Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

KASTEN YARALAMA SUÇU VE CEZASI

GİRİŞ

Kasten yaralama suçunun asıl koruduğu kişilerin vücut dokunulmazlığıdır. Bu nedenle kasten yaralama suçu TCK’da Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar bölümünde hükme alınmıştır. Toplumda yaşayan bireylerin fiziki veya psikolojik bütünlüğünün korunması asıl amaçtır.

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde hükme alınmıştır.

 • Madde 86/1 – Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İşbu maddeye göre, başka bir kişiye karşı fiziki olarak bir acı veren veya kişilere psikolojik olarak rahatsızlık veren kişilere hapis cezası öngörülmüştür.

Suçun maddi unsurunu “kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma” oluşturur.

Kasten Yaralama Suçunun Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Olması Hali

Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen “basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olması hali” cezada indirim nedeni olarak öngörülmüştür.

 • Madde 86/2 – Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

İşbu maddeye göre kişinin gerçekleştirmiş olduğu kasten yaralama eylemi, mağdur üzerinde yarattığı etki bakımından basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek ölçüdeyse kişi 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama fiili “mağdurun şikayetine bağlıdır.” Şikayet olmaksızın soruşturma yürütülemez. Buradaki şikayete bağlı suç için zamanaşımı süresi ise “6 aydır.” Mağdur 6 ay içinde kişi hakkında şikayette bulunması gerekir. Ayrıca bu fıkradaki suç UZLAŞMAYA tabidir.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

1.Kasten Yaralama Suçunun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi

Kasten yaralama suçunun üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi hali yasa metninde artırım nedeni olarak öngörülmüştür. Kasten yaralama eyleminin sayılan kişilere karşı işlenmesinde fail daha fazla ceza almaktadır.

 • Failin suçu sayılan kişilere karşı işlemesi halinde “şikayet aranmaksızın” ceza YARI ORANINDA artırılır.

2.Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişiye Karşı İşlenmesi

Kasten yaralama suçunun beden veya ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi hali yine cezada artırım nedeni olarak öngörülmüştür. Burada mağdurun kendini savunamayacak kişi olmasının belirlenmesi tıbben olmalıdır. Somut olay bazında olaydan önce kişinin bu halde olması halinde bu fıkra uygulama alanı bulacaktır. Failin eylemleri neticesinde kişi kendisini savunamayacak hale gelmişse bu fıkra kapsamı dışında kalacaktır. Eğer failin eylemi nedeniyle kişi bir takım olumsuzluklar yaşamış ve kendisini savunamayacak hale gelmişse burada TCK 87. Maddeye bakılması gerekecektir.

 • Failin suçu savunmaz kişiye karşı işlemesi halinde “şikayet aranmaksızın” ceza YARI ORANINDA ARTIRILIR.

3.Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle

Kasten yaralama suçunun kamu görevlisine karşı kamu görevini yerine getirmesi nedeniyle işlenmesi hali de suçun artırım nedeni olarak öngörülmüştür. Burada Kamu Görevlisinden ne anlaşılması gerekmektedir. Bunun için de TCK’nin 6. Maddesine bakılmalıdır.

 • Madde 6/c – Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi.

Türk Ceza Kanunu’nun 6. Maddesinde açıklanan kamu görevlisine karşı kamu görevini yerine getirmesi nedeniyle gerçekleşen kasten yaralama eylemi bu nitelikli hale girecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus mağdura karşı gerçekleşen eylemin kamu görevini icra etmesi nedeniyle olmasıdır. Kişinin salt kamu görevlisi olması bu artırıcı nedeni doğurmayacaktır.

 • Failin suçu, kamu görevlisine kamu görevini ifa etmesi nedeniyle işlemesi halinde “şikayet aranmaksızın” ceza YARI ORANINDA ARTIRILIR.

4. Kamu Görevlisinin Sahip Olduğu Nüfuzu Kötü Kullanması Suretiyle İşlenmesi

Kasten yaralama suçunun kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kullanması suretiyle işlenmesi hali de cezada artırıcı neden olarak belirlenmiştir. Kamu gücünü kullanma yetkisi olan kişilerin bu suçu işlemesi hali cezalandırılmıştır. Burada akla ilk gelen örnek polis örneğidir. Polislerin yasalardan kaynaklı bir takım yetkileri bulunmaktadır. Fakat bu yetkileri kullanarak ve bu yetkilerin aşılması nedeniyle kişilere karşı kasten yaralama eylemini oluşturmaları cezada artırım nedenidir.

 • Failin suçu kamu görevinin getirdiği nüfuzu kullanarak işlemesi halinde “şikayet aranmaksızın” ceza YARI ORANINDA ARTIRILIR.

5.Silahla İşlenmesi

Kasten yaralama eyleminin silahla işlenmesi artırım nedeni olarak öngörülmüştür. Burada silah kelimesi akıllara ilk olarak günlük hayatta kullanılan patlayıcı silahı akla getirmektedir. Oysaki silah kelimesinin tanımı TCK’nin 6. Maddesinde yapılmıştır.

 • Madde 6 / f) – Silah deyiminden; 1. Ateşli silahlar, 2. Patlayıcı maddeler, 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler.

Bu madde kapsamına giren her türlü araç silah kavramını oluşturmaktadır. Bu nedenle kasten yaralama eyleminin hangi araçlarla işlendiğinin iyi araştırılması gerekmektedir. Söz konusu araç TCK kapsamında silah olarak nitelendirilmişse cezada artırım yapılması gerekmektedir.

 • Failin suçu silahla işlemesi halinde “şikayet aranmaksızın” ceza YARI ORANINDA ARTIRILIR.

Çeşitli Durumlar

 • Kasten yaralama suçunun olası kast ile işlenmesi halinde ceza indirilir.(TCK 21/2)
 • Kasten yaralama suçuna teşebbüs mümkündür.
 • Kasten yaralama suçuna iştirak mümkündür.
 • Yaralama suçunda, bir fiille birden fazla kimse yaralanmış ise zincirleme suç hükmü uygulanmaz.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten yaralama suçunun temel hali “1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.”

Suçun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olması halinde verilecek ceza “4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.”

Suçun nitelikli hallerinin varlığı halinde verilecek ceza “yarı oranında artırılır.”

Blog Yazılarımız: TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI

Ankara Avukat Serhan CANTAŞ