Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 141)

HIRSIZLIK SUÇU NEDİR?


Başkasının zilyedi olduğu taşınır malı, zilyedinin rızası olmadığı halde kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınmasıyla hırsızlık suçu oluşacaktır. Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 147. maddeleri arasında düzenlenmektedir.

Hırsızlık suçu “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir ve koruduğu hukuksal yarar zilyetlik ve mülkiyettir. Suçun oluşması için malın ekonomik bir değer taşıması aranmaz, ekonomik bir değer taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın belirli bir malın alınması söz konusu olacaktır. Ayrıca malın alınmasıyla ekonomik bir zarara neden olması da aranmaz.

HIRSIZLIK SUÇUNUN UNSURLARI VE ŞARTLARI

1- Hırsızlık Suçunun Konusu Taşınır Maldır

Maddi (fiziksel) varlığa sahip, mülkiyete konu olabilen ve üzerinde hakimiyet kurulabilen taşınır şeylerdir. Örneğin; bisiklet, telefon, televizyon, bilgisayar, ev eşyası, kıyafet, cüzdan taşınır maldır. Malın fiilen taşınmasının mümkün olması gerekir bu nedenle taşınmazlar bu suçun konusu olamaz. Ancak binanın kapısı, penceresi gibi sökülüp götürülse hırsızlık suçu oluşacaktır.

 • Sahipli hayvanlar da bu suça konu olabilir.
 • Buna karşılık alacaklar, talepler ve diğer haklar hırsızlık suçuna konu olmaz.
 • Ceset, kimsenin mülkiyetinde bulunmadığı ve hukuksal ilişkiye konu yapılamayacağı için mal kavramı dışında kalır. Ancak cesetle gömülen eşyalar ve bedenden ayrılabilen protez, kalp pili gibi yapay parçalar hırsızlık suçuna konu olabilecektir.

2- Hırsızlık Suçu İle Korunan Zilyetliktir

Zilyet, bir malı fiilen hakimiyeti altında bulunduran kişi demektir. Malın zilyedi, malın maliki olmayabilir yani suçun oluşması için zilyedin aynı zamanda o malın maliki olmasına gerek yoktur.  Malın bulunduğu yerden alınması,  mal üzerindeki başkasına ait fiili egemenlik anlamında zilyetliğin ihlal edilmesidir. Alındığı sırada o mal üzerinde egemenlik yetkisini kullanan kişinin rızasının bulunmaması suçun oluşması için yeterlidir.

Zilyetliğin hukuka uygun ya da aykırı şekilde kazanılmış olmasının bir önemi yoktur.  Bu sebeple malı çalarak zilyetliği ele geçiren kişinin elinden de malın çalınması hâlinde hırsızlık suçu oluşur.

Mal üzerinde zilyetliğe sahip kişinin bunu hukuka uygun ya da hukuka aykırı elde etmiş olmasının önemi yoktur. Bu sebeple hırsızın çaldığı mal tekrar başka biri tarafından hırsızdan çalındığında yine hırsızlık suçu oluşacaktır.

 • Hırsızlık suçunun koruduğu hukuksal yarar mülkiyet hakkı ve zilyetliktir.

HIRSIZLIK SUÇUNDA FAİL VE MAĞDUR KİMDİR?

Hırsızlık suçunun faili, suça konu olan malın sahibi dışında herkes olabilir. Suçun mağduru hem zilyet hem de malik olabilir. Mal malikten çalınırsa mağdur malik olacaktır, suça konu olan şeyi fiilin işlendiği sırada elinde bulunduran kişi zilyed aynı zamanda o malın maliki değilse zilyed suçtan zarar gören, malik ise mağdurdur. Ayrıca belirtmek gerekir ki hırsızdan malı çalan kişi de hırsızlık suçunun failidir.

HIRSIZLIK SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN VE AZALTAN NEDENLER NELERDİR?

 • Gece Vakti Hırsızlık: Nitelikli hal sayılmasının sebebi mağdurun savunma olanaklarının zayıf olması nedeniyle suçun işlenmesindeki kolaylık ve failin yakalanmasındaki güçlüktür. Suçun sona erme anına kadar geçen sürenin “gece” sayılan bir zaman dilimine rastlaması halinde nitelikli hal uygulanacaktır. Fail, basit hırsızlık şeklinde veya nitelikli hırsızlık şeklinde de işlese eğer gece vaktinde suçu işlerse belirlenen temel cezası yarı oranında arttırılır.
 • Suçun Paydaş Veya Elbirliği İle Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi: Fail, paydaş veya elbirliği ile maliki olduğu mal üzerinde işlediği hırsızlık suçundan dolayı daha az cezalandırılacaktır. Bu nitelikli hal, ancak paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan fail bakımından uygulama alanı bulur. Eğer paydaş mülkiyete konu bir mal söz konusu ise ve alınan malın değeri failin payını aşmıyorsa fail cezalandırılmayacaktır. Soruşturma yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır, fail 2 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Suçun Bir Hukuksal İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi: Nitelikli halin söz konusu olabilmesi için, failin alacağını tahsil amacıyla suçun işlenmesi tek başına yeterli olmaz, söz konusu alacağın hukuksal bir ilişkiye dayanması gerekir. Hırsızlık suçuna konu olan malın değerinin alacağın miktarından fazla olması durumunda da fail bu indirimden yararlanabilecektir yeter ki fail alacağı tahsil amacıyla hareket etmiş olmalıdır. Soruşturma yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır, fail 2 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması: Hırsızlık konusu malın değeri azsa duruma göre faile verilen cezada indirim yapılabileceği gibi ceza verilmeyedebilir. Azlık değerlendirmesi normal vatandaşın ölçülerine göre yapılmalıdır. Malın değeri “suçun işlendiği an” göz önünde bulundurularak Failin ya da zarar görenin durumundan bağımsız objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.
 • Hırsızlık Suçunda Zorunluluk Hali: Mala yönelik gereksinimin “ağır” ve “acil” olması gerekmektedir. Gereksinimin acil olması, failin ya da bir başkasının karşılanmadığı takdirde hukuken korunan yararın tehlike ile karşı karşıya kalmasıdır. Ağır olması ise içinde bulunulan koşullarda kişiden katlanmasının beklenemeyeceği bir durum olmasıdır. Bu ihtiyaç doğrudan faile ya da üçüncü kişiye de yönelmiş olabilir. Malın temini için para ve sair eşyanın çalınması durumunda da bu hüküm uygulanacaktır. Hırsızlık suçunun bu halinde cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

HIRSIZLIK SUÇU VE KULLANMA HIRSIZLIĞI

Kullanma hırsızlığı, suçun daha az cezayı gerektiren nitelikli halidir. Herhangi bir taşınır mal kullanma hırsızlığının konusunu oluşturabilir. Örneğin; bisiklet, televizyon araba bu suçun konusu olabilir.  Ancak yiyecek, içecek, benzin gibi kullanıldığında tükenecek şeyler kullanma hırsızlığının konusunu oluşturmaz. Kullanma hırsızlığı suçu, failin malı geçici olarak hakimiyeti altına alıp kullanmasıyla tamamlanmış olur.

Mal en başından beri “geri verme niyetiyle” alınmış olmalıdır. Malın alınmasının üzerinden ne kadar uzun zaman geçerse o ölçüde de geri verme niyetiyle alındığını söylemek olanaksızlaşacaktır. Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için malın kısa bir süre için de olsa kullanılmış olması gerekir.

 •  Şikayete tabi bir suçtur. Kullanma hırsızlığı halinde suçun cezası yarı oranında indirilir.

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ KULLANILMAK SURETİYLE HIRSIZLIK SUÇU NEDİR?

Bilişim sistemi kullanılarak yapılan hırsızlık, nitelikli hırsızlık suçunu oluşturacaktır. Bilişim sistemlerinde kayıtlı hesap ve şifre bilgilerinin elde edilmesi suretiyle banka hesabından havale edilmesiyle nitelikli hırsızlık suçu oluşur. Suçun tamamlanma anı, bilişim sisteminin bu amaçla kullanıldığı zamandır.

Yargıtay, sanığın internet bankacılığı hizmetinden yararlanan yakınının şifresini elde ederek hesap bilgilerine ulaştıktan sonra, G… Bankası G… Şubesi’nde bulunan hesabındaki 5.800 TL’yi oluşturduğu sahte kimliğe havale çıkarttığı, bu eyleminde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme söz konusu olmadığı için nitelikli hali uygulamıştır.

 • Bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

BASİT HIRSIZLIK SUÇU VE AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA

Açıkta bırakılmış eşya cadde, sokak, park bahçe gibi gibi yerlere ve bu yerlere benzeyen halka açık yerleri ifade eder. Hırsızlık suçunun basit temel şekli için TCK m. 141 de açıkta bırakılan eşya hakkındadır. Basit hırsızlık suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için gerekli ilk koşul, eşyanın açıkta bırakılmış olmasıdır. Eşyanın herkesin girebileceği bir yere bırakılmış ve eşyanın korunması için herhangi bir önlem alınmamış olması gerekir.  Kullanım gereği açıkta bırakılmaktan kasıt, eşyanın kullanma amacı bakımından açıkta durmasının zorunlu olmasıdır.

Bu nitelikli halin uygulandığı örnekler:

 • İnşaata bırakılan inşaat malzemeleri
 • Sokak ve caddelerde kilitsiz bırakılan bisilketler,
 • Plajlarda açık alanda bırakılan eşyalar, tarlada toplandıktan sonra bırakılan ürünler,
 • Elektrik ve telefon direkleri
 • Anıtlara bırakılan çelenkler,
 • Yerleşim merkezindeki cadde ve sokaklara park edilen yük ve yolcu taşıma araçları,
 • Pazar yerlerindeki açıkta bırakılan sebze, meyvelerin çalınmasını, yine pazar yerinde tezgahta bulunan giyim eşyalarının çalınması.

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASI NEDİR?

    Nitelikli hırsızlık suçu, TCK m.142’de düzenlenmiştir. Suçun cezası işlenen fiilere göre iki gruba ayrılmıştır:

Hırsızlık suçunun:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen herhangi bir eşya hakkında ( md. 142/1-a),
 • Gelenek veya özgülenme veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında (md.142/1-e),
 • Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanan mal hakkında (md.142/1-d),
 • Halkın yararlanılmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında (md.142/1-c),

işlenirse fail 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşya hakkında işlenmesinde kurum veya kuruluşu deyiminden, hangi nitelikte olursa olsun kamuya ait işlerin görüldüğü her türlü yeri ifade eder. Konu olan şeyin kamu kurum ve kuruluşlarında bulunması yeterlidir. Failin bu yerlere girme zorunluluğu aranmaz, dışarıdan pencereden veya kapıdan el uzatmak suretiyle de işlenen hırsızlık suçunda da bu nitelikli hal uygulanır. Suça söz konusu şeyin mutlaka kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması gerekmez orada bulunması yeterlidir.

Suçun ibadete ayrılmış yerlerde bulunan eşya hakkında işlenmesi halinde nitelikli halin uygulanabilmesi için suça konu şeyin ibadete ayrılmış olan bir yerde bulunması yeterli olup, ayrıca bunun ibadethaneye ait olması veya özgülenmiş bulunmasına gerek yoktur. Örneğin; camiden çalınan ayakkabılar için de bu nitelikli hal uygulanır. Ayrıca kime ait olursa olsun dendiği için suça konu şeyin kamu kurum ve kuruluşlarında olması yeterli olup ayrıca söz konusu kurum ve kuruluşa ait olması gerekmez. Hırsızlık suçunun işlendiği sırada bu yer fiilen ibadet için kullanılıyor olmalıdır. Başka amaçla yapılan bir binanın ibadete ayrılmış kısmı da bu kapsamdadır örneğin alışveriş merkezlerindeki mescidler. Özellikle belirtmek gerekir ki konutun ibadete ayrılan kısmı bu kapsamda değildir, çünkü buraya herkes girip çıkamaz.

Suçun kamu yararına veya hizmetine özgülenen eşya hakkında işlenmesinde nitelikli halin uygulanması açısından malın bulunduğu yer değil, özgülendiği amaç önem taşır. Bu amaca özgülenmiş sayılabilmesi için herkesin yararlanmasına sunulmuş olması ve suçun işlendiği sırada eşyanın bu niteliğini koruyor olması gerekir. Malın illa toplumun bütününün kullanımına sunulmuş olması şart değildir, belirli bir kesimin kullanımına sunulması da yeterlidir. Örneğin; çocukların yararına sunulmuş olması. Bu mal devlete veya özel kişilere ait olabilir.

Suçun halkın yararlanılmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesinde ister bir kamu kurumuna, isterse özel kişilere ait olsun her türlü hava, kara, deniz ulaşım aracıdır. Bedele tabi veya bedelsiz olabilir. Ulaşım aracı bireysel ya da toplu taşımaya hizmet ediyor olması gerekir. Bu nedenle özel otomobiller ya da şirkete ait özel servis içinde hırsızlık halinde bu nitelikli hal uygulanacaktır. Taksi içinde işlenen hırsızlık suçunda da bu nitelikli hal uygulanır.

Afet ve genel felaket  deprem, yangın, sel, su baskını, savaş, ayaklanma gibi insanların yaşamına yönelik tehlike ortaya çıkaran her türlü olaydır. Suça yönelik eşyanın bunun meydana getirebileceği zararları önleme veya hafifletme amacına yönelik olması gerekir. Söz konusu eşya özel kişilere veya kamu tüzel kişilerine ait olması ve sürekli veya geçici olarak bu amaca özgülenmiş olması bu nitelikli halin uygulanmasında önem taşımaz.

Hırsızlık suçunun:
 • Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak (md.142/2-a),
 • Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle (md.142/2-b),
 • Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak (md.142/2-c),
 • Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak “veya kilitlenmesini engellemek” suretiyle (m.142/2-d),
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle (md.142/2-e),
 • Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak (md.142/2-f),
 • Büyük veya küçük baş hayvan hakkında (md.142/2-g),
 • Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında (md.142/2-h),

işlenirse fail hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. Malı koruyamayacak durumda olmak ani fenalık, aile üyelerinden birinin ölmesinden ileri gelen üzüntü durumu, bayılma, evi yanan kimsenin evinden eşya çalmak. Akli veya bedensel hastalık ve sakatlıkta bu kapsamdadır. Sarhoş olan kişi üzerinde işlenen hırsızlık suçunda ve kişinin ölmesinden yararlanarak işlenen hırsızlık suçunda da bu nitelikli hal uygulanır. Korumasızlık durumu gerçekten mevcut olmalıdır.

Sosyal olaydan kastedilen savaş, ayaklanma, terör saldırısı gibi toplumun bir kısmını etkileyen ve doğadan değil, insandan kaynaklanan olaylardır, denetim ve gözetimin zayıflaması nedeniyle suçun işlenmesinde kolaylık oluşacaktır. Nitelikli halin uygulanabilmesi için doğal bir afet veya sosyal bir olayın meydana gelmiş ve bunun da bir korku veya kargaşa yaratmış olması gerekir.

Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak “veya kilitlenmesini engellemek” suretiyle işlenmesinde, kilit anahtar veya başkaca bir aletle açılabilir. Kilitlenmesini engellemek, suçun maddi konusunu oluşturan malın kilitlenmesinin engellenmesidir. Suç sahibinin terk ettiği veya kaybettiği anahtarla işlendiğinde de nitelikli hal uygulanacaktır. Taklit anahtar, kilidi haksız yere açmak için alınmış veya başka kilitlere ait olup da değiştirilmiş anahtardır. Diğer aletler ise kilidin kırmadan açılmasına yarayan aletleri ifade eder. Örneğin; maymuncuk, çivi, bıçak gibi.

Suç tanınmamak için tedbir alınarak işlenirse nitelikli hal oluşacaktır. Kişinin dış görünüşünü olduğundan farklı göstermek için başvurduğu herhangi bir önlemdir. En geç fiilin işlendiği sırada böyle bir tedbir alınmış olmalıdır aksi halde fiil işlendikten sonra yakalanmamak için böyle bir tedbir alınırsa nitelikli hal uygulanmayacaktır.

Suçun büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında işlenmesi durumunda büyükbaş ve küçükbaş kavramına girmeyen hayvanlar bu nitelikli halin konusunu oluşturmaz. Örneğin; tavuk, ördek, horoz, kedi, köpek gibi.

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmada eşyanın tek başına muhafaza altına alınması yeterli olmayıp, bunun kilitlenmesi de aranmıştır. Nitelikli halin uygulanabilmesi için bunun herkesin girebileceği bir yerde bırakılmış olması da gerekir. Örneğin; yol üzerinde sabit bir nesneye zincirlenmiş olarak güvence altına alınarak bırakılmış bisiklet, motosiklet. İkinci ihtimal ise bina  veya eklentileri içinde “muhafaza altına alınmış” eşyanın çalınmasıdır, burada eşyanın mutlaka kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmasına gerek yoktur. Eşyanın bina veya eklenti içinde olması yeterli olmayıp özel bir korumadan yararlanıyor olması da gerekir. Nitelikli halin uygulanabilmesi için suç “binada veya eklentileri içinde” işlenmiş olmalıdır. Binadan maksat, etrafı ve üstü kapalı ise başkasının girmesine rıza gösterilemeyeceğini belirtecek şekilde dış dünyadan ayrılmış geçici veya kalıcı her türlü yapıdır. Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için bina veya eklentilerine girilmiş olması gibi bir zorunluluk aranmadığı için bu yerlere el uzatmak suretiyle işlenen hırsızlık suçuna da bu nitelikli hal uygulanacaktır.

Suçun elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle işlenmesinde uygulamada “kapkaç” olarak nitelendirilen ve yolda giden bir kişinin elindeki veya üzerindeki eşyayı kapıp kaçmak suretiyle işlenen hırsızlık suçudur. Eşyanın elde veya üstte taşınması zorunlu olduğu için mağdurun üzerinde işlenmeyen hırsızlık suçunda bu nitelikli hal uygulanmaz. Özel beceri ise mağdurun kendisini savunma olanağını ortadan kaldırmaya yönelik özel yöntemler kullanmak suretiyle suçun işlenmesidir. Yani mağdurun mal üzerindeki her türlü denetimini azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecek faaliyette bulunmaktır. Uyku, sarhoşluk gibi durumlarda özel bir beceri gerekmediğinden bu nitelikli hal uygulanmaz. Özel beceride ise kişinin üzerinde işlenmesi gibi bir zorunluluk yoktur.

Suçun Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi

Enerji üzerindeki hırsızlık, söz konusu tesislerde işlenmiş değilse nitelikli hal uygulanmaz. Kesintisiz bir suçtur u nedenle az ya da çok nakledilmekle suç tamamlanır ve 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına” hükmolunur.  Bu fiil bir örgütün faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilirse suç daha da ağırlaştırılır, “ceza yarı oranında artırılır” ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.  (TCK md. 142/3).

Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması

Kamu hizmetinin geçici de olsa aksamasındaki kasıt, belirli bir süre için hizmetin hiç sağlanamaması, eskiye göre daha büyük güçlükle veya masrafla sağlanabilmesi ya da daha yavaş ve geç sağlanabilmesidir. Aksama olması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. (md. 142/5)

HIRSIZLIK SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

Hırsızlık sebebiyle mağdurun uğramış olduğu zarar giderilirse cezada indirim yapılması mümkündür. Bu durum TCK m. 168’de düzenlenmiştir. Zarar soruşturma aşamasında giderilirse verilecek cezanın 2/3 oranına kadarı indirilir. Kovuşturma aşamasında giderilirse sanığa verilecek ceza 1/2 oranında indirilir.

HIRSIZLIK SUÇU ŞİKAYET, ZAMANAŞIMI VE UZLAŞTIRMA

Hırsızlık suçu ister basit ister nitelikli hali olsun kural olarak re’sen kovuşturulur. Bu sebeple şikayet süresi de yoktur. Ancak 8 yıl olan dava zamanaşımı süresi içerisinde şikayet edildiğinde soruşturma başlatılabilir.  Bunun yanısıra TCK m.144’te düzenlenen daha az cezayı gerektiren haller ve m.146’da  düzenlenen kullanma hırsızlığında kovuşturma suçtan zarar gören kişinin şikayetine bağlıdır.

Basit hırsızlık suçunda uzlaştırma prosedürü uygulanabilir. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaşma prosedürünün uygulanması gerekir bunun sonucunda anlaşma sağlanamazsa yargılama yoluna gidilecektir.

Basit veya nitelikli hırsızlık suçu nedeniyle yapılan yargılamalar “Asliye Ceza Mahkemesi” tarafından yerine getirilir.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Adli Para Cezası: Türk ceza kanununda yer alan suçların işlenmesi durumunda bu suçları işleyen kişilerin, bu suçlara karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanan yaptırımdır.  Basit hırsızlık suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Ancak etkin pişmanlık veya sanığın yaşının küçüklüğü gibi sebeplerle indirim yapılmadıkça nitelikli hırsızlık suçu adli para cezasına çevrilemez.

Cezanın Ertelenmesi: Mahkeme tarafından mahkumiyet kararıyla belirlenen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Her iki durumda da yani basit veya nitelikli hırsızlık suçunda da cezanın ertelenmesi mümkündür.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması: Sanık hakkında verilen hüküm belli bir denetim süresi içinde sonuç doğurmaz, denetimli serbestlik yükümlülüklerine uyarsa dava ve verilmiş ceza düşer. Basit veya nitelikli hırsızlık suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Blog Yazılarımız:

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI

Av. Tuğçe Çığlı
Av. Serhan Cantaş