103 Davetiyesi Dilekçe Örneği

Borçlunun taşınır veya taşınmazına haciz konulabilir. Konulan haciz kişinin yokluğunda gerçekleşmişse, konulan haczin kişiye haber verilmesi gerekmektedir. İşte bu haber verme işlemi İcra İflas Kanunu’nda 103. maddede düzenlenmiştir. Bu nedenle uygulamada çıkarılan tebligatlara da 103 davetiyesi ismi verilmiştir. 103 davetiyesi tebliğ edilen kişiye 3 gün içerisinde beyanlarını sunması için süre verilecektir. 3 gün içerisinde herhangi bir beyanda bulunmayan borçluya karşı haciz işlemi devam edecektir.

103 Davetiyesi Dilekçe Örneği

                  T.C.       

………………….. İcra Dairesi

Dosya No : 2019/123..

DAVET KÂĞIDI

Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi        : (Alacaklının Adı Soyadı)

Adresi                                                                               : (Alacaklının Adresi)

Vekili                                                                                 : Av. Serhan CANTAŞ

Vekil Adresi                                                                        : Yaşam Cad. Neoroma Plaza No:13/65 Söğütözü/ANKARA

Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi      : (Borçlu Adı Soyadı) TC:(…………..)

                                                                                       DEMETLALE MAH. 408 CAD.No:1/1 Yenimahalle/Ankara

Haczin yapıldığı gün ve saat  : 04.01.2016-77 yevmiye

            İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Demetlale Mah. 13829 ada, 6 parselde bulunan taşınmazınıza yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. * (İİK m.103)                                                              

 Tarih ……/……/………

   İcra Müdürü

 Mühür ve İmza

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 58’e karşılık gelmektedir.

Pratik Bilgiler: ADLİ KONTROLE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ