Akademik Personelle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar

Akademik personel, bir üniversitenin herhangi bir kademesinde yer alan eğitimden sorumlu ve akademik unvana sahip kişilere verilen isimdir. Bu kişilerin özlük işleri 2547 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.

Atama ve Atama İsteminin Reddi

Akademik personelin atamasına esas teşkil edecek sebepler; disiplin soruşturması neticesinde getirilen teklifler, ihtiyaç ya da idarenin işleyişindeki değişim veyahut da hizmet gereği olabilir. İşte akademik personelin atama ve atama isteminin reddi işlemlerinden kaynaklanan davalarda da söz konusu işlemin kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olup olmadığı denetlenmektedir. Bu davaların temyiz incelemesi Danıştay 8.Dairesi tarafından yapılmaktadır.

Atama İsteminin Reddi Danıştay Kararı

  • Danıştay 8. Dairesi’nin 30.06.2021 tarih E.2018/954 K.2021/3489 sayılı kararı

Dış ticaret uzmanı olarak görev yapmakta iken istifa ederek 17.09.2013 tarihinde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a maddesi uyarınca … Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atanan davacının, 01.09.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 674 sayılı Olağanüstü Kanun Hükmünde Karanamesi’nin 49. maddesi ile Yükseköğretim Kanuna eklenen ek 30. maddesi uyarınca statüsü değiştirilerek aynı kanunun 50/d maddesi kapsamına alınması üzerine, 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede “Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33. maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır.” hükmü uyarınca 33/a maddesi kapsamında yeniden atama yapılabileceği belirtilerek, 01.01.2018 tarihinden önce 33/a maddesi kapsamına alınma istemiyle … Üniversitesi’ne yaptığı 11.12.2017 tarihli başvurusu 28.12.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında uygun bulunmayarak reddine karar verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; dava devam ederken, 28.06.2018 tarihli … Üniversitesi Rektörü oluru ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 78. madde gereğince davacının atamasının Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a maddesi uyarınca yapıldığı görülmektedir.Bu durumda, davacının Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a maddesi uyarınca atanma istemli yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin işlem yönünden davanın konusuz kalması nedeniyle bu kısım hakkında karar verilmesine yer bulunmamaktadır.

Geçici Görevlendirme

Yükseköğretim Kanunu 38.maddeye göre “Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir.”. Ancak geçici görevlendirme işlerinin süreli olması, görev konusunun belirli olması ve ilgili personeli uzaklaştırma gibi bir amaç taşımaması gerekmektedir. Geçici görevlendirmeye ilişkin davalarda da bu durumlar göz önüne alınarak bir inceleme yapılmaktadır.

Geçici Görevlendirme Danıştay Kararı

  • Danıştay 5. Dairesi’nin, 02.06.2016 tarih, E.2016/3017 K.2016/3527 sayılı kararı

Dava; İnönü Üniversitesi Enformatik Bölümünde Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Yasa’nın 13/b-4 maddesi uyarınca Eğitim Fakültesine görevlendirilmesi üzerine, kadrosunun bulunduğu birimde (Bilgi İşlem Dairesine) görevlendirilmesi talepli 14.12.2009 tarihli başvurusunun davalı idarece cevap verilmemek suretiyle zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 4046 sayılı Yasa’nın 22’inci maddesi uyarınca özelleştirme kapsamında Üniversitenin Genel Sekreterlik Şef kadrosuna atandığı, 04.11.2002 tarihinde Üniversitenin Enformatik Bölüm Başkanlığı’nda şef kadrosunda görevlendirildiği, kurum bünyesinde açılan görevde yükselme sınavında başarılı olduğu ve 28.03.2007 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrosuna atandığı, ancak Enformatik Bölüm Başkanlığı’ndaki görevine devam ettiği, davacının Rektörlük Makamının 26.10.2009 Olur tarihli işlemi ile 2547 sayılı Yasa’nın 13/b-4 maddesi uyarınca Eğitim Fakültesinde görevlendirilmesi üzerine 14.12.2009 tarihli dilekçeyle davalı idareye başvuruda bulunarak kadrosunun bulunduğu Bilgi İşlem Dairesine görevlendirilmesi talebinin cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, geçici görevlendirme gerekçesi, başka bir deyişle görevlendirildiği birimde hizmetine duyulan ihtiyacın somut ve nesnel gerekçeleri ortaya konulmaksızın ve belli bir süre belirtilmeksizin, 26.10.2009 tarihinde tesis edilen görevlendirme işleminin naklen atama sonucunu doğuracak şekilde tesis edildiği açık olup; geçici görevlendirmenin sona erdirilerek kadrosunun bulunduğu birime iade edilmesi gerekirken, aksi düşünceyle bu yoldaki başvurusunun cevap verilmemek suretiyle reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Disiplin Cezası İşlemleri

Akademik personeller hakkında disiplin soruşturması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53-54. maddelerinde düzenlenmiştir. Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personeller İş Kanunu hükümlerine tabidir. Memurlar hakkında ise Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Akademik personel hakkında disiplin cezası verilebilmesi için her şeyden önce bu kişi hakkında yetkili disiplin amiri tarafından yazılı bir disiplin soruşturması başlatılmalıdır. Ayrıca kanunda tanımlanan fiiller dışında gerçekleşen durumlarda disiplin yaptırımı uygulanamaz.

           Uygulanabilecek disiplin cezaları ise;

  1. Uyarma: Öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesidir.
  2. Kınama: Öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesidir.
  3. Aylıktan veya ücretten kesme: Brüt aylıktan veya ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30-1/8 arasında bir kesinti yapılmasıdır.
  4. Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan aylıklı öğretim elemanlarının bulundukları kademedeki ilerlemelerinin fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretinden 1/30 ila 1/8 arasında kesintiye gidilmesidir.
  5. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır.
  6. Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır.

           cezalarıdır.

Disiplin Cezası Danıştay Kararı

  • Danıştay 8. Dairesi’nin 05.04.2017 tarihli, E.2016/968 K.2017/2420 sayılı kararı

… Üniversitesi Yüksekokulu Müdürlüğü’nün soruşturmacı olarak atanan ve dava konusu işleme esas teşkil eden soruşturma raporunu hazırlayan Prof. Dr…’ın söz konusu soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermesi de soruşturmanın usulsüz ve eksik incelemeye dayalı olarak yapıldığını gösterdiği hakkında…

Mecburi Hizmet ve Kefalet Senedi

Üniversitelerde çalışan araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri çeşitli maksatlarla yurt içindeki veya yurt dışındaki farklı üniversitelerde görevlendirilebilmektedir. Bu durumda başka üniversiteye gönderilen ilgili personelin maaş vb. ödemelerinin tamamı kadrosunun hali hazırda devam ettiği üniversite tarafından karşılanmaktadır. İşte bu şekilde yurt içinde veyahut da yurt dışında kendilerini yetiştirmeleri amacıyla eğitime gönderilen personellerin kadrolarının bulunduğu ya da gönderildiği üniversitede belirli süreyle görev ifa etme borçları bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin bu yükümlülükleri veya imzaladıkları kefaret senetleriyle alakalı ortaya çıkan uyuşmazlıklar da idari davaya konu olabilmektedir.

DİĞER DAVALAR

Akademik personelin parasal haklarına dair olan uyuşmazlıklar ise; maaş alacağına ilişkin işlemler, döner sermayeye ilişkin işlemler ve diğer ödemelere ilişkin ücretler olarak üçlü bir ayrıma tabi tutulabilir.

Blog Yazılarımız: DEVLET MEMURLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ NELERDİR?

Stj. Av. Rümeysa Özatlı
Av. Serhan Cantaş