ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (KÜRTAJ SUÇU) (TCK madde 99-100)

ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (KÜRTAJ SUÇU) (TCK 99-100)


ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU NEDİR?

Çocuk düşürtme, Kanun’da hukuken geçerli rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtülmesi suç olarak düzenlenmiştir. Tıbbı zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunun düşürtülmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında da ceza öngörülmüştür. Halk arasında bu suç yasadışı kürtaj olarak bilinmektedir. Buna karşılık, tıbbi zorunluluk bulunduğu takdirde on haftayı aşan gebelik halinde çocuğun alınmış bulunması cezai sorumluluğu gerektirmemektedir. Somut olayda tıbbi zorunluluğun bulunup bulunmadığı tıp biliminin verilerine göre belirlenecektir.

Yetkili Kimseler Tarafından Kadının Rızası Olmaksızın Çocuğunun Düşürtülmesi
(TCK madde 99/1)

Bu suçun oluşması için eylemi gerçekleştiren kişinin rahim tahliyesine yetkili bir kimse olması, mağdur kadının çocuğun alınması konusunda rızasının bulunmaması, buna karşın çocuğun düşürtülmüş olması unsurlarının bir arada bulunması gerekir. Burada anne karnındaki ceninin 1 aylık veya 5 aylık olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Burada önemli olan husus, kadının çocuğun düşürtülmesi konusunda rızasının bulunmamasıdır.  Kadının rızasının bulunup bulunmadığını mahkeme, her olaya göre ayrı ayrı ve dikkatle belirlemelidir. Kadın açıkça beyan etmemiş olmakla beraber, tavır ve hareketleriyle veya kendisine çocuk düşürülmesiyle ilgili hareketler uygulandığı halde tamamıyla pasif kalmak ve buna itiraz etmemek suretiyle zımnen rızasını göstermişse artık bu suç değil, ikinci fıkradaki suç oluşacaktır.

Çocuk düşürtme fiili, ceninin ana rahminden çıkarılması suretiyle olsun veya olmasın, doğumdan önce çocuğun öldürülmesine yol açan herhangi bir fiilin yapılması sonucu, çocuğun ölümüyle olur. Bu itibarla çocuğun oluşumuna engel olan önleyici doğum kontrolü yapılması durumunda veya çocuk doğduktan sonra çocuğun öldürülmesi durumunda bu suç oluşmayacaktır. Burada önemli olan husus çocuğun anne karnında yaşamına son verilmesidir.

Bu suç serbest hareketli suç olduğundan, kadına haberi ve rızası olmadan ilaç vermek suretiyle olabileceği gibi, onun zorla kürtaj yapılması, ameliyat edilmesi, çocuğunu düşürmek kastıyla ona vurulması şeklinde de olabilir. Ancak bunların çocuk düşürmeye elverişli olması gerekir.

Yetkili Kimseler Tarafından Gebelik Süresi 10 Haftayı Geçen Kadının Rızasıyla Çocuğun Düşürtülmesi
(TCK madde 99/2)

Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunun düşürtülmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu durumda çocuğun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında da ceza öngörülmüştür. Nitekim, tıbbi zorunluluk bulunduğu takdirde, on haftayı aşan gebelik halinde çocuğun alınmış olması cezai sorumluluk doğurmamaktadır. Her somut olayda tıbbi zorunluluk bulunup bulunmadığı tıp biliminin verilerine göre belirlenir.

Bu suçun oluşması için çocuğun 10 haftalıktan fazla olması, çocuğun düşürülmesine kadının razı olması, çocuğun alınması konusunda tıbbi zorunluluk bulunmaması ve bu işlemin yetkili hekim tarafından yapılması koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Yetkili Olmayan Kimseler Tarafından Çocuğun Düşürtülmesi
(TCK madde 99/5)

Yetkili olmayan kişilerin rızaya dayalı olsa bile gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış çocuğu düşürtmesi suç olarak kabul edilmiştir. Burada önemli olan husus çocuk düşürtme eyleminin yetkili olmayan kimseler tarafından yapılmasıdır.

ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU NEDİR?

Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde çocuk düşürme suçu oluşur. Bu durumda kadına çocuk düşürmesini sağlayacak veya bu hususa yarayacak vasıta tedarik eden veya çocuğunu düşürmesi hususunda onu teşvik veya tahrik eden kimse de suça iştirakten dolayı cezalandırılır. Bu suçta fail gebe kadındır. Buna karşılık mağdur gebe kadının kendisi değil, anne karnındaki düşürülmeye çalışan cenin veya toplumdur.

ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇUNUN CEZASI

Rıza Olmaksızın Yetkili Kişi Tarafından Çocuğun Düşürtülmesi: Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Burada işlenen suç nedeniyle sanık kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

10 Haftadan Fazla Olan Çocuğun Düşürtülmesi: Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Burada işlenen suç nedeniyle kadının beden veya ruh sağlığı açısından zarara uğraması veya ölmesi halinde daha ağır ceza öngörülmüştür. Buna göre sanığın fiili kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yetkili Olmayan Kişi Tarafından Çocuğun Düşürtülmesi: Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde; iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur.

Çocuk Düşürme: Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

CEZASIZLIK SEBEBİ 

Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak bunun için, gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.

ŞİKAYET, UZLAŞMA, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme suçlarının takibi şikâyete tabi değildir. Resen takibi gereken suçlardandır. Şikâyetten vazgeçme ceza davasını düşürmeyecektir.

Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme suçları uzlaşmaya tabi suçlardan değildir.

Görevli mahkeme maddede öngörülen cezaların üst sınır itibariyle Asliye Ceza Mahkemesidir. Bu suçlarda yetkili yargı mercii, düşürtme ve düşürme sonucunun gerçekleştiği yerdeki yargı merciidir.

ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME YARGITAY KARARLARI


Suç Sonucu Gebe Kalan Kadının Cezasızlık Sebebi Yargıtay Kararı

  • Yargıtay 14.Ceza Dairesi Esas:2014/6532, Karar: 2017/965

“Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılan araştırmaya göre suç tarihinde onbeş yaşından küçük olan mağdurenin hamile kalmasına ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve kovuşturma neticesinde, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.03.2012 gün ve 2010/55 Esas, 2012/69 sayılı Kararıyla sanık….’nin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkûmiyetine dair kurulan hükmün Dairemizin 27.12.2012 gün ve 2012/12251 Esas, 2012/13862 Karar sayılı ilamı ile onandığı anlaşılmakla, anılan eylem nedeniyle hamile kalan mağdurenin çocuk düşürtme suçu işlendiği sırada da onbeş haftalık gebe olduğu nazara alındığında, sanıklar haklarında 5237 sayılı TCK’nın 99/6. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi…”

Çocuk Düşürtme Suçunda Mağdurun Ruh Sağlığının Bozulması Yargıtay Kararı

  • Yargıtay 14.Ceza Dairesi Esas: 2014/3132 Karar: 2016/2216

“Dosyada … hakkında çocuk düşürtme eyleminden dolayı TCK’nın 99/4. kapsamında beden veya ruh bakımından bir zarara uğrayıp uğramadığına dair rapor aldırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, temyize konu bu dosyadan tefrik edilen cinsel istismar suçundan dolayı aldırılan Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 27.01.2010 tarihli raporuna dayanılarak sanıklar haklarında TCK’nın 99/4. maddesinin uygulanması hukuka aykırı bulunmuştur.”  (14.Ceza Dairesi Esas: 2014/ 3132 Karar: 2016 / 2216)

Yetkili Olmayan Kişi Tarafından Çocuk Düşürtme Suçu Yargıtay Kararı

  • Yargıtay 5.Ceza Dairesi Esas: 2013/7734 Karar: 2014/2069

2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 5 ve 6 ile Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tüzük’ün 3, 4 ve 5. maddeleri uyarınca kural olarak rıza ile olsa bile gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda rahim tahliyesinin yapılamayacağı ve sanıkların gebeliği sona erdirme konusunda da meslek olarak yetkili olmayan kişilerden oldukları tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, sanıklar haklarında 5237 sayılı TCK’nın 99. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Blog Yazılarımız:

Cinsel Saldırı Suçu (TCK madde 102)

Av. Nagehan Koçer
Av. Serhan Cantaş