Süre Tutum Dilekçesi Nedir? Süre Tutum Dilekçe Örneği

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

İstinaf başvurusu, birinci derece mahkemeler tarafından verilen kararların maddi olay veya hukuki yönlerden Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından denetlenmesi amacıyla yapılan bir hukuki taleptir. İstinaf başvurusu, davanın sonucunu etkileyen hukuki veya maddi unsurların yanlış veya hatalı bir şekilde değerlendirildiğine inanan taraflar tarafından başvurulabilir. İlk derece mahkemelerindeki yetki ve görev uyuşmazlıklarının da çözümüne istinaf yoluyla ulaşılır.

Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde farklılık göstermek üzere, istinaf yolunun kullanılabilmesi için belirli süreler kanun tarafından öngörülmüştür. Örneğin ilk derece Ceza Mahkemelerinde bu süre tefhim edilmesinden itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir.

Süre tutum dilekçesi, kanunda öngörülen sürelerin durdurulmasını sağlamakta ve tarafların gerekçeli karara uygun istinaf veya itiraz yoluna gitmelerine yardımcı olmaktadır.

Bilindiği üzere istinaf süresi kararın tebliğ veya tefhiminden itibaren başlamaktadır. Gerekçeli kararın oluşturulması süresince istinaf yolu hakkını kaybetmek istemeyen taraf, süre tutum dilekçesi yardımıyla kanunda öngörülen süreyi durdurur.

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

ANKARA ……… CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No:….E.-…..K.

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN KATILAN           :  İsim-Soyisim (TC no:……)

                                                    Adres

VEKİLİ                                  : Av. Serhan CANTAŞ

Kızılırmak, YDA Center, Dumlupınar Blv. 9A No:342, 06510 Çankaya/Ankara

KONU                                   : Süre Tutum Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR                      :

Ankara …….. Ceza Mahkemesi’nin ………. E. Ve ……… K. sayılı kararın usul ve yasaya açık bir şekilde aykırılık teşkil etmesi nedeniyle istinaf kanun yoluna başvuru zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Ankara …….. Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu gösteren en büyük unsur …………………..dır. ……………………’lar gözetilmeksizin sanık hakkında beraat kararı verilmiştir.

İşbu nedenle gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, süre tutum dilekçemizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

İSTEM SONUCU                   : İşbu dosyadaki gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilene dek, gerekçeli istinaf dilekçemizi sunmak üzere süre tutum talebimizin kabul edilmesine karar verilmesini saygılarımızla diler ve isteriz. (Tarih)

Katılan …………….

Vekili

Av. Serhan CANTAŞ


ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

ANKARA …… CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No:…..E.- …… K.

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN SANIK               :  İsim-Soyisim (TC no:……)

                                                    Adres

MÜDAFİİ                             : Av. Serhan CANTAŞ

 Kızılırmak, YDA Center, Dumlupınar Blv.     9A No:342, 06510 Çankaya/Ankara

KONU                                  : Süre Tutum Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR                    :

Ankara ……. Ceza Mahkemesi’nin ……E. ve ……… K. Sayılı kararının usul ve yasaya açık bir şekilde aykırılık teşkil etmesi nedeniyle istinaf kanun yoluna başvuru zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Ankara ……… Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu gösteren en büyük unsur dosyada müvekkil hakkında hiçbir bir delil olmamasına rağmen işbu karar kurulmuştur.

İşbu nedenle gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, süre tutum dilekçemizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

İSTEM SONUCU                   : Yukarıda esası yazılı dosyanın gerekçeli kararı tarafımıza tebliğ edilene dek, gerekçeli istinaf dilekçemizi sunmak üzere süre tutum talebimizin kabul edilmesine karar verilmesini saygılarımızla diler ve isteriz. (Tarih)

Sanık ……….

Müdafii

Av. Serhan CANTAŞ

 Temyiz Nedeni İçermeyen Süre Tutum Dilekçesi

  • Yargıtay Kararı- 16. Ceza Dairesi, E. 2018/1741 K. 2019/1495 T. 6.3.2019

‘’… sanık vekili Av. …’in 20.12.2017 tarihli verdiği süre tutum dilekçesinde ise “Mahkeme tarafından verilmiş olan karar; aleyhimize yönleri itibariyle toplanan delillere, oluşa, kanuna, hukuka, adalet ve hakkaniyete aykırıdır, bu nedenle kararın bozulması gerekmektedir … Karara karşı temyiz yoluna başvurduğumuzu ve gerekçeli kararın tarafımıza tebliğ edildiğinde gerekçelerimizi de sunmak üzere temyiz istemimizin kabulünü talep ediyoruz.” şeklindeki dilekçesinden sonra; sanık vekili Av. …’in Yargıtay Ceza Dairesine gönderilmek üzere Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderdiği 19.01.2018 tarihli ayrıntılı temyiz sebeplerini belirtir dilekçesinde temyiz iradesini açıkça ortaya koyduğu, temyiz dilekçesi üzerine dosyanın Dairemize gönderilmesi üzerine Dairemizce yapılan inceleme sonucunda:

CMK 294/1 maddesi gereğince temyiz layihasında temyiz edenin temyiz sebeplerini göstermek zorunda olduğu 20.12.2017 tarihli temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermediği ve 19.01.2018 tarihli temyiz dilekçesinin ise süresinde olmadığı, temyiz başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle temyiz isteminin CMK 298. maddesi gereğince reddine oyçokluğuyla karar verildiği, bu düşüncenin yasal düzenlememize ve evrensel hukuk kurallarına (adalete erişim hakkının engellenmesi) aykırı olduğu düşüncesiyle karşı oy kullanılmıştır.

Bu durumda karşımıza uygulamada 3 sorun çıkmaktadır.

1- Kararın süresi içerisinde sanık veya vekili tarafından müddeti muhafaza dilekçesi verilerek temyiz iradesi beyan edildikten sonra kararın tebliğ edilmesine rağmen herhangi bir ek dilekçe verilmemesi durumu,

2- Sanığın veya müdafiinin süresi içerisinde temyiz sebepleri belirtilmeden süre tutum dilekçesi verdikten sonra temyiz nedenlerini belirtir ek dilekçeler verilmesi durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerekir?

3- Temyiz nedeni içermeyen süre tutum dilekçesiyle temyiz başvurusunda bulunan sanık veya müdafiinin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre geçtikten sonra Yargıtay incelemesi yapılmadan önce ek temyiz dilekçesi sunup sunamayacağı, sunulan bu ek dilekçe kapsamında temyiz denetiminin yapılıp yapılamayacağı hususu…’’

Gerekçeli Kararın Tebliği Sonrasında Ayrıntılı İstinaf Dilekçesi İbrazı Kuralı

  • Bölge Adliye Mahkemesi Kararı- İstanbul BAM, 24. Hukuk Dairesi, E. 2017/3484 K. 2019/301 T. 7.2.2019

‘’ İstinaf başvurusu kısa kararın tefhiminden sonra süre tutum dilekçesiyle yapılmıştır. İstinaf başvurusunda, gerekçeli kararın tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesinin ibraz edileceği yazmaktadır. Gerekçeli karar, davalı tarafa tebliğ edilmiştir. Gerek dosyada gerekse uyap ortamında yapılan incelemede, 02/02/2017 tarihinde süre tutum talebini içerir dilekçenin ibraz edildiği, Davalı Vekiline, 20/02/2017 tarihinde gerekçeli karar tebliğ edilmiş ise de, gerekçeli kanun yoluna başvurma nedenlerini gösterir dilekçenin ibraz edilmediği anlaşılmıştır.’’

Maddi Hata İçeren Süre Tutum Dilekçesi

  • Yargıtay Kararı- 12. Hukuk Dairesi, E. 2022/8623 K. 2022/9930 T. 6.10.2022

‘’ Somut olayda, borçlu vekilince; 22/02/2022 tarihinde UYAP sistemi üzerinden kaydedilerek istinafa konu dosya içerisine gönderilen istinaf süre tutum dilekçesinde, her ne kadar aynı mahkemenin “2020/440 E.” dosya numarası yazılmış ise de anılan dilekçe içeriğinden talebin istinafa konu dosyaya ilişkin olduğu anlaşıldığı gibi mahkemenin 2020/440 E. sayılı dosyasının UYAP sistemi üzerinden incelenmesi sonucunda, dosyaların taraflarının birbiriyle ilgisinin bulunmadığı, karar tarihlerinin farklı olduğu görülmüş olup süre tutum dilekçesinde yazılı dosya numarasının maddi hataya müstenit olarak yazıldığı anlaşılmaktadır.’’

Cumhuriyet Savcısı Tarafından Düzenlenen Süre Tutum Dilekçesi

  • Yargıtay Kararı- 6. Ceza Dairesi, E. 2018/319 K. 2018/588 T. 1.2.2018

‘’UYAP üzerinden yapılan kontrolde de, o yer Cumhuriyet Savcısının 21/10/2013 günü yani süresinde saat 11.26’da elektronik imzalı olarak temyize ilişkin süre tutum dilekçesini oluşturup, mahkemesine gönderdiği tesbit edilmiştir. Zira, 08/10/2013 günü tefhim edilen hükme karşı, 15/10/2013 günü temyiz süresi dolmakta ise de, sürenin son günü olan 15/10/2013 günü resmi tatil olan Kurban Bayramının 1.günü, sonraki günler ise yine resmi tatilin devamıdır ve temyiz süresi 21/10/2013 tarihine kadar uzamaktadır ki, zaten bu günde de temyize ilişkin süre tutum dilekçesi verilmiştir. Bu sebeple, Cumhuriyet Savcısının temyiz istemi süresindedir ve hükmün esasına girilerek inceleme yapılması yasal zorunluluktur” gerekçesi ile itiraz kanun yoluna başvurulması üzerine, dosya Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:…’’

Blog Yazılarımız: Memurdan Savunma İsteme Yazısı İstenmesi Savunma Dilekçe Örneği

Stj. Av. Berçem ACAT
Av. Serhan CANTAŞ