İşveren İhtarname Örneği

Şahıs veya şirket farketmeksizin bünyesinde işçi çalıştıran kişiler işveren sıfatına haizdirler. İşverenler bazı durumların varlığı halinde işçilerine ihtar çekmekle yükümlüdürler. İşveren ihtar vb. yükümlülüklerini ihlal ettikleri durumlarda haklı konumunda bulunmalarına karşın yüklü tazminat ödemek veya farklı olumsuzluklarla karşılaşabilmektedirler.

İşveren haklı hallerin varlığı halinde noter tarafından yapacakları ihtarnamelerle kendilerini güvence altına alabilmektedirler.

İş Kanunu’na göre işveren iddia ettiği hususlar hakkında ihtarname göndermek zorundadırlar. İhtarnamenin en çok kullanıldığı durum “işçinin işe gelmeme” halidir. İşçinin mazeret göstermeksizin işe gelmeme durumunda işveren ihtar çekip bu durumu kanıt açısından sağlamlaştırmaktadır. Dava sürecinde noterden çekilen ihtarnamenin önemli bir delil olduğu aşikardır.

İhtarname Dilekçe Örneği

…. NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN                       :

VEKİLİ(varsa)                      :

MUHATAP(İŞÇİ)                   :

ADRESİ                                :

İHTAR EDİLEN KONU      : İşçinin mazaretsiz olarak işe gelmemesi veya diğer sair konular

AÇIKLAMALAR                 :

Sayın … çalışmakta olduğunuz süre zarfında 05.05.2019 – 07.06.2019 tarihleri arasında mazeret göstermeksizin ve yetkili kişilerin haberi olmaksızın işe gelmediğiniz tespit edilmiştir. Varsa işe gelmeme nedeninizi veya mazeretinizi 3 gün içerisinde tarafımıza bildirmenizi. Aksi takdirde başlayacak tarafınıza yapılacak hukuki süreç sonucunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bildirimsiz ve tazminatsız olarak işten çıkarılacağınız ihtaren duyurulur.

İşveren/Vekil

İmza

Pratik Bilgiler: Avukatın Sır Saklama, Aydınlatma ve Sadakat Yükümlülüğü