Kesin Aciz Vesikası İle Kesin Rehin Açığı Belgesi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nelerdir?
Yazı

Kesin Aciz Vesikası İle Kesin Rehin Açığı Belgesi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nelerdir?

Kesin Aciz Vesikası İle Kesin Rehin Açığı Belgesi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nelerdir?           Rehin açığı belgesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte rehinli alacaklının alacağını kısmen veya tamamen alamamış olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge ile sadece rehnin alacağı karşılamadığı tespit edilmektedir; buna karşın borçlunun başka malvarlığının bulunmadığı veya mallarının alacağı karşılamaya yetmediğinin tespiti söz...

Geçici Rehin Açığı Belgesine Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir Mi?
Yazı

Geçici Rehin Açığı Belgesine Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir Mi?

Geçici Rehin Açığı Belgesine Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir Mi? Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı tasarruf işlemlerinin alacaklıları tarafından geçersizliğini sağlamak üzere açılır. Yargıtay tasarrufun iptali için şu tanımı kullanmaktadır; Malın, borçlunun mal varlığına iade edilmeden, icra takibi ile alacağın tahsiline imkân veren şahsi bir davadır. Bu dava sonunda alınacak karar ile tasarrufa...

Alacaklı Üst Sınır İpoteği Olmasına Rağmen, Üst Sınır Olarak Belirlenen Miktardan Daha Yüksek Bir Miktar İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatmak İsterse, Borçlu Buna Nasıl Karşı Koyabilir?
Yazı

Alacaklı Üst Sınır İpoteği Olmasına Rağmen, Üst Sınır Olarak Belirlenen Miktardan Daha Yüksek Bir Miktar İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatmak İsterse, Borçlu Buna Nasıl Karşı Koyabilir?

Alacaklı Üst Sınır İpoteği Olmasına Rağmen, Üst Sınır Olarak Belirlenen Miktardan Daha Yüksek Bir Miktar İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatmak İsterse, Borçlu Buna Nasıl Karşı Koyabilir? Üst sınır ipoteğinde, alacak şekilde bir üst sınır tespit edilerek teminatın kapsamı belirlenmektedir.  Bununla rehin edilen alacağın tutarı değil, ipotekli taşınmazın sorumlu olduğu üst miktar tespit edilmiş...

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Kararlaştırılabilir Mi?
Yazı

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Kararlaştırılabilir Mi?

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Kararlaştırılabilir Mi? Rehnin özel yoldan satılarak paraya çevrilmesine ilişkin olarak Türk hukukunda açık bir hüküm bulunmamakta olup, rehnin paraya çevrilmesi hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) kapsamında düzenlenmiştir. TMK’nın 873. maddesinde yer alan, “Borç ödenmezse alacaklı, alacağını rehinli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına sahiptir.” hükmüyle alacaklının rehin hakkı...

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar
Yazı

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar

Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar  Giriş Bir gerçek veya tüzel kişiye karşı herhangi bir borcundan dolayı icra takibi yapılmasının ardından, borçlu yan tebliğe rağmen borcunu ifa etmezse, alacaklı yan icra takibinin kesinleşmesinin ardından takibin devamını talep edebilir. Bu takip devamı genelde haciz işlemi ile devam etmektedir. Haciz işlemi, icra dairesi tarafından kişinin mal ve...