Apart Kira Sözleşmesi Örneği

Apart kira sözleşmesi, bir kiracı ve kiraya verenin, apart olarak kullanılan bir konutun kiralanmasına ilişkin aralarında yaptığı sözleşmedir.

APART KİRA SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

Kiracı:

Adı Soyadı                        :

Adresi                               :

Kiraya Veren:

Adı Soyadı                        :            …..

Adresi                               :            …..

Kira Başlangıç Tarihi       :            .. / .. / ….

Kira Süresi                        :            ….. yıl

Aylık Kira Bedeli             :            .. / .. / …. – .. / .. / …. tarihleri arasında

aylık net …..-TL’dir.

Ödeme Tarihi

Aylık kira bedeli, aylıklar şeklinde ve peşin olarak her ayın …..’de ödenir. Üst üste iki ay kira bedelinin ödenmemesi halinde işleyecek diğer tüm kiralar muaccel hale gelir. Kira bedeli süresinde ödenmediği takdirde aylık % … gecikme faizi uygulanır.

Kullanım Amacı

Kiracı kiralananı mesken olarak kullanacak olup, kiracı kiralananı bu amacın dışında kullanmayacaktır. Kullanıldığı takdirde sözleşme aykırılık nedeni ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın taşınmaz tahliye edilecektir.

Kiralananın Teslimi

Kiralanan kiracıya kira başlangıç tarihi itibariyle kullanıma hazır halde teslim edilmiştir.

Teslim Edilen Demirbaşlar

…..

…..

…..

Kiralanan ile İlgili Giderler

Kiralanan ile birlikte teslim edilen demirbaşlar kiracı tarafından özenle kullanılacaktır. Kullanımdan doğan tüm bakım, onarım, yenileme giderleri kiracıya ait olacaktır. Kiralanan ile ilgili işyeri aidat ve ortak giderleri, elektrik, su, kiracı tarafından ödenecek olup, kışlık yakıt giderleri kiralayan tarafından ödenecektir. Bu giderler kira bedelinden mahsup edilemez. Yine bu giderlerin ödenmemesi halinde de kiracıyı temerrüte düşürür ve kiraya verene temerrüt nedeniyle dava açma hakkı verir. Kiracı ödeme belgelerini kiraya verene teslim etmek zorundadır. Kullanıma hazır demirbaş ve eşyalar için kiracıdan …..-TL depozito alınacaktır.

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşme süresi sonunda, sözleşme süresinin bitmesine en az bir ay önce görüşerek kiracılık ilişkisinin devam edip etmeyeceği konusunda görüşürler. Taraflar bu konuda anlaşma sağlayamadıkları takdirde kiracı taşınmazı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tahliye eder. Kiracı en az bir ay önceden tebliğ olacak şekilde ihtar çekme kaydı ile kira sözleşmesini sona erdirebilir. Aksi halde kira süresi sonuna kadar kira bedelleri kiracı tarafından ödenir.

İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6570 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflarda ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Tebligat Adresi

Tarafların tebligat adresi sözleşmede yazılı adresleri olup, adres değişikliği yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe sözleşmede yazılı adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir.

İşbu sözleşme … suret hazırlanmış olup, okunarak imza altına alınmış ve birer sureti taraflarda bırakılmıştır. .. / .. / ….

Kiraya Veren                                                                   Kiracı

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tahliye edilecek taşınmazın

Adresi                      :     …..

Mülk Sahibi             :     …..

Tahliye Tarihi          :     .. / .. / ….

Halen kiracısı olarak oturmakta olduğum yukarıda açık adresi ve mülk sahibinin adı soyadı yazılı bulunan taşınmazı, herhangi bir ihtar ve ihbara ve hüküm almaya hacet kalmaksızın, yukarıda yazılı bulunan tarihte tahliye ederek boş olarak mülk sahibine veya onun yerine geçecek sonraki mal sahibine teslim edeceği, aksi takdirde mülk sahibinin bu yeri bana icra yolu ile cebren tahliye ettireceğini bu husus ile ilgili olarak sarf edeceği, Borçlar Kanununun kira atfı ile ilgili hükümlerini ve 6570 sayılı Kira Kanununun tüm hükümlerini kabul ettiğimi, keza herhangi bir tazyik altında kalmadan ve müzayaka halinde olmadan işbu taahhütnameyi imzalamış olduğumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederim. .. / .. / ….

Taahhüt Eden             :  …..

İmza                            :  …..

Pratik Bilgiler: ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ