Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? (TCK Madde 125)

Hakaret suçu, 5237 sayılı TCK’nın 125-131. maddeleri arasında düzenlenen şerefe karşı işlenen suçlardan biridir. Şeref, bir bireye başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değerdir. TCK m. 125’te düzenlenen hakaret suçu da bireyi toplum huzurunda değersizleştirir, onun saygınlığına zarar verir, onurunu ve şerefini zedeler. Bu nedenle de hakaret suçu TCK’da şerefe karşı suçlar kategorisinde düzenlenmiştir. Maddenin gerekçesine göre de; hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır.

Hakaret suçu, mağdurun huzurunda işlenebileceği gibi, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle de işlenebilir. Önemli olan mağdurun  şerefinin zedelenmiş olmasıdır.

 • TCK Madde 125

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Tam Metni

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur?

TCK m.125’in gerekçesine göre; Hakaret suçunun oluşabilmesi için, kişiye somut bir fiil veya olgu isnat edilmelidir. Bu isnadın şeref ve saygınlığı rencide edici olması gerekmektedir. Kötü bir niteliği veya huyu ifade eden sözler, somut bir fiil veya olguyla irtibatlandırılmadıkları hâlde, yine de hakaret suçunu oluştururlar. Örneğin, bir kimseye “serseri”, “alçak”, “hayvan” denmesi hâlinde, somut fiil isnadı söz konusu değildir. Aynı şekilde kişiye soyut olarak “hırsız”, “rüşvetçi”, “sahtekâr”, “fahişe” gibi yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de hakaret suçu oluşmaktadır. Kişinin bedenî arızasını ifade etmekle veya kişiye bir hastalık izafe etmekle de hakaret suçu işlenmiş olur. Örneğin, kişiye “kör”, “şaşı”, “topal”, “kambur”, “kel” vs. demekle; kişiye “psikopat”, “frengili” veya “AİDS’li” demekle, hakaret suçu işlenmiş olur.

Davranışın kişiyi küçük düşürmek için gerçekleştirilmesi gerekir. Kişiye onu toplum nazarında küçük düşürmek amacına yönelik olarak belli bir siyasî kanaatin isnat edilmesi hâlinde de hakaret suçu oluşur. Örneğin, bir kişiye “faşist”, “komünist” veya “mürteci” demekle, hakaret suçu işlenmiş olur. Bir kişiye söylenen sözün veya bulunulan davranışın o kişiyi küçük düşürücü nitelikte olup olmadığını tayin ederken, toplumda hâkim olan örf ve âdetleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Hakaret suçu, kişi muhatap alınarak işlenebilir. Bu durumda huzurda hakaret söz konusudur. Hakaret suçunun kişinin yokluğunda da işlenmesi mümkündür. Ayrıca ileti yoluyla da işlenebilir.

Hakaret Suçunun Kimler İşleyebilir?

Hakaret suçunun faili yalnızca gerçek kişiler olabilir, tüzel kişiler bu suçun faili olamaz. Fail, hakaret suçunu kasten işleyebilir. Failin olası kastı da cezalandırılır. Ancak failin taksirli hareketleri cezalandırılmaz.

Hakaret Suçu Kimlere Karşı İşlenebilir?

Hakaret suçunun mağduru herkes olabilir. Kişinin kusur yeteneğinin, ayırt etme gücünün olup olmaması önemli değildir. Mağdur hakaret suçunu algılayamıyor olsa bile suç teşkil eder. Ölüler, hakaret suçunun mağduru olamaz ancak ölülerin hatırasının korunması gerekir. Bu yüzden ölümden sonra da kişinin hatırasına karşı hakaret suçu işlenebilir. Sosyal durumu ve işi dolayısıyla toplum nezdinde saygınlığı az olan kişilerin de korunması gerekmektedir. (Hırsıza katil demek gibi) Onlara karşı edilen hakaretlerin de cezalandırılması gerekir. Kişileri hastalığı nedeniyle aşağılamak da hakaret suçunu oluşturur.

Mağdurun belirli veya belirlenebilir olması gerekir. Mağdurun isminin açıkça belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Mağdurun kim olduğunun failin ifadelerinden anlaşılabilmesi yeterlidir. Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır”

Hakaret Suçunun Mağdurun Gıyabında İşlenmesi

Eğer hakaret edilen ortamda mağdur yoksa, hakaret suçunun işlendiğinin kabul edilmesi için bu suçun işlendiğini en az 3 kişinin bilmesi gerekmektedir. Örneğin bir öğrencinin sınıfta, hocasının gıyabında, ‘’bu hoca da şerefsiz, herkesi bırakmış’’şeklindeki söyleminin hakaret suçu olarak kabul edilmesi için failin kendisi hariç en az 3 kişinin bu söylemi duymuş olması gerekmektedir.

Bu durum maddenin gerekçesinde şöyle açıklanmıştır: Hakaret suçu, kişinin gıyabında işlenebilir. Kişiye hazır bulunmadığı bir ortamda veya doğrudan muhatap olamayacağı bir surette hakaret edilmesi durumunda, gıyapta hakaret söz konusudur. Ancak, gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, fiilin mağdurun gıyabında ve fakat en az üç kişinin bileceği şekilde işlenmesi gerekir. Bu kişilerin toplu veya dağınık olmalarının suçun oluşumu üzerinde bir etkisi yoktur. Bir veya iki kişiyle ihtilat ederek de mağdura hakaret edilebilir. Bu gibi durumlarda da esasında bir haksızlık gerçekleşmektedir. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince, gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, mağdurun gıyabında en az üç kişiyle ihtilat edilerek, yani en az üç kişi muhatap alınarak hakaretin yapılması şart olarak aranmıştır.

Hakaret Suçunun İleti Yoluyla İşlenmesi

TCK m.125/2’ye göre, hakaretin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir mesajla yapılması hâlinde, birinci fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedileceği kabul edilmiştir. Buna göre, kişiyi muhatap alan mektup, telgraf, telefon ve benzerî araçlarla yapılan hakaret de, huzurda hakaret olarak cezalandırılmalıdır. İleti olarak kabul edilen iletişim vasıtaları; e-mail, whatsapp mesajları, sms, telefon konuşmaları, mektup, sosyal medya aracılığıyla gönderilen direkt mesajlardır. Bu tür ileti araçları üzerinden hakaret etmenin huzurda hakaretten bir farkı yoktur çünkü bu yolla edilen hakarette de muhatap direkt olarak mağdurdur.

Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Basit Hakaret Suçu TCK m.125/1’e göre, ‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.’

Bu durumda hakaret suçunun basit şekli işlendiği takdirde cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Adli para cezasına veya hapis cezasına karar verecek kişi hakimdir. İki cezayı aynı anda veremez.

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri ve Cezası Nedir?

TCK m. 125/3’e göre,

 • Suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi ,
 • Suçun dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi,
 • Suçun kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi
 • Suçun alelen işlenmesi halleri hakaret suçunun nitelikli halleridir.
 • Kamu Görevlisine Hakaret Suçu

Maddenin üçüncü fıkrasında, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi, bu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Burada kamu görevlisine edilen hakaretin niteliği önemlidir. Göreviyle alakasız, salt olarak kamu görevlisinin kendisine edilen hakaretler nitelikli hal olarak kabul edilmeyecektir. Yine ilgili maddeye göre, bu suçun işlenmesi halinde faile verilecek ceza 1 yıldan az olamaz. M.125/1’de de cezanın üst sınırı 2 yıl olarak belirlenmiştir. O halde faile 1 ila 2 yıl arasında ceza verilecektir.

Maddenin son fıkrasında, kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde, suçun kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

 • Kişinin Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından Dolayı Hakarete Maruz Kalması

TCK m.125/1-b’de; hakaret suçunun dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından dolayı işlenmesi halinde verilecek cezanın bir yıldan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. O halde faile 1 ila 2 yıl arasında ceza verilecektir

 • Kişinin Mensup Olduğu Dinin Kutsal Değerlerine Hakaret Edilmesi

TCK m.125/1-c’de hakaret suçunun kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı ya da kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın bir yıldan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. O halde faile 1 ila 2 yıl arasında ceza verilecektir

 • Hakaret Suçunun Alenen İşlenmesi

TCK’nın 125. maddenin dördüncü fıkrasında hakaret suçunun alenen işlenmesi, bu suçun bir nitelikli şekli olarak kabul edilmiştir. Aleniyet için aranan temel ölçüt, fiilin, gerçekleştiği koşullar itibarıyla belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilir olmasıdır. Örneğin bir işyerinde, okulda, caddede, tv programında mağdura edilen hakaretler için durum böyledir.

Hakaret suçunun ‘alenen’ halinde işlenilmesi halinde faile verilecek ceza 1/6 oranında arttırılacaktır.

Hakaret Suçunda Cezayı Azaltan Nedenler Nelerdir?

Suçun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde verilen ceza indirilir ya da faile hiç ceza verilmez.

Karşılıklı Hakaret Suçu ve Cezası: Hakaretin karşılıklı olması durumunda da faile verilen cezada indirime gidilir, veya faile hiç ceza verilmez. Karşılıklılığın aranması, fiilin aynı anda gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmez. Örneğin kendisine sosyal medyadan hakaret eden faille birkaç saat sonrakarşılaşan mağdurun faile karşılık olarak hakaret etmesinde durum böyledir.

TCK m.129/3’e göre, Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Hakaret Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi olarak açıklanabilir. Hakaret suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB)

HAGB ile sanık 5 yıl gözlemlenir ve sanık hakkında verilen hüküm bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaz. Sanığın 5 yılda yeni bir suç işlememesi halinde de hakkındaki dava düşer.

HAGB kararı verilmesinin önemli şartlarından biri mağdurun uğradığı zararın giderilmesidir.. Hakaret suçunda ie HAGB kararı verilmesi için zararın giderilmesi şartı aranmamaktadır. Çünkü, hakaret suçu nedeniyle uğranılan doğrudan bir maddi zarar yoktur. HAGB kararı için kişinin uğradığı manevi zarar ise dikkate alınmaz.

Hakaret Suçu Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Bir yaptırım türü olan adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte verilebilir veya tek başına uygulanabilir. Hakaret suçunu işleyen sanık hakkında ceza mahkemesi tarafından doğrudan adli para cezasına da hükmedilebilir.

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu Nedir?

TCK m.130’a göre, (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”

Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçu Nedir?

TCK m. 299’a göre, (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. (3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

TCK m.125’te hakaret suçu ‘herkes’i kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. AY m.10’da düzenlenen eşitlik ilkesi gereğince, bu suçun cumhurbaşkanı için ayrıca düzenlenmiş olması Anayasa’ya aykırıdır.

Sosyal Medya Aracılığıyla Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

Günümüz internet hayatının vazgeçilmezleri arasına hızlı bir şekilde giren ve çoğu birey için adeta bağımlılık seviyesine ulaşan “sosyal medya” kullanımı beraberinde birçok sorunu da hayatımıza sokmuştur. Yaklaşık 10 yıllık bir süredir hayatımızda bulunan sosyal medya kullanımının yarattığı en büyük sorunlardan birisi “sosyal medya aracılığı ile hakaret suçudur.”

Sosyal medya aracılığı ile hakaret suçunun bu kadar yaygın olmasının altında yatan temel nedenlerden birisi kişilerin kendilerini “anonim” hala getirmek suretiyle kendilerine ulaşılamayacak sanmalarıdır. Sahte hesaplar açarak gerçek kimliklerini saklayan kişiler sosyal medya üzerinden sevmediği, görüşünü beğenmediği kişiye veya türlü sebeplerden ötürü bu suçu işlemektedirler.

Suç isnadı veya sövme içeren fiillerin sosyal medya aracılığı ile yapılması da hakaret suçunu meydana getirmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin ikinci fıkrası “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” hükmünü ihtiva etmektedir. Böylece kişinin sosyal medyada “facebook”, “twitter”, “instagram” gibi sitelerde hakaret içeren cümleler sarf etmesi hakaret suçunu oluşturacaktır.

Sosyal medya aracılığı işlenen hakaret suçunun herkes tarafından görülebilecek bir ortamda yapılması Yargıtay’ın ifade ettiği şekli ile “sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçunun alenen işlendiği” bu nedenle TCK’nın 125/4. maddesi uyarınca suçun cezasında artırım yapılması gerektiği Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile sabittir. Bu nedenle sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçunun alenen işlendiği gözetilerek verilecek ceza 1/6 oranında artırılmalıdır.

Sosyal Medya Yolu ile Hakaret Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Hakaret suçunun basit hali şikayete bağlı bir suçtur. Suçun soruşturma aşamasının başlaması için hakarete uğrayan kişinin yani mağdurun  veya avukatının savcılığa yapacağı suç duyurusu ile süreç başlayacaktır.

Sosyal Medya Yolu ile Hakaret Suçunda Zamanaşımı Nedir?

Sosyal medya yolu ile işlenen hakaret suçunun savcılık tarafından takibinin yapılabilmesi için suçun mağdurunun, suçu ve suçluyu öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayette bulunmalıdır. Aksi takdirde suç zamanaşımına uğrayacağından şikayet hakkı kaybedilecek dava açılmayacaktır.

Sosyal Medya Aracılığı ile Hakaret Suçunda Manevi Tazminat

Sosyal medya aracılığı ile hakaret suçunu işleyen sanığa karşı ceza yargılaması bittikten ve suç kesinleştikten sonra manevi tazminat davası açılabilir. Mağdurun kişilik haklarına gerçekleştirilen bu saldırının, kişinin şeref ve onuruna yönelik olduğu ve bunun için uygun miktarda bir tazminatın gerektiği Yargıtay içtihatları ile sabittir. Bu tazminat türü ise “manevi tazminattır.”

Sosyal Medya Yolu ile Hakaret Suçunda Tespit

Sosyal medya veya internet yolu ile işlenen hakaret suçu birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin; e-mail yolu ile bir kişiye hakaret içeren mesaj yollamak veya bir kişinin banka hesabına gönderilen paranın açıklamasına hakaret içeren sözler yazmak gibi. Bu suçların tespiti her zaman sanıldığı kadar kolay olmamakta, hakaret suçunu işleyen kişinin “IP” adresine ulaşılmaya çalışarak suçlu bulunmaktadır.

Sosyal medya üzerinden hakaret suçunu işleyen bireylerin bilgilerini sosyal medya siteleri kişilerle paylaşmamaktadır. Savcılığa yapılacak şikayetten sonra savcılık yazısı ile kimlik bilgileri sosyal medya sitelerinden talep edilmektedir. Çoğu sosyal medya sitesi cevabı geciktirmekte hatta cevap vermemektedir. Türkiye şubesi olan sosyal medya siteleri, özellikle facebook savcılık kararı ile talep halinde hakaret suçunu işleyen kişilerin kimlik bilgilerini ivedilikle vermektedir.

Her somut olay ve duruma göre değişiklik gösteren sosyal medya yolu ile hakaret suçunun bir avukat ile sürecin takip edilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Hakaret Suçunun Hukuka Aykırılık Unsurları

1) İhbar ve Şikayet: Herkesin öğrendiği hukuka aykırı fiili görevli merciiye şikayet etme hakkı vardır. Hakaret suçunun basit hali TCK gereğince takibi şikayete bağlı bir suçtur.

2) Basının Haber Verme Hakkı: ‘Haber’ niteliği taşıyan olayları basının bildirme hakkı vardır. Olayın haber niteliği taşıyıp taşımadığı belirlenirken olayın gerçek ya da doğru olmasına, güncel olmasına, kamu yararı bulunmasına, verilen haberin yazılış şekli kişilik hakkını zedeleyecek üslup ve tarzda olmamasına dikkat edilmelidir.

Savunma Dokunulmazlığı: Yargılamanın taraflarına tanınmış olan bir hukuka uygunluk sebebidir. Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

Günümüzde gelişen teknolojiyle insanların birbirine ulaşması kolaylaşmış, bunun sonucunda da ispat olanakları genişlemiştir.

Tanık Beyanı : Tanık beyanı, hakaret suçunun ispatı için en çok başvurulan delil araçlarından biridir. Ceza davalarında da çokça karşımıza çıkar. Örneğin kişinin gıyabında hakaret suçu işlendiği takdirde, bu suçun işlendiğini duyan kişiler davada tanıklık yapacaktır.

Telefonunun İncelenmesi: CMK m.134’e göre telefon incelenerek deliller ortaya çıkarılabilir. Telefondaki mesajlar, fotoğraflar gibi her türlü dijital içerik hakaret suçunun ispatı için kullanılabilir. Cumhuriyet savcısının yazılı emri ve hakim kararı olmadığı takdirde bu tür delilleri toplamak hukuka aykırıdır.

Sosyal Medya Araçları: Twitter, instagram, faebook, whatsapp gibi sosyal medya platformları üzerinden hakaret edenlerin kimlik tespitinin yapılması gerekmektedir. Türk yargısının, yabancı ülke menşeili olan bu tür platformlardaki kullanıcıların açık kimliğine ulaşma yetkisi olmadığı kimlik tespiti yaptığı açık paylaşımlarda, mağdurla yazışmalarından yola çıkılarak yapılır.

Gizli Kayıt Almak: Gizli ses ya da görüntü kaydı almak kural olarak hukuka aykırıdır. Ancak olayı ispatlamanın başka yolu yoksa ve olay ani geliştiyse alınan kayıtlar hukuka uygun bir şekilde delil olarak kullanılabilirler.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret suçu nedeniyle ceza davası ve tazminat davası açılabilir. Tazminat davası Asliye Hukuk Mahkeme’sine açılacaktır. Mağdur veya vekili mahkemeye talep dilekçesi vererek bu davayı açabilir. Ancak ceza davası kamu davasıdır. Bazı durumlarda savcılığa şikayet üzerine dava açılırken bazı durumlarda resen Cumhuriyet Savcısı tarafından açılır.

Hakaret Suçunda Ödenecek Ücret Ne Kadardır?

Hakaret suçundan ceza alan kişiler, mağdurun kendini bir avukat ile temsil ettiği durumlarda ilam vekalet ücreti ödeyeceklerdir. Yargılamayı yapan mahkemece dava sonunda ceza alan sanık aleyhine avukatlık ücreti hükmedilmektedir. 2023 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine göre Asliye Ceza Mahkemelerinde hükmedilecek ilam vekalet ücreti 17.900,00 TL’dir. Hakaret suçundan cezalandırılan kişi, söz konusu avukatlık ücretini, müşteki vekiline ödeyecektir.

Ayrıca hakaret suçundan ceza alan kişiye karşı manevi tazminat davası da açılabilmektedir. Manevi tazminat davası, ceza davasından ayrı bir dava türüdür. Hakarete uğrayan kişi lehine manevi tazminata da hükmedilir. Manevi tazminat kişilerin sosyal ekonomik durumuna, hakaretin ağırlığına vb. bir çok kriter ile belirlenir. Net bir rakam söylemek mümkün değildir.

Hakaret Suçu Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin  2019/6276E. ve 2019/12396K. Sayılı Kararı

5237 sayılı TCK’nın “hakaret” başlıklı 125. maddesinde; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Hakaret suçu mağdurun olmadığı veya mağdurun doğrudan vakıf olamayacağı bir şekilde işlendiğinde gıyapta hakaret suçu oluşmaktadır. Ancak gıyapta hakaret suçunun cezalandırılması için, failin mağdur dışında toplu veya dağınık en az üç kişiyle ihtilat ederek bu suçu işlemesi gerekmektedir. Suçun faili ihtilatı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir. İhtilat kişilerle birebir görüşerek gerçekleşebileceği gibi, üç veya daha fazla kişiye mektup göndermek, telefon etmek, SMS veya e-mail göndermek suretiyle de gerçekleştirilebilir. Ancak ihtilat unsurunun gerçekleşmesi için, failin sözleri en az üç kişinin duyabileceği bir ortamda ve şekilde söylemesi yeterli olmayıp, muhatapların bizzat anlamaları ve vakıf olmaları lazımdır.

İnceleme konusu somut olayda; sanığın müştekinin teyzesi tarafından kullanılan telefona müştekinin gıyabında hakaret içeren mesajlar gönderdiği, müştekinin teyzesi tarafından bahse konu mesajların müştekiye gösterilmesi suretiyle müştekinin haberdar olarak şikâyetçi olduğu, yapılan yargılama neticesinde sanığın hakaret suçundan mahkumiyetine karar verildiği, kararın kesin nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Hakaret suçunun huzurda işlenmesinin en tipik örneği, fiilin mağdurun yüzüne karşı işlenmesidir. Fail, bu durumda hareketi doğrudan öğrenir. Suçun huzurda işlenmiş olması mutlaka fail ile mağdurun fiilin işlendiği sırada yüz yüze olmasını gerektirmez. Şayet fail, fiili işlediği sırada mağduru hedef alan hakaretinin mağdur tarafından da doğrudan algılanabileceğini biliyor ve istiyorsa, bu durumda da suç huzurda işlenmiş sayılacaktır.

Hakaret suçunun huzurda işlenmemesine rağmen, Kanun tarafından huzurda işlenmiş gibi cezalandırılan hali ise, ileti yoluyla yapılan hakarettir. TCK’nın 125/2. maddesinde, “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” demek suretiyle, tahkir edici nitelikteki fiilin, ileti yoluyla mağduru hedef alması durumunda failin huzurda hakaret etmiş gibi cezalandırılacağı belirtilmiştir. Buna göre, hakaret içeren bir mektup, telefon konuşması veya yazılı bir mesaj huzurda söylenmiş gibi cezalandırılacaktır.

İleti yoluyla hakarette, failin kullandığı vasıtalar ile mağduru hedef aldığını bilmesi ve mağdur tarafından bu fiilin öğrenileceğini istemesi gerekir. Şayet ileti mağdurdan başka birisine gönderilmiş ancak tesadüfen mağdur tarafından öğrenilmiş ise, huzurda hakaret suçu oluşmayacaktır. Zira, fail mağdurun hakareti öğrenmesi kastıyla hareket etmemiştir.

İleti yoluyla hakaretin, huzurda hakaret gibi cezalandırılabilmesi için sanığın iletilme kastı ile hareket etmesi gerekir. Sanığın, müştekinin gıyabında teyzesine ait telefona hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, müştekinin teyzesinin müştekiye bahse konu mesajları göstermesi üzerine müştekinin mesajları öğrenerek şikayetçi olduğu, bu suretle sanığın iletme kastıyla hareket etmediği anlaşılmakla sanığın hakaret suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Atatürk’ün Hatırasına Hakaret Suçu Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2019/4869E. ve 2019/8859K. Sayılı Kararı

Sanık …’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan … tarihinde sosyal paylaşım sitesinden, iskelede sıva yapan inşaat işçilerinin ellerindeki mala ile selam verdikleri fotoğraf paylaşarak, üzerine “Saat 09.05 :))) kat 4 yer iskele ataputa saygıda kusur yok”, “Bugün Ataürk’ü Anma Günü, ben de seni anıyorum, iyi ki yoksun Atatürk’ ile “Bu tiran özlediğimizi kim söyledi, iyi ki yoksun” şeklinde yazılı ve görsel paylaşımlarda bulunduğu anlaılmakla, sanığın “ataput ve tiran” şeklindeki sözlerinin açıkça hakaret niteliği taşıdığı ve suç oluşturan ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği gözetilmeden, sanığın mahkûmiyeti yerine beratine karar verilmesi yasaya aykırı…

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2016/2716E. 2017/3869K. Sayılı Kararı

(… Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak kalmakta olan şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hitaben yazmış olduğu mektubunda “Her Nemrut’un bir İbrahim’i, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Ne yazık ki senin ne İbrahim’in ne de Musa’n var. Senden hesap soracak, dur diyecek, üzerimizdeki bu zulmünü kaldıracak ne kimse ne de tek merci var. Öylece Nemrutluğunla, Firavunluğunla, zulmünle bir başınasın. Ne yapacağız seninle böyle, gerçi sana yazmaya iten neden bunlar değildi, permatiklerdi. O permatikleri münasip bir tarafına koy” şeklinde cümleler yer almasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına…

 • Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2020/2421E. ve 2020/3646K. Sayılı Kararı

“RTEye zincirleme dolandırıcılık/resmi evrak sahteciliği suç duyurusuyla Ankara’da soruşturma” başlıklı yazıdaki “Tayyip’in İstanbul İmam Hatip’teki kütük bilgilerine göre İmam Hatip’ten başka okula gitmemiş, E… Lisesi’ne gittiği de doğru değil, İmam Hatip’i bütünleme ile ve kurul kararı ile bitirmiş, yani Allah rızası ricalarıyla, kaldığı dersler Arapça ve Kur’an, Tayyip’in kurduğu hükümetler geçersizdir, yaptığı atamalar da” ve bir başka kullanıcıya yanıt olarak “Erdoğan annesini çalıntı mezarlara mı defnetti, fotoğraflar her şeyi anlatıyor” şeklindeki paylaşımların, mesaj bütünlüğü ve bağlamı dikkate alındığında, bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına..saldırı mahiyetinde olduğu gözetilmeden karar verimesinde isabet görülmemekte, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Kişinin Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlere Hakaret Suçu Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2018/1971E. ve 2021/9588K. Sayılı Kararı

Sanığın mağdur …’e “Allah’nı, kitabını sinkaf ederim” şeklinde hakaret etmesi biçimindeki eyleminin TCK nin 125/3-c maddesindeki kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi bozmayı gerektirmiş…

Kamu Görevlisine Hakaret Suçu ile ilgili Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2018/4050E. ve 2019/5491K. Sayılı Kararı

Sanığın polis memuruna söylediği “oğlum sen daha toysun, bebesin, daha polis olamamışsın şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…

Karşılıklı Hakaret Suçu Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020/6036E. ve 2021/2103K. Sayılı Kararı

Yargılamaya konu somut olayda, katılan sank M…’in katilan sanik N…’e “hırsız, seni sinkaf ederim, yeni kocanla yiyeceksin madem başkasında gözün vardı niye benimle evlendin, utanmıyor musun, senin namussuzluğunu bitün … biliyor” dedikten sonra katılan sanık tarafından karşılık olarak söylenen “terbiyesiz herif” şeklindeki ifadelerin katılan sank M…’in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle hakaret eyleminin karşılıklı gerçekleşmediği anlaşılmakta, katılan sanık M…’in atılı hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan mahkûmiyetine, katılan sanık N..’in ise atılı hakaret suçundan beraati yerine yazılı şekilde hükümler kurulması kanuna aykırı…

Hakaret Suçunda Aleniyet Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2014/6464E. ve 2014/36180K. Sayılı Kararı

Hakaret suçunda ağırlaştırıcı hal olarak düzenlenen aleniyetin gerçekleşmiş sayılabilmesi için failin bulunduğu ve suçu oluşturan söz veya hareketin gerçekleştiği yerin belirli olmayan birden fazla kişi tarafından algilanabilir bir ortam olması veya suç  mağdurunun bu hareket ve sözleri işittiği ve algoıladığı yerin bu tür bir ortam olması ve failin de bunu bilmesi yeterli olup, somut olayda köy yolu zerinde yanında birkaç kişi olduğu halde cep telefonuyla mağdur orman işletme şefini arayarak söven sanığın eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmiş olması nedeniyle, cezalandırılmasına…

 • Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 2012/5378E. ve 2014/2988 Sayılı Kararı

Sanığın olay günü restoran içerisinde yaşanan tartışma sırasında katılana hakaret ettiğinin ve hakaret eyleminde aleniyet ögesinin gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında…

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2020/11171E. ve 2021/867K. Sayılı Kararı

Somut olayda sanığın eylemini cezaevinde revirden çıkarken gerçekleştirmesi karşısında, aleniyet unsurunun olayda gerekleşmediği gözetilmeden…

Mağdurun Gıyabında Hakaret Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2015/45053E. ve 2016/18225K. Sayılı Kararı

Sanık …’in, katılanların gıyabında, tanık Yeter Yılmaz huzurunda hakaret içerikli sözler sarfettiği iddiasıyla dava açılmış, mahkemece de eylem bu şekilde kabul edilerek mahkumiyet kararı verilmiştir. Ancak sanığın gıyapta hakaret teşkil eden bu sözleri yalnızca Yeter Yılmaz tarafından duyulmuş ve bu kişi tarafından tanık Serap Omay’a iletilmiş, Serap Omay tarafından ise katılanlara bildirilmiştir. Bu nedenle gıyapta hakaretin gerçekleşmesi için aranan “fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi” unsuru somut olayda gerçekleşmediğinden, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Hakaret Suçunda Haksız Tahrik Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2017/8646E. ve 2018/4269K. Sayılı Kararı

Mağdur …’ün sosyal medya aracılığıyla suça sürüklenen çocuğa arkadaşı… olduğunu düşünerek “napıyon lan” şeklinde mesaj yazıp “sen kimsin lan yerini söyle geliyom” cevabı üzerine “ananı avradını sinkaf ederim” şeklinde hakaret edilmesi nedeniyle mağdurun bulunduğu kafeye giderek yaraladığının kabul edilmesi karşısında; suça sürüklenen çocuğun hakaret fiilin oluşturduğu TCK’nin 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrikin etkisiyle hareket ederek eylemini gerçekleştirip gerçekleştirmediği tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Hakaret Suçunun Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenmesi Yargıtay Kararları

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2020/13156E. ve 2021/14426K. Sayılı Kararı

Facebook isimli sosyal paylaşım sayfasında katılana hitaben yazılar yazması şeklindeki eyleminde, Facebook sayfasının herkese açık olup olmadığı, yazıların herkes tarafindan görülme olanağı olup olmadığı belirlendikten sonra aleniyet unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden…

 • Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2016/7445E. ve 2017/3464K. Sayılı Kararı

Sanığın sosyal medya hesabı olan facebookta paylaştığı Cumhurbaşkanına ve katılan …’ya galiz sövme içerikli sözlerin, hem Cumhurbaşkanına hakaret hem de katılan …’ya hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, koruduğu hukuki değer, unsurları ve kanunda düzenlendikleri yer itibariyle iki ayrı suç olan TCK’nın 299 ve 125. maddelerinin aynı suç kabul edilip, şartları oluşmadığı halde aynı neviden fikri içtimaı düzenleyen TCK’nın 43/2 maddesi tatbik edilmek suretiyle eksik ceza tayininde hukuki isabet bulunmaması, Bozmayı gerektirmiş..

 • Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2017/8539E. ve 2017/10706K. Sayılı Kararı

Sanığın kullanmakta oldugu Twitter hesabından herkesin görebileceği şekilde katılana hakaret ettiği sabit olmasina rağmen, 5237 say TCK’nin 125/4. maddesi gereğince artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi…

Amk Kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2018/8349E. ve 2019/8344K. Sayılı Kararı

Sanığın cep telefonundan “amk ben sana insan gibi mesaj attım sen engelledin simdi numaranı dagitmam mı senin” ve “neyse siliyorum şimdi numaranı o gögüslerini gösteriyorsun ya millete yapma onu … gibi almasınlar seni aşağıya” şeklinde mesaj attığı iddia ve kabul edilen olayda, sanığın sübut bulan eylemlerinin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarını oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasinda bir isabetsizlik görülmemiştir.

Cüce kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2018/2856E. ve 2018/11050K. Sayılı Kararı

Sanığın katılana yönelttiği “ben seni tanıyorum, senin o cüce müce boyuna bakmam, seni çarparım, beni oraya getirtme şeklindeki ifadeler bir bütün olarak degerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığının rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…

Vatan Haini İfadesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2015/20002E. ve 2016/3193K. Sayılı Kararı

Olay günü sanığın, söylediği kabul edilen “siz vatan hainisiniz, üniforma yakışmıyor” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi..

Salak Kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargitay 4. Ceza Dairesi’nin 2020/20273E. ve 2020/13343K. Sayılı Kararı

Sanığın katılana attiğı mesajlardan “ha ha ha salak” seklindeki sözün muhatabın onur,şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı..

Kahpe Kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2013/39043E. ve 2014/30683K. Sayılı Kararı

Sanığın daha önce aralarında husumet bulunan katılana gönderdiği “kahpe karı gibi telefonu meşgule alma, adam gibi telefonu aç” şeklindeki mesajda katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebileceği nitelikte sözler bulunmasına karşın, kanuni olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı…

Kel Kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2015/28286E. ve 2016/10631K. Sayılı Kararı

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan …’ e söylediği “kel kafana bak, boya bak’ şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınğını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı..

Allahsız Kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2017/5698E. ve 2019/11138K. Sayılı Kararı

Sanığın söylediği sabit olan “Allah senin belanı versin, Allahsız” şeklindeki sözlerinin de katılanlarin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı ile beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…

Sinkaf Ederim Böyle Yeri Düzeni İfadesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2014/4-786E. ve 2015/168K. Sayılı Kararı

Sanığın olay günü karakola girmek için müşteki polis memurlari ile Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tartıştıgı sırada sarf ettiği “sinkaf ederim böyle yeri, düzeni’ şeklindeki sözlerin doğrudan şikâyetçileri hedef almayıp içeri alınmaması nedeniyle duyduğu kızgınlığa bağlı mevcut uygulamaya yönelik ifadeler olduğu, şikâyetçilerin Şahıslarına, onur, şeref ve sayınlığına yönelik bir saldırı niteliğinde bulunmadığı gözetildiğinde..hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Ayı Kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2015/5853E. ve 2015/29903K. Sayılı Kararı

Sanık …’in … tarihli duruşmada katılan …’e gönderdiğini kabul ettiği mesajda yer alan “ulan it, benimle konuşurken ağzını yıka, mert ol, Kastamonu’nun ayısı” biçimindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olması nedeniyle hakaret suçunun oluştuğu gözetilmeden, sanığın mahkûmiyeti yerine, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatine karar verilmesi kanuna aykırı…

Ajan Kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2018/5188E. ve 2018/13254K. Sayılı Kararı

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen “okulun kapanmasna sen sebep oldun, düzenimizi bozdun, sen ajansın, ispiyoncusun, okulu milli eğitime sen şikâyet ettin, senin ne mal olduğunu herkes biliyor, buradan giden bitün idareciler ve öğretmenler senin hakknda böyle düşünüyor.” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı…

Çirkin Surat İfadesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2013/4521E. ve 2014/54K. Sayılı Kararı

(Cumhuriyet savcısı A.., yazı işleri müdürü B… ve zabıt kâtibi C… tarafından düzenlenen … tarihli tutanağa göre sanık Cumhuriyet savcısı D…’in şikâyetçi yazı isleri müdürü B…’e “Sen emir köpeği misin, neden arıyorsun, sen beni aramayacaksın”, “Senin çirkin suratını görmek istemiyorum, kapat kapını şeklinde sözler söylemesine ilişkin uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı eylemin sabit olduğu, onur, şeref ve saygınlığını rencide eder nitelikte gerçekleşen bu eylemin 5237 sayh TCK’nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu görülmektedir.

Duba Gibisin İfadesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2020/11188E. ve 2021/5294K. Sayılı Kararı

Somut olayda, sanığın Haciz işlemine katılan avukata hitaben söylediği: Duba gibisin duba, sana zaten veren vereceğini vermiş sözleri katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarını oluşmadığı gözetilmeden kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş…

Gavat Kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi E: 2016/2016 K: 2018/2155

Sanığn katılana “gavatlarını evin etrafindan çek, hovardalarını dolaştırma, ailenin yüz karası” demek suretiyle üzerine atılı hakaret suçunu işlediğinin anlaşılması karşısında…

Basit Kelimesi Hakaret Midir?

 • Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2016/4767E. ve 2018/2299K. Sayılı Kararı

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın “basitsin, sizin gibi insanların Allah’ı olduğuna inanmıyorum” şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarız niteliğinde olduğu, dolaysıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…

Blog Yazılarımız: Tehdit Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 106)

Stj. Av. Ezginur Aktaş
Av. Serhan CANTAŞ