Cinsel Taciz Suçu Nedir? Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

CİNSEL TACİZ SUÇU NEDİR?


Giriş

Kişinin vücut dokunulmazlığını cinsel yönden ihlal etmeden o kişiye karşı cinsel amaçlı davranışlarda bulunması durumunda cinsel taciz suçu oluşacaktır. Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu m. 105’de düzenlenmiştir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN OLUŞMA ŞARTLARI NELERDİR?

1-) Failin yaptığı fiil, cinsel amaçlı davranışlarla kişinin rahatsız olacağı, kişiyi sıkıntıya sokacak, genel ahlaka aykırı, kişinin edep ve iffetine yönelik rahatsız edici davranışların gerçekleşmesi gerekmektedir.

2-) Fiilin cinsel taciz suçunu oluşturabilmesi için ayrıca yapılan hareketlerin mağdur bakımından rahatsız edici boyuta ulaşması gerekmektedir. Cinsel amaçla yapılmayan ve mağduru rahatsız etmeyen fiiller bu suçun konusunu oluşturmaz.

3-) Ayrıca cinsel taciz suçu oluşabilmesi için yapılan fiilin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmemesi gerekmektedir. Eğer fiille aynı zamanda mağdurun vücut dokunulmazlığı da ihlal ediliyorsa bu hareket artık cinsel taciz değil cinsel saldırı suçunu oluşturacaktır. Ancak uygulamada genelde çok kısa süreli hafif ihlallerin; örneğin yanaktan makas alma, yolda yanından geçerken hafifçe sürtünme gibi ihlallerin cinsel saldırı derecesine varmayıp, cinsel taciz suçunu oluşturacağı kabul edilmektedir. 

4-) Ayrıca fiilin belli kişiye veya kişilere yönelmiş olması gerekmektedir. Yani kalabalık bir meydanda cinsel içerikli sözlerin herkesin duyacağı şekilde bağırması bu suçu oluşturmayacaktır. Bu durumda TCK m. 225-226 da düzenlenen suçlar değerlendirilebilir. 

5-) Ayrıca cinsel taciz sadece kastla işlenen bir suçtur. Bu sebeple failin hareketlerinin o fiile ve yukarıda belirttiğimiz unsurlara yönelmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki unsurları içeren bir fiil gerçekleştirildiğinde cinsel taciz suçu oluşacaktır. Ve bu suç şikayete bağlı bir suç olduğundan mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilecektir.

Fiilin çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Cinsel taciz suçunun daha kolay işlenebileceği veya daha ağır sonuçlar doğurabileceği durumlar TCK m. 92/2’de daha fazla cezayı gerektiren nitelikli haller olarak düzenlenmiştir.

  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi. Kanun koyucu böyle durumlarda cinsel tacizin daha kolay işlenebileceğinden hareketle daha fazla ceza verme ihtiyacı duymuştur.
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi. Yine burada fail ile mağdur arasında bir güven ilişkisi mevcut olduğundan, mağdurun kendisini daha savunmasız hissetmesinden dolayı bu durumlarda yapılan fiillerin daha fazla cezalandırılması ihtiyacı duyulmuştur.
  • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi. Bu konuda aşağıda ayrıca bir açıklama yapacağız.
  • Teşhir suretiyle

Cinsel taciz suçunun bu şekillerde işlenmesi sonucunda birinci fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Kanun koyucu cinsel taciz fiili sonucunda mağdur için oluşabilecek ağır neticeler için de ayrı bir hüküm getirmiştir. Şöyle ki mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN SOSYAL MEDYA YOLUYLA İŞLENMESİ

Cinsel taciz suçunun nitelikli hallerinden biri de bu suçun teknolojinin sağladığı imkanlarla temel halinden çok daha rahat ve mağdurun daha savunmasız olduğu bir durumda işlenmesini daha fazla cezayı gerektirecek bir nitelikli hal olarak kabul etmiştir. Bu kapsamda öncelikle elektronik iletiyi anlamak gerekecektir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 3. maddesinde elektronik haberleşmeyi tanımlamıştır. Buna göre temel olarak iletişimsel bir iadeye dönüştürülebilen ve elektronik sistemler üzerinden iletilen mesaj, ses, görüntü gibi iletiler elektronik haberleşme sayılacaktır. 

Güncel hayattan örnek vermek gerekirse; sosyal medya üzerinden Twitter, İnstagram, Facebook ve Whatsapp üzerinden gönderilen her türlü mesaj, ses kaydı, video, fotoğraf; ayrıca yine sıkça kullanılan SMS, e-postalar hatta telefonla arayarak işlenmesi durumunda bile  bu kapsamda değerlendirilecek ve TCK m. 105/2 d bendinde belirtilen nitelikli hal oluşacaktır.

Ancak buradaki nitelikli halin oluşabilmesi için fiilin bu araçların sağladığı kolaylıktan faydalanılarak gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Çünkü fail bu araçları kullanarak hem mağduru daha savunmasız hale düşürmekte hem de kendi kimliğini normal hayata göre daha fazla gizleme olanağına sahiptir. Eğer fail bu araçların sağladığı kolaylıkları kullanmıyorsa örneğin; İki tarafında birbirinin kimliğini bildiği iki tarafında rızaya dayalı olarak devam ettirdiği bir yazışmada cinsel taciz oluşturulacak sözlerin söylenmesi normal hayattakinden çok da farklı olmadığından nitelikli hal burada uygulanmayacaktır (Doktrinde tam tersi görüşler de mevcuttur). 

Sonuç itibariyle buradaki kritik nokta; fiil işlenirken kullanılan bu elektronik araçların vermiş olduğu kolaylıkların suçun işlenişini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıdır.

CİNSEL TACİZ SUÇU ŞİKAYETE BAĞLI BİR SUÇ MUDUR?

Cinsel taciz suçunun TCK 105/1’de düzenlenen temel haline karşı kovuşturma ve soruşturma başlatılabilmesi için mağdurun şikayeti gerekmektedir. Ancak yine birinci fıkradaki çocuğa karşı işlenmesi ve ikinci fiıkradaki nitelikli hallerle işlenmesi durumunda kovuşturma ve soruşturma için şikayete gerek yoktur. Bu durumlarda cumhuriyet savcısı re’sen harekete geçebilir. 

Ayrıca CMK m. 253/3’e göre cinsel taciz suçunun temel şekli uzlaştırmaya tabidir. Ancak nitelikli halleri uzlaştırmaya tabi değildir.

Blog Yazılarımız:

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU VE CEZASI

Stj. Av. Hasan Yaşar Güneş
Av. Serhan CANTAŞ