Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka İstenmemesine Rağmen Sonradan Nafaka İstenebilir mi?
Yazı

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka İstenmemesine Rağmen Sonradan Nafaka İstenebilir mi?

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka İstenmemesine Rağmen Sonradan Nafaka İstenebilir mi? GİRİŞ Türk Hukuku’nda boşanma davaları, anlaşmalı veya çekişmeli olarak ayrılabilir. Çekişmeli boşanmanın süreci, anlaşmalı boşanmaya nazaran daha uzun bir sürece ve yıpranmaya yol açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının şartları TMK m. 166/3’te düzenlenmiştir buna göre: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya...

İhtiyati Haciz Nedir? İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?
Yazı

İhtiyati Haciz Nedir? İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?

İHTİYATİ HACİZ NEDİR? GİRİŞ  İhtiyati haciz, alacaklının bir para veya teminat alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için, kesin haciz aşamasından önce, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyati haciz koruma tedbiri İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. İhtiyati haciz, alacaklının para veya teminat alacağını güvence altına alan geçici...

Vergi Ceza İhbarnamesine İtiraz ve İptal Davası
Yazı

Vergi Ceza İhbarnamesine İtiraz ve İptal Davası

VERGİ CEZA İHBARNAMESİNE İTİRAZ VE İPTAL DAVASI GİRİŞ  Bu ihbarnameler, Mal Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Belediyelerce düzenlenmektedir. Tarh edilen vergi, harç ve kesilen cezayı gösteren belgelerdir. Söz konusu ihbarname hem vergiyi/harcı hem de cezayı kapsar. Bunun yanında sadece cezayı da kapsayabilmektedir. Belirtilen bu ihbarname 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 34. ve 35. maddelerinde düzenlenmektedir....

Vasi Atanması Talebi ve Vesayetin Değiştirilmesi Davası
Yazı

Vasi Atanması Talebi ve Vesayetin Değiştirilmesi Davası

Vasi Atanması Talebi ve Vesayetin Değiştirilmesi Davası Vesayet Nedir? Türk Hukuku’nda vesayet, velâyet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlanmış kişilerin menfaatini, özel hukuk çerçevesinde, haklarının koruması maksadıyla düzenlenmiştir. Düzenlemenin amacı, hukuken ehil olmayanların kişisel ve maddi menfaatlerinin korunarak temsil edilmesidir. Vesayet kurumu bazen hukuki zorunluluk arz ederken bazen de kişinin kendi rızasına dayalı olarak mahkemeden talebiyle...

Suç ve Ceza Nedeniyle Memuriyetten Çıkarılma – Dönme Şartları
Yazı

Suç ve Ceza Nedeniyle Memuriyetten Çıkarılma – Dönme Şartları

Suç ve Ceza Nedeniyle Memuriyetten Çıkarılma Dönme Şartları GİRİŞ Türk Hukuku’nda Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinde memurun tanımı yapılmıştır. Buna göre “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika...

Gümrük Vergileri veya Cezalarına İtiraz ve İptal Davası
Yazı

Gümrük Vergileri veya Cezalarına İtiraz ve İptal Davası

Gümrük Vergileri veya Cezalarına İtiraz ve İptal Davası GİRİŞ Türk Hukuku’nda “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder. İthal veya ihraç edilen mallara ilişkin olarak eksik veya hiç vergi ödenmediği durumlarda gümrük vergisi ek tahakkuk ve düzenlemeleri mevcut ise para cezası uygulanır. Gümrük vergi kabahatleri...

Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar
Yazı

Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar

MALULİYET AYLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR GİRİŞ  Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını,...

Mirastan Çıkarma (ISKAT) Nedir?
Yazı

Mirastan Çıkarma (ISKAT) Nedir?

MİRASTAN ÇIKARMA (ISKAT) NEDİR? GİRİŞ Mirasçılıktan çıkarma, bir kişinin yasada sınırlı olarak belirtilen sebeplerin varlığı halinde, saklı pay sahibi mirasçısını ölüme bağlı bir tasarruf ile mirastan hariç bırakma hak ve yetkisidir. Mirastan çıkarma sebepleri tek başına yeterli değildir, mutlaka şekli anlamda bir ölüme bağlı tasarrufun yani vasiyetnamenin içinde yer alması gerekmektedir. Mirastan çıkarma kural olarak...

Tanıma ve Tenfiz Davaları
Yazı

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz Davaları Giriş Türk Hukuku’nda tanıma ve tenfizin tanımları MÖHUK’da düzenlenmiştir. Buna göre: Tanıma: Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfizşartlarını taşıdığının mahkemece tespit edilmesidir. Tenfiz: Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi...

Adli Kontrol Tedbiri Nedir? Adli Kontrol Tedbiri Nasıl Kaldırılır?
Yazı

Adli Kontrol Tedbiri Nedir? Adli Kontrol Tedbiri Nasıl Kaldırılır?

ADLİ KONTROL TEDBİRİ NEDİR? GİRİŞ  Adli kontrol tedbiri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 109 vd. hükümlerinde düzenlenmektedir. Tutuklama sebeplerinin varlığı halinde şüpheli veya sanık hakkında uygulanan bir koruma tedbiridir. Bu sebeple adli kontrol ile tutuklama tedbirinin şartları aynıdır. Her iki tedbir için de şüpheli veya sanığın suç işlediklerine yönelik kuvvetli suç şüphesini gösteren somut...