Genital Muayene Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 287)
Yazı

Genital Muayene Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 287)

GENİTAL MUAYENE SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Genital muayene suçu, yargı kararı olmaksızın kişiyi genital muayeneye göndermek veya genital muayeneyi yapmaktır. Genital muayene suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 287. maddesinde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmektedir. Madde 287- (1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç...

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK madde 134)
Yazı

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK madde 134)

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Özel hayatın gizliliği ihlal suçu ile kişilerin özel hayata müdahale girişimlerinden bireyin korunması amaçlanmaktadır. Özel hayatın gizliliği suçu, Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlığı altında Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmektedir. Suçun faili herhangi kimse olabilir. Özel yaşam alanı bir başka kişi ile paylaşılıyorsa, bu...

İnsan Üzerinde Deney Suçu (TCK madde 90)
Yazı

İnsan Üzerinde Deney Suçu (TCK madde 90)

İnsan Üzerinde Deney Suçu GİRİŞ Türk Hukukunda İnsan üzerinde deney suçu, ilk kez 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 90. maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. Madde başlığı her ne kadar insan üzerinde deney olsa da aslında madde de tedavi amaçlı deneme suçu da düzenlenmiştir. TCK m. 90 (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan...

Eziyet Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 96)
Yazı

Eziyet Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 96)

EZİYET SUÇU GİRİŞ  Eziyet suçu, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulmasıyla meydana gelir. Eziyet suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 96. maddesinde düzenlenmektedir. Suçla korunan yarar, kişinin onuru ile maddi ve manevi bütünlüğüdür. Eziyet suçu, sistematik bir şekilde ve süreklilik arz eden fiillerin...

Ehliyetsizlik Sebebi ile Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Ehliyetsizlik Sebebi ile Tapu İptal ve Tescil Davası

Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davası GİRİŞ Türk Hukukunda tapuda taşınmaz devrinin yapılabilmesi için devri gerçekleştiren kişinin, işlem sırasında temyiz kudretine ve fiil ehliyetine haiz olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanun m. 9’da açıklandığı üzere, fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Ehliyetsiz olan kişinin yapmış olduğu taşınmaz devri hukuken...

Apartman Yönetim Planı ve Apartmanda Hayvan Beslenmesi
Yazı

Apartman Yönetim Planı ve Apartmanda Hayvan Beslenmesi

APARTMAN YÖNETİM PLANI VE APARTMANDA HAYVAN BESLENMESİ  APARTMAN YÖNETİM PLANI NEDİR? Yönetim planı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulması sırasında tapu kütüğüne tescil edilmesi için önceden hazırlanıp Tapu Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gerekir. Tapu Müdürlüğünde saklanması gereken bu belge tüm kat malikleri açısından bağlayıcılık teşkil eden sözleşme hükmündedir. Yönetim planı; yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini,...

Haksız Arama Suçu (TCK madde 120)
Yazı

Haksız Arama Suçu (TCK madde 120)

Haksız Arama Suçu GİRİŞ Türk Hukuku’nda özel hayatın gizliliği Anayasa’nın 20. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya...

Yalan Yere Yemin Suçu (TCK madde 275)
Yazı

Yalan Yere Yemin Suçu (TCK madde 275)

Yalan Yere Yemin Suçu GİRİŞ Türk Hukuku’nda dava sırasında yalan yere yemin edilmesi suçu ve cezası TCK m. 275’te düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. (3) Hükmün icraya konulmasından...

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m.1007)
Yazı

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m.1007)

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m.1007) GİRİŞ  Tapu sicilinin tutulmasından doğan tüm zararlardan devlet yani hazine sorumludur. Tapu sicil memurunun hukuka aykırı işlemi nedeniyle tapu maliki ya da ilgilisi aleyhine maddi nitelikli zararlar meydana gelmiş olabilir. Koşullarının varlığı halinde bu zararın tazmini hazineye karşı açılacak dava ile mümkün olur....

Nafaka Artırım ve Azaltım Davası Nedir?
Yazı

Nafaka Artırım ve Azaltım Davası Nedir?

NAFAKA ARTIRIM VE AZALTIM DAVASI NEDİR?  Nafaka Nedir? Nafaka kelime anlamı ile bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylıktır. Türk Medeni Kanunu’nda dört çeşit nafaka düzenlenmektedir: Tedbir Nafakası İştirak Nafakası Yoksulluk Nafakası Yardım Nafakası 1. Tedbir Nafakası Boşanma davasının açılmasıyla dava süresince eşlerin birbirine olan bakım yükümlülüğü...