Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar
Yazı

Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar

MALULİYET AYLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR GİRİŞ  Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını,...