Fesih – İbra Protokol Örneği

FESİH – İBRA PROTOKOLÜ

Madde 1- Taraflar

İşbu Fesih ibra Protokol’ü “Protokol”, ………………………………………………………………Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren …………………………………………… Güzellik Merkezi (bundan böyle şirket olarak anılacaktır.) adına yetkilisi ortak Batuhan ………………….(TC:……………… ) ile Buse ……………… (T.C.:………………  ) arasında 10.08.2022 tarihinde imzalanmıştır.

Madde 2- Konu

İşbu Protokol’ün konusu, taraflar arasında imzalanmış olan 12.04.2022 tarihli Adi Ortaklık Sözleşmesi’nin feshine ve tarafların birbirini ibrasına ilişkindir.

Madde 3- Mutabık Kalınan Hususlar

1-        Taraflar aralarındaki imzalanmış olan 12.04.2022 tarihli Adi Ortaklık Sözleşmesi’nin, 24.11.2023 tarihi itibariyle feshedilmiş sayılacağı hususunda anlaşmışlardır.

2-        Buse ………………  işbu Protokol ile aşağıdaki hususları beyan, taahhüt ve kabul eder:

a) ……………………………… Güzellik Merkezi yetkilisi Batuhan ………………  tarafından Buse ………………’a toplamda 200.000,00 TL ödenecektir. İşbu miktar, imza tarihinde 150.000,00 TL ve 10.09.2022 tarihinde 50.000,00 TL banka havalesi olarak Buse ………………’a ait aşağıda belirtilen hesaba gönderilecektir.

Buna karşılık;

b) Buse ……………… , Adi Ortaklık Sözleşmesi’ne ilişkin tüm yükümlülüklerini sözleşmeye uygun olarak ifa ettiğini, ortaklardan Batuhan ……………… ile güzellik merkezi olan ……………………………………………… ’dan bu yönde hiçbir talebinin bulunmadığını,

c) Sözleşme’ye ilişkin fesihten sonra, ortaklardan Batuhan ………………  ile güzellik merkezi olan ……………………………………………… ’dan yöneltebileceği her türlü hak, tazminat ve alacaklarından feragat ettiğini ve dava açmayacağını,

3- Batuhan ……………… , Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini fesih tarihine kadar ifa ettiğini ve Buse ……………… ’dan, sosyal güvenlik kurumu, vergi dairesi, belediye ya da kamu idareleri, personele ait maaş, sigorta primi, kıdem tazminatı, prim vb. işçilik alacakları gibi ortaklık ilişkisinden doğmuş ya da doğacak herhangi bir tazminat ya da alacak talebinde bulunmayacağını ve dava açmayacağını beyan, taahhüt ve kabul eder.

4- Taraflar işbu protokol ile birbirlerini serbest iradeleriyle ve gayrikabili rücu olarak ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5- Taraflar, karşılıklı görüşmelerle dostane bir şekilde fesih iş ve işlemlerinin yapılmasında mutabık kalmış olduklarından, iş bu fesih protokolünün hazırlanmasından önce ve iş bu protokolün hazırlanması sırasında karşılıklı olarak başka herhangi bir yazılı bildirimde (noter vasıtasıyla) bulunulmasına gerek olmadığında mutabık kalmışlardır.

6- Taraflar Adi Ortaklık Sözleşmesinde yer alan Rekabet Yasağına uygun davranacak, ortaklıktan ayrılan taraf buna aykırı hareket etmeyecektir. Şirket ortaklığından ayrılan ortağın 5 yıl boyunca, ………………………………………………  Güzellik Merkezi çevresinde aynı mahiyette şirket kuramayacaktır. Ortaklıktan ayrılan ortak, ………………………………………………  Güzellik Merkezi’nin müşterilerini ve müşteri potansiyelini almaya yönelik herhangi bir davranışta bulunmayacaktır. Aksi halde buna aykırı davranan taraf 500.000,00 TL cezai şart ödeyecektir.

7-        İşbu Protokol’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

8-        Ekli imza sirkülerleri kapsamında tarafların avukatı nezdinde yetkili temsilciler eliyle imzalanmış olan işbu Protokol 3 (üç) ana maddeden ve l (bir) adet ekten oluşmakta olup 10.08.2022 tarihinde tarafların yetkili temsilcileri eliyle iki nüsha olarak imzalanmıştır.

………………………….’a ait Ziraat Bankası Hesap Bilgileri:

TR…………………………………………….. 

        Batuhan ………….                                                                                                                                                                         Buse …………………

        Av. Serhan CANTAŞ                                                                                                                                                                    Av. Nagehan Koçer

Blog Yazılarımız: İbra Nedir? İbraname Nedir? İbra Nasıl Yapılır?