Anonim Şirketlerde Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme Nedir?
Yazı

Anonim Şirketlerde Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme Nedir?

ANONİM ŞİRKETLERDE BÖLÜNME, BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME Giriş Anonim şirketler günümüzde piyasanın en önemli aktörlerinden biridir. Anonim şirketler kar amacı güderler ve bu amaç doğrultusunda her zaman değer maksimizasyonunu amaçlarlar ve bu sebeple kimi zaman faaliyet hacimlerini genişletmek, daraltmak ya da yapısal değişikliğe gitme yolunu tercih edebilirler. Bu değişiklikler TTK’da birleşme, bölünme ve tür değiştirme...

Davanın Açılmamış Sayılması Kararı Nedir?
Yazı

Davanın Açılmamış Sayılması Kararı Nedir?

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI NEDİR? GİRİŞ  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda davanın açılmamış sayılmasını gerektiren sebepler birçok madde altında düzenlenmektedir. Bunlar: 1. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılması Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten;...

Menfi Tespit Davası Nedir?
Yazı

Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi Tespit Davası Nedir? GİRİŞ HMK m. 106 uyarınca tespit davası tanımlanmıştır ilgili maddeye göre mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilmesi tespit davasıdır. Mahkemeden icra takibi borçlusunun borcu ifa etmeden önce herhangi bir borcu olup olmadığını tespiti talebine menfi tespit davası denir....

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?
Yazı

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?

ARABULUCULUK GİRİŞ Anayasa’nın 9. Maddesine göre yargılama yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Ancak özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda mahkeme dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları bulunmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişinin katılımıyla gönüllü bir şekilde yürütülen hızlı ve kesin bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ek olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na...

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Nedir?
Yazı

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Nedir?

KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ VE KORUYUCU AİLE GİRİŞ  Küçüğün evlat edinilmesi Türk Medeni Kanunu’nun 305-312 maddelerinde düzenlenen, mahkeme kararıyla neticelenen bir süreç iken, koruyucu ailelik Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 24. maddesi ve Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında kuruluş bakımına alternatif koruma altındaki çocukların aile yanında bakımlarına yönelik süreli ve geçici bir hizmet yöntemidir. KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ Evlat edinme...

Acente Nedir?
Yazı

Acente Nedir?

Acente Nedir? GİRİŞ Tacirlerin üretilen mal ve hizmetlerini daha geniş bir çevrede pazarlayabilmek için yardımcı hizmetlerden yararlanması gerekebilir. Ancak çoğu zaman bu hizmet tacirler açısından oldukça masraflıdır. Bu durumda acente adı verilen ve ayrı bir işletme sahibi olan bu yardımcılar tacir adına tacirin ürettiği mal ve hizmetlerin satımı için sürekli aracılık faaliyeti yürütür ve tacir...

Rödovans Sözleşmeleri Nedir?
Yazı

Rödovans Sözleşmeleri Nedir?

RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİ GİRİŞ Maden haklarının bölünememesi ilkesi, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 5.maddesinde, “Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), arama ruhsatı, buluculuk, görünür rezerv geliştirme ve işletme ruhsatı haklarının hiçbiri hisselere bölünemez. Her biri bir bütün hâlinde muameleye tabi tutulur.” şeklinde ifade edilmiştir. Maden haklarının bölünememesi ilkesinin bir sonucu olarak, arama ruhsatı ve işletme ruhsatının...

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası Nedir?
Yazı

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası Nedir?

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI)  DAVASI GİRİŞ  Ecrimisil (haksız işgal tazminatı), taşınmaz üzerinde zilyetliği bulunmayan malik tarafından, dava konusu edilen taşınmazı bir hakka dayanmaksızın kullanan yani işgal eden kişiye karşı yöneltilen bir talep ve dava türüdür. Bu dava ile mahkemeden, haksız işgalin tespiti ve işgal tazminatının ifasına karar vermesi talep edilir. Ecrimisil “mülkiyet hakkına” dayanmaktadır. Mülkiyet...

Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Yazı

Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Anonim şirketlerin sona ermesi infisah (kendiliğinden sona erme) ve fesih (bir iradeye ile sona erme) olarak TTK’da iki şekilde belirtilmiştir. Sona Erme Sebepleri Nelerdir? 1. Sürenin Sona Ermesi Anonim şirketler şirket esas sözleşmesinde belirli bir süre öngörülerek kurulabilir. Esas sözleşmede belirtilen bu sürenin dolması ile şirket sona erer ve...

Evlenmenin İptali Davası ve Şartları Nelerdir?
Yazı

Evlenmenin İptali Davası ve Şartları Nelerdir?

EVLENMENİN İPTALİ DAVASI VE ŞARTLARI GİRİŞ Evlenme, Türk Medeni Kanunu açısından karşı cinsten iki insanın evlendirmeye yetkili memur önünde karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarını açıklaması ile oluşur. Boşanma hukuken geçerli olan bir evliliğin kanundaki şartların gerçekleşmesi halinde mahkeme kararı ile sona erdirilmesini ifade etmekteyken; evlenmenin butlanı kanun tarafından aranan geçerlilik koşullarını taşımayan bir evliliğin...