Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali (TCK madde 175)

Akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulanan kişinin yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Türk ceza Kanunu’na göre cezalandırılması öngörülmüştür.

TCK Madde 175

“Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

TCK Madde 175 Gerekçesi

“Maddede akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulanan kişinin bu yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesi, cezalandırılmaktadır. Maddenin düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Suç, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişinin bu yükümlülüğünü başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesiyle tamamlanır. Bu ihmal neticesinde başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir zarar meydana gelirse, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişi, fiilin sebebiyet verdiği netice açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır.”

Akı Hastalığı Nedeniyle İşlenen Suçta Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali ile İlgili Yargıtay Kararı


  • Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2013/4422 E., 2013/11124 K.

“Şizofreni rahatsızlığı olduğu dosyada bulunan 11.04.2006 tarihli Sağlık Kurulu Raporu içeriğinden anlaşılan sanık …’ın 10.02.2009 ve 26.09.2009 tarihlerinde katılan-akrabası …’ın Yazıhisar köyünde ikamet ettiği evinin pencere camlarını taş atmak suretiyle kırması, annesi-vasisi olan sanık …’in ise her iki olayda da akıl hastası-oğlu … üzerindeki “bakım ve gözetim yükümlülüğünü” yerine getirmemesi, 10.02.2009 tarihli olay açısından da …’ın babası-sanık … ile kardeşi-sanık …’ın da “bakım ve gözetim yükümlülüklerini” yerine getirmemeleri şeklinde gerçekleşen eylemlerinin “TCK’nın 32.maddesi kapsamında mala zarar verme” ve “Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali” suçlarını oluşturduğu iddia olunan somut olaylarda;

1-“Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derece azalmış olan kişiye ceza verilmez.” hükmünü taşıyan TCK’nın 32/1.maddesi nazara alınarak CMK’nın 223/3-a maddesi uyarınca “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.”

Blog Yazılarımız: İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası (TCK madde 117)

Stj. Av. Altuğ Eliri
Av. Serhan Cantaş