Mehil Vesikası Talebi Dilekçe Örneği

Bir mahkeme ilamının icra takibine konulması için kesinleşmesi her durum ve koşulda şart değildir. Hatta bazı istisnalar dışında mahkeme kararları kesinleşmeden ilamlı icraya konu olabilmektedir. Bu icra takibinin borçlusu henüz dosya mahkeme ilamı kesinleşmeden ödeme yapmak istemeyebilir. Alacaklı tarafın yaptığı icra takibi sırasında bunu ifa etmek istemeyen borçlu üst mahkemede olan dosyasına istinaf veya temyiz aşamasında, tehir-i icra kararı almak için başvurabilir. İcra Müdürlüğü hesabına bir teminat yatırarak tehir-i icra talebini üst mahkemeye sunabilir. Üst mahkeme talebi kabul ettiğinde “icranın geri bırakılması kararı verir.” Bu karardan sonra İcra Müdürü bir mehil vesikası hazırlar ve dosyaya sunar. Böylece icra takibi durmuş olur.

Mehil Vesikası Talebi Dilekçesi

……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2019/123…

Takibe konu ilam (……….Mahkemesi’nin 2019/123E., 2019/123K.), tarafımızca tehir-i icra talepli istinaf edilmiş olup, bu hususta yerel mahkemeden alınan derkenar ektedir.

Bölge Adliye Mahkemesi’nden tehir-i icra kararı alabilmemiz için, dosyaya yatırmamız gereken teminat miktarının hesaplanmasını, teminatın dosyaya depo edilmesine müteakip, Bölge Adliye Mahkemesi’nden icranın geri bırakılması kararı getirebilmemiz için tarafımıza mehil vesikası verilmesini talep ederiz. 19.12.2019

Borçlu İlkin Ovacık
Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

EKLER :

Vekaletname
Derkenar
Teminat Mektubu

Pratik Bilgiler: MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİ