Tebligat Kanunu m.35’e göre Tebliğ Talebi

Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen Tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakınbir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde
hükümleri uygulanır.

Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilenbildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.

……………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2019/12345

Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosya borçlusuna tebligat bila ikmal iade olmuştur. Tebligatın gönderildiği adres borçlunun ticaret sicilindeki adresidir. Bu sebeple borçluya tebligat kanunu madde 35 hükmüne göre tebligat yapılmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 18.12.2019

Alacaklı veya Alacaklı Vekil

İmza

Pratik Bilgiler: Maaş Haczi Talebi Dilekçesi