Cinsel Saldırı Suçu (TCK madde 102)

CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102)


GİRİŞ

Cinsel saldırı fiili, mağdurun cinsel dokunulmazlığına haksız bir müdahale teşkil eden, onun iradesi ve rızası dışında meydana gelen bir tecavüzü ifade etmektedir. Bu davranışların mağdurun vücuduna organ ya da sair cisim sokulması suretiyle işlenmesi ise suçun nitelikli halini oluşturmaktadır. Türk Ceza Kanunu m.102’de cinsel saldırı suçu düzenlenmektedir. Buna göre 120/1’de basit cinsel saldırı suçu düzenlenirken, 102/2’ de ise nitelikli cinsel saldırı suçu düzenlenmiştir.

BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU
(TCK madde 102/1)

Basit cinsel saldırı kişinin vücudu üzerinde, rızasına aykırı olarak, cinsel arzuları tatmin amacı ile yapılan ancak cinsel ilişki boyutuna varmayan temas içeren cinsel davranışlardır. Temas unsuru gerçekleşmediği takdirde basit cinsel suçu oluşmayacaktır. Bu durumda TCK m.105’te düzenlenen cinsel taciz suçu oluşur.

Kanun’da basit cinsel saldırı suçu, “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Sanığın eyleminin tespit edilebilmesi açısından eylemin gerçekleşme şekli ve süresi önem taşımaktadır ve her somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

SARKINTILIK DÜZEYİNDE BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU
(TCK madde 102/1-2. Cümle)

Sarkıntılık, mağdurun vücuduna temas içeren ani ve kesik hareketlerle gerçekleştirilen cinsel davranışlardır. Bu davranışların 18 yaşından büyük mağdurlara gerçekleştirilmesi halinde sarkıntılık suçu oluşur.

Bir cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı her olayın özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Eylem ani ve kesik değilse, devamlılık taşımakta ise, eylemin gerçekleştiği süre uzamış ise, eylem sarkıntılık düzeyini aşmış; cinsel saldırı suçunu oluşturmuştur.

Yargıtay uygulamasında;

 • Mağduru öpmek,
 • Mağdurun kıyafetlerini çıkarmaya çalışmak,
 • Cinsel amaçla mağdurun elini, belini, omzundan tutmak,
 • Mağdura sarılmak,
 • Mağdurun kalçasına, bacaklarına, bacak arasına dokunmak,
 • Vücudunu mağdura sürtünme, özellikle toplu taşıma araçlarında mağdurun vücuduyla cinsel amaçlı temasta bulunmak,

hareketlerini basit cinsel saldırının şekli olan sarkıntılık suçuna vücut veren hareketler olarak kabul etmiştir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN UNSURLARI NELERDİR?

Suçun Konusu

Suçun hukuki konusu, cinsel saldırıya konu olan yaşayan insan bedenidir. Yani, kendisine karşı cinsel saldırıda bulunulan kişinin vücudu ve cinsel dokunulmazlığıdır.

Fail- Mağdur

Basit cinsel saldırı suçunun faili erkek, kadın, çocuk herkes olabilir. Ancak mağdur kadın veya erkek olabilir. Mağdurun 18 yaşından büyük olması gerekir. Mağdur 18 yaşından küçük ise TCK m.103/1’de düzenlenen suç oluşacaktır. Yargıtay kararlarına göre, mağdur evlenme nedeniyle reşit olmuş olsa da, nüfus kayıtlarına göre 18 yaşından küçük olduğu sürece çocuk sayılır.

Eylem

Mağdurun iradesi dışında vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel arzuları tatmin amacına yönelik hareketlerdir. Bu maddedeki suçun oluşabilmesi için bedensel temas gereklidir. Fail, mağdurun vücuduna dokunarak vücut dokunulmazlığını ihlal eder. Fiziksel temas içermeyen eylemler TCK m.105’te yer alan cinsel taciz suçunu oluşturur.

Cinsel davranışlar TCK m.102 kapsamında üç şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan ilki basit cinsel saldırı olup ikincisi ise nitelikli cinsel saldırıdır. Bu iki saldırı türü bakımından asıl fark nitelikli saldırının vücuda organ ya da sair cisim sokmak şeklinde gerçekleşmesidir. Cinsel saldırı fiillerinin üçüncü türü ise “sarkıntılık” suretiyle gerçekleşen cinsel davranışlardır.

Manevi Unsur

Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. Cinsel arzuları tatmin gayesi ile hareket edilmesi yeterlidir. Bu yöndeki hareketlerin yapılması ile suç tamamlanır. Basit cinsel saldırı suçunda manevi unsur için cinsel arzuları tatmin etme gayesi ile hareket etmiş olmak gerekir. Nitelikli cinsel saldırı suçunda ise; cinsel arzuları tatmin etme gayesi ile hareket etmiş olmak gerekmez; cinsel amaç ile hareket edilmiş olması gerekir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA TEŞEBBÜS – İŞTİRAK – İÇTİMA – ZİNCİRLEME SUÇ 

Basit cinsel saldırı suçuna teşebbüs mümkündür. Ancak suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış haline teşebbüs mümkün değildir.

Basit cinsel saldırı suçuna iştirak da mümkündür. Birden fazla kişinin bu suçu işleme irade ve kararı ile birlikte hareket etmeleri halinde iştirak durumu ortaya çıkar. Birden fazla kişiden bazıları cebir ile mağdurun direncini kırmış, bu esnada diğerleri de cinsel saldırıyı gerçekleştirmiş ise, bu durumda faillerinin hepsi asli fail olarak cezalandırılması gerekir. Ayrıca eylemin birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmiş olması nedeniyle faillerin her birisi hakkında TCK m102/3-d maddesinin uygulanması gerekir.

Cinsel saldırı suçu cebir ve tehdit ile işlenmiş ise, cebirin ölçüsüne, tehditin ise zamanına bakmak gerekir. Failin kullandığı cebirin mağdurun direncini kıracak ölçüyü aşmaması gerekir. Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddet kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin de uygulanması gerekmektedir.

Basit cinsel saldırı suçunun değişik zamanlarda aynı kişiye karşı birden fazla kez işlenmesi halinde de zincirleme suç hükümlerinin uygulanması söz konusu olur. Mağdur sayısı birden fazla ise zaman dilimi aynı olsa bile bu durumda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Bu durumda mağdur sayısı kadar suç oluşacaktır.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME- SORUŞTURMA- KOVUŞTURMA- UZLAŞMA

TCK m.102/1’de düzenlenen basit cinsel saldırı suçunda ve sarkıntılık suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Basit cinsel saldırı suçunun ve sarkıntılık düzeyinde kalmış basit cinsel saldırı suçunun takibi şikâyete bağlıdır. Her iki suçun da soruşturma ve kovuşturması mağdurun şikayetine tabidir. Ancak suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinden birisi ya da neticesi sebebiyle ağırlaşan hallerinden birisi gerçekleşmiş ise bu halde soruşturma ve kovuşturma şikâyete bağlı değildir.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaştırma hükümleri uygulanmaz.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN CEZASI VE ZAMANAŞIMI 

TCK’nın 102/1 maddesinde düzenlenen basit cinsel saldırı suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Cinsel saldırı, sarkıntılık düzeyinde kalmış ise bunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Kanunun 102/5. Maddesine göre suç sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Bu durumda görevli mahkeme de Ağır Ceza Mahkemesidir.

Basit cinsel saldırı suçunda suç tarihinde 18 yaşından büyük olan sanıklar için olağan zamanaşımı süresi 15 yıl, olağanüstü zamanaşımı süresi ise 22 yıl 6 aydır. Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için olağan zamanaşımı süresi 10 yıl, olağanüstü zamanaşımı süresi ise 15 yıldır.

Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı suçunda suç tarihinde 18 yaşından büyük olan sanıklar için olağan zamanaşımı süresi 8 yıl, olağanüstü zamanaşımı süresi ise 12 yıldır. Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için olağan zamanaşımı süresi 5 yıl 4 ay, olağanüstü zamanaşımı süresi ise 7 yıl 12 aydır.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI (TECAVÜZ) SUÇU
(TCK madde 102/2)

Nitelikli cinsel saldırı suçu, 18 yaşını tamamlamış olan mağdurun vücuduna organ ya da başka bir cisim sokmak suretiyle gerçekleştirilen cinsel eylemlerdir. Bu eylemlerin basit saldırı suçunun aksine, cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması şart değildir.

Bu eylem vajinal, oral ya da anal yoldan vücuda organ veya sair bir cisim sokulması yoluyla gerçekleşir. Bu açıdan suç; mağdurun vücuduna penis sokulabileceği gibi, vajinal veya anal yoldan parmak, patlıcan, muz, şişe, cop gibi şeylerin sokulması suretiyle de işlenebilir. Vücuda sokulan şeyin sadece katı nitelikte olması gerekli değildir. Sıvı nitelikte olması da mümkündür.

Maddede “organ” tabiri kullanıldığından cinsel organ dışındaki vücuda girme özelliği olan örneğin; parmak gibi diğer organların da vücuda sokulması suçun nitelikli halini oluşturabilecektir. Bu organın sahibinin kadın veya erkek olmasının bir önemi yoktur. Sokma fiili bizzat fail tarafından yapılabileceği gibi 3. bir kişinin veya bizzat mağdurun araç olarak kullanılması suretiyle de gerçekleştirilebilir. Kanunda bir sınırlama olmamakla birlikte sadece oral, anal veya vajinal bölgelere yönelik organ ya da sair bir cisim sokma eylemlerinin suçun nitelikli halini oluşturabileceği kabul edilmelidir. Böyle bir kabul madde gerekçesi de gözetildiğinde kanun koyucunun amacına daha uygun olacaktır. Vücudun bu bölgelerine organ veya sair bir cismin az da olsa girmesi bu nitelikli halin uygulanması açısından yeterlidir.

Cinsel saldırının vücuda organ veya cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda failin suçun temel şekli için öngörülen cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılması öngörülmüştür.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN UNSURLARI

Suçun Konusu

Suçun hukuki konusu, cinsel saldırıya konu olan yaşayan insan bedenidir. Yani, kendisine karşı cinsel saldırıda bulunulan kişinin vücudu ve cinsel dokunulmazlığıdır.

Fail- Mağdur

Basit cinsel saldırı suçunun faili erkek, kadın, çocuk herkes olabilir. Aynı cinsten kişiler arasında da bu suçun işlenmesi mümkündür. Suçun faili eş de olabilir. Ancak bu suçun eşe karşı işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma şikâyete tabidir. Sanığın yaşı önemli değildir. Ancak mağdur kadın, erkek olabilir. Kişinin 18 yaşını tamamlamamış olması halinde TCK 103 maddesi gündeme gelecektir.

Eylem

Mağdurun iradesi dışında vücudu üzerinde gerçekleştirilen cinsel ilişki boyutuna varan hareketlerdir. Mağdurun vücuduna organ ya da başka bir cisim sokmak suretiyle gerçekleştirilen cinsel eylemlerdir. Bu eylemlerin cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması şart değildir.

Manevi Unsur

Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. Cinsel arzuları tatmin gayesi ile hareket edilmesi gerekli değildir. Eylemin cinsel amaç ile yapılması suçun oluşması için gereklidir. Bu yöndeki hareketlerin yapılması ile suç tamamlanır.

NİTELİKLE CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA TEŞEBBÜS – İŞTİRAK – İÇTİMA
ZİNCİRLEME SUÇ

Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs mümkündür. Sanık nitelikli cinsel saldırı eylemine başlamış ancak kendisinin elinde olmayan nedenlerle eylemini tamamlayamamışsa nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten dolayı sorumlu tutulması gerekir.

Nitelikli cinsel suçuna iştirak da mümkündür. Birden fazla kişinin bu suçu işleme irade ve kararı ile birlikte hareket etmeleri halinde iştirak durumu ortaya çıkar. Cinsel saldırı suçunu bizzat gerçekleştiren kimse ile mağduru tutan, direncini kıran ve suçu işlemeye azmettiren veya suçun işlenmesinde yardım eden kimse bu suça iştirak etmiş sayılır. 

Cinsel saldırı suçu cebir ve tehdit ile işlenmiş ise, cebirin ölçüsüne, tehditin ise zamanına bakmak gerekir. Failin kullandığı cebirin mağdurun direncini kıracak ölçüyü aşmaması gerekir. Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddet kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin de uygulanması gerekmektedir.

Nitelikli cinsel saldırı suçunun değişik zamanlarda aynı kişiye karşı birden fazla kez işlenmesi halinde de zincirleme suç hükümlerinin uygulanması söz konusu olur. Mağdur sayısı birden fazla ise zaman dilimi aynı olsa bile bu durumda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Bu durumda mağdur sayısı kadar suç oluşacaktır.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME – SORUŞTURMA KOVUŞTURMA – UZLAŞMA

TCK m.102/2’de düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir.

Nitelikli cinsel saldırı suçunun takibi şikâyete bağlı değildir. Soruşturulması ve kovuşturulması resen yapılır. Bunun istisnası eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçudur. Bu suçun işlenmesi halinde suçun soruşturulması ve kovuşturulması mağdur durumunda bulunan eşin şikayetine bağlıdır.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaştırma hükümleri uygulanmaz.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN CEZASI VE ZAMANAŞIMI

TCK’nın 102/2. maddesinde düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçunun cezası 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıdır. Kanunun 102/5. Maddesine göre suç sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Nitelikli cinsel saldırı suçunda suç tarihinde 18 yaşından büyük olan sanıklar için olağan zamanaşımı süresi 20 yıl, olağanüstü zamanaşımı süresi ise 30 yıldır.

CEZAYI ARTIRAN NİTELİKLİ HALLER
(TCK madde 102/3)

Suçun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli halleri 3.fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre;

 1. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 2. Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 3. Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 4. Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 5. İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

 işlenmesi hâlinde önceki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

CİNSEL SALDIRI, SARKINTILIK VE TECAVÜZ SUÇU HAKKINDA YARGITAY KARARLARI


CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA YAŞ TESPİTİ YARGITAY KARARI

 • Yargıtay 14.Ceza Dairesi 2015/7956 E., 2019/8993 K.

Mağdurenin suç tarihindeki gerçek yaşının bilimsel olarak tespiti gerekir.

“Sanık ile müdafisinin mağdurenin yaşına itirazda bulunması nazara alındığında, suçun niteliği ile oluşumuna etkisi bakımından mağdurenin anne ve babasının da dinlenilerek mağdurenin mernis doğum tutanağıyla varsa tescile esas doğum raporu da getirtilerek resmi kurumda doğup doğmadığının araştırılıp, doğmadığının anlaşılması halinde, yaş tespitine esas olacak dosyada mevcut belgeler ve çekilmiş bulunan kemik grafilerinin içinde radyoloji uzmanının da bulunduğu heyetten sağlık kurulu raporu alınması ve gerektiğinde Adli Tıp Kurumundan da görüş alınarak mağdurenin suç tarihindeki gerçek yaşının bilimsel olarak tesbitinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken…”

CİNSEL SALDIRI SUÇU İLE BASİT YARALAMA SUÇUNUN BİRLİKTE İŞLENMESİ YARGITAY KARARI

 • Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/7670 E., 2019/8427K.

Basit cinsel saldırı sırasındaki basit yaralama TCK 102/1.maddesinde düzenlenen suçun cebir unsuru içinde kalır, ayrıca ceza verilmez.

“Sanığın, basit cinsel saldırı suçunu işlediği sırada mağdureyi basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığının tüm dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, mevcut yaralanmanın TCK’nın 102/1.maddesinde düzenlenen suçun cebir unsuru içinde kaldığı gözetilerek kasten yaralama suçundan açılan kamu davası ile ilgili olarak hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken…”

SARKINTILIK SUÇU YARGITAY KARARI

 • Yargıtay 14.Ceza Dairesi 2015/4190E., 2019/843K.

Ani, kesintili ve sürekli olmayan eylemler sarkıntılık suçunu oluşturur.

“Olay günü sanığın dolmuşta yanına oturan mağdurenin bacağını okşadığı tüm dosya içeriğinden anlaşılmakla; eyleminin ani ve kesintili şekilde gerçekleşip süreklilik arz etmemesi nedeniyle sarkıntılık düzeyinde kaldığı gözetilerek…”

CİNSEL TACİZ SUÇU YARGITAY KARARI

 • Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/8181E., 2019/7972K.

Mağdureye temas unsuru gerçekleşmemiş ise cinsel taciz suçu oluşur.

“Sanığın gece vakti mağdurenin evine girdiği, mağdureye onu bir kez öpeceğini söylediği, mağdure çığlık atınca kaçması şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 105.maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm tesisi…”

SİLAHLA CİNSEL SALDIRI SUÇU YARGITAY KARARI

 • Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/10899E., 2017/556 K.

Suç esnasında silah kullanılması halinde TCK 102/3-d maddesi uygulanmalıdır.

“ Sanığın nitelikli cinsel saldırı suçunu silahtan sayılan bıçakla gerçekleştirdiği sabit olduğu halde hakkında TCK’nın 102/3-d maddesi uygulanmayarak eksik ceza tayini…”

Blog Yazılarımız:

Cinsel Taciz Suçu Nedir? Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Av. Nagehan Koçer
Av. Serhan Cantaş