Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali Nedir?

Anonim şirket genel kurulu, murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunmaları şartıyla hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortakların katılımıyla toplanır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

İptal Sebepleri Nelerdir?

Genel kurul kararlarının iptal sebepleri Türk Ticaret Kanunu’nun 445. maddesine göre, 446. maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kurallarına aykırı olan genel kurul kararlarları aleyhine, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nde iptal davası açabileceklerdir.

Bu durumda genel kurul kararlarının iptali için aranan şartlar şunlardır:

  • Geçerli bir genel kurul kararı olmalıdır.
  • Kararın kanuna aykırılık oluşturması gerekmektedir.
  • Karar, esas sözleşmeye aykırı olmalıdır.
  • Karar, dürüstlük kurallarına aykırı olmalıdır.

Kanuna aykırılık, genel kurul kararının sadece Türk Ticaret Kanunu’na değil diğer kanunlara aykırı olması durumunda da ggenel kurul kararının iptal edilmesi sonucunu doğuracaktır.

Esas sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırılık durumunda da genel kurul kararının iptal edilebilecektir.

Genel kurul kararlarının dürüstlük kuralına aykırı olduğu durumlarda da genel kurul kararlarının iptal edilmesi talep edilebilecektir.

İptal Davasının Tarafları

Davalı: Genel kurul kararlarının iptal davasında davalı taraf şirket tüzel kişiliğidir. Tüzel kişilik şirket yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Ancak iptal davasının yönetim kurulu tarafından açıldığı davalarda, şirket tüzel kişiliğini temsil etmesi için mahkeme tarafından kayyım atanır.

Davacı: İptal davasını kimlerin açabileceği TTK m.446’da belirtilmiştir. Bu kişiler dışında birinin genel kurul kararların karşı iptal davası açma hakkı yoktur.

İptal Davasını Kimler Açabilir?

İptal davasını açabilecek kişiler TTK’nın 446. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre:

  • Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bunu tutanağa geçirten,
  • Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,
  • Yönetim kurulu,
  • Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri,

iptal davası açabilir.

Genel Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası Açma Süresi

Genel kurulda alınan kararlara karşı, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde iptal davası açılması gerekmektedir. Bu süre, hak düşürücü bir süredir. Bu sebeple belirtilen sürenin bitiminden sonra iptal davası açılamaz.

Oydan Yoksunluk Nedir?

Oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.  Ancak bazı durumlarda oydan yoksunluk söz konusu olacaktır. Bunlar:

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Genel Kurul Kararlarının İptalinin Tahkime Konu Olup Olamayacağı İle İlgili Yargıtay Kararı

  • Yargıtay 11. H.D. 12/04/2012 Tarihli, 2011/13485 E., 2012/19915 Sayılı Kararında

“Tahkim, yalnız tarafların arzularına tabi olan, yani davalı ile davacının mahkeme kararına gerek olmaksızın aralarında anlaşarak sonuçlandırabilecekleri uyuşmazlıklar konusunda geçerlidir. Halbuki bir genel kurul kararının iptaline dair uyuşmazlığın davacı ile davalı arasında yapılacak anlaşma ile sonuçlandırılması mümkün değildir.

Genel Kurul Kararlarına Karşı Açılan İptal Davasında Yargılama İle İlgili Yargıtay Kararı

  • Yargıtay 11. H.D. 04/02/2014 Tarihli, 2014/294 E., 2014/12296 Sayılı Kararında

“Genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davasında, yargılamanın açık bir şekilde yapılması, tesis edilen hükmün açıkça belirtilmesi esastır. Bu sebeple hükmün açık, anlaşılır, infaz edilebilir bir şekilde tesis edilmesi ve de en önemlisi sonradan yazılacak gerekçeli kararın, kısa karara uygun olması gerekmektedir.”

Blog Yazılarımız: Anonim Şirketlerde Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme Nedir?

Av. Tuğçe Çığlı
Av. Serhan Cantaş