının düşürülmesi yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA…

Süresinde Yapılmayan Şikayet Yargıtay Kararı

 • Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2012/30755 E, 2014/876 K Sayılı Kararı

“alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek” suçunun takibi şikayete bağlı olup, sanık hakkında şikayete konu Adana 12. İcra Müdürlüğünün 2009/8677 esas sayılı dosyasında 05.08.2009 tarihinde takip talebinde bulunulması ve en geç bu tarihte asıl olmayan borç ikrarında bulunulduğunun kabul edilmesi gerektiğinin anlaşılması karşısında, şikayetçi vekilinin, 05.08.2009 tarihinden itibaren İİK’nun 347. maddesinde düzenlenen süreler geçtikten sonra 04.10.2010 tarihinde şikayette bulunması nedeniyle şikayet hakkının düşürülmesi yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Yasanın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün bulunduğundan, İIK’nun 347. maddesi uyarınca şikayet hakkının istem gibi DÜŞÜRÜLMESİNE…

Şikayete Bağlı Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Yargıtay Kararı

 • Yargıtay 23. Ceza Dairesi’nin 2015/8339 E, 2016/3124 K Sayılı Kararı

Sanığın, katılan tarafından bedeli ödenen senedi icra takibi yapmak suretiyle tahsil etmeye çalışarak yüklenen suçu işlediği iddia edilen somut olayda;

TCK’nın 156/1. maddesinde düzenlenen “bedelsiz senedi kullanma” suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete bağlı olduğu, bedelsiz kaldığı halde icra takibine konulduğu iddia edilen senedin…İcra Dairesi’nin 2010/1078 sayılı takip dosyası ile icraya verildiği, ödeme emrinin katılana 22/03/2010 tarihinde tebliğ edildiği, katılanın ise 05/03/2012 tarihinde şikayette bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eylemine uyan TCK’nın 156/1. maddesinde düzenlenen ve şikayet bağlı olan bedelsiz senedi kullanma suçu yönünden altı aylık yasal şikayet süresinde soruşturma makamlarına başvuru yapılmadığı gerekçesiyle verilen düşme kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılanın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA…

Şikayete Bağlı Basit Yaralama Suçu Yargıtay Kararı

 • Yargıtay 8. Ceza Dairesisi’nin 2021/9452 E, 2021/20551 K Sayılı Kararı

Tüm dosya kapsamına göre; mağdur …’ ın … isimli işyerinde garson olarak çalıştığı, işyerinin kapanış saatinde mağdur …’ nın kulis odasına gidip eşyalarını topladığı sırada bir kısım eşyasının eksik olduğunu fark edip işyeri sahibi …’den eksik eşyalarının getirilmesini istediği ve bahşiş kutusunu …’ nin üzerine fırlattığı, aynı işyerinde garson olarak çalışan sanık … ve işletme sahipleri tarafından darp edilmesi üzerine eşyalarını alarak işyerinden ayrıldığı anlaşılan olayda sanık …’ un, mağdur …’ya yönelik eylemlerinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmayıp TCK’nın 86/2. maddesinde düzenlenen basit yaralama suçunu oluşturduğu, bu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğu ve mağdurun da 14.12.2015 tarihli duruşmada şikayetinden vazgeçtiği gözetilerek, takibi şikayete bağlı olan suçun kovuşturma şartı olan “şikayet” koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle, TCK’nın 73/4, CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşmesine karar verilmesi yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hükümler kurulması,

Yasaya aykırı, sanık …’un temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA…

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu Şikayete Bağlı Suç Mudur?

 • Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin 2018/6136 E, 2019/7408 K Sayılı Kararı

TCK’nın 165. maddesinde düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun takibinin şikayete bağlı olmaması karşısında şikayet yokluğundan düşme kararı verilemeyeceğinin düşünülmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısı ile üst Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA…

Şikayete Bağlı Açığa Atılı İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Yargıtay Kararı

 • Yargıtay 21. Ceza Dairesi’nin 2015/6480 E, 2016/3799 K Sayılı Kararı

I- Katılanın, iş yerine ruhsat alabilmek için belediyeye ibraz edilecek belgeler arasında gerektiğinde üst yazı yazması amacıyla sanığa verdiği suça konu imzalı boş kağıdın, sanık tarafından veriliş amacı dışında senet haline dönüştürülerek icra takibine konu edilmesinden ibaret eyleminin sübutu halinde TCK’nın 209/1. maddesindeki takibi şikayete bağlı “açığa atılı imzanın kötüye kullanılması” suçunu oluşturacağı ve suçun takibinin şikayete tabii olduğu cihetle; özellikle 5271 sayılı CMK’un 253 ve 254. maddeleri uyarınca suçun uzlaşma kapsamında olduğu anlaşıldığından anılan maddeler uyarınca uzlaştırma hususunun değerlendirilmesi, uzlaştırmanın gerçekleşmemesi durumunda, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 24.03.1989 gün ve 1/2 sayılı kararında öngörüldüğü üzere, yüklenen açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun yazılı delille ispatı zorunlu olup, HMK’ın cevaz verdiği ayrık durumlar dışında tanıkla ispatının olanaklı olmadığı gözetilerek delillerin buna göre araştırılıp tartışılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yetinilerek suç vasfının tayininde de yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,

II- Kabul ve uygulamaya göre de;

1- T.C. Anayasa Mahkemesi’nin TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,

2- Tekerrüre esas hükümlülüğü bulunmasına rağmen sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmamış olması,

Yasaya aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazlarının bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. Maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA… 

Şikayete Bağlı Sarkıntılık Suçu Yargıtay Kararı

 • Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2009/14390 E, 2010/138 K Sayılı Kararı

Sanığa atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve 5560 sayılı Yasa ile değişik CMK’un 253/3. maddesinde belirtilen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaşma yoluna gidilemeyeceği belirtilmiş ise de, suç tarihi ile 5237 sayılı Yasanın 7/2. maddesi de nazara alındığında uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılmakla; öncelikle CMK’un 253 ve 254. maddelerine göre uzlaşma girişiminde bulunulması, sonuçsuz kalması halinde yargılamanın sürdürülerek hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca sanık yararına olan 5728 sayılı Kanunun 562. maddesinin 1. fıkrası ile değişik CMK’un 231/5. maddesinde hapis cezası için öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve anılan maddenin 2. fıkrası ile de 231/14. maddesindeki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, mahkemece sanığın adli sicil kaydı da gözetilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA…

Stj. Av. Nursena Yıldız
Av. Serhan Cantaş

Blog Yazılarımız: Hakaret Suçu – TCK Madde 125