Mirasın Hükmen Reddi Nedir?
Yazı

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın Hükmen Reddi Giriş “Mirasın reddi” ifadesi, bir kimsenin yasal olarak miras hakkını reddettiği anlamına gelir. Miras, bir kişinin ölümü üzerine, geride bıraktığı malvarlığı ve haklarının tümünü kapsar. Mirasın reddi, mirasçı olmak istemeyen bir kişinin mahkeme kararıyla veya hükmen mirastan feragat etmesini ifade eder. Bir kişi mirası reddettiğinde, mirasın tümüyle reddedildiği kabul edilir ve reddeden...

Miras Sözleşmeleri Nedir? Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Yazı

Miras Sözleşmeleri Nedir? Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

MİRAS SÖZLEŞMELERİ Giriş Miras sözleşmesi, bir kişinin hayatta iken hazırladığı ve ölümünden sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağına dair hazırlanan özel bir anlaşmadır. Miras sözleşmesi, kişinin ölümü halinde mal varlığının dağıtımı, mirasçılar arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların önüne geçerek, mal varlığı dağıtımı daha adil bir şekilde yapılmasını sağlar. Miras sözleşmesi, kişinin mirasçılarına, haklarına ve sorumluluklarına dair bir...

Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Nedir? Kamu Görevlileri Hizmeti Yerine Getirmezse Ne Olur?
Yazı

Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Nedir? Kamu Görevlileri Hizmeti Yerine Getirmezse Ne Olur?

Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Nedir? GİRİŞ Kamu görevlileri, devletin işleyişinde önemli bir rol oynarlar ve hizmetlerini vatandaşlara en iyi şekilde sunmak için çalışırlar. Ancak, bazı durumlarda kamu hizmetlerinin adaletli bir şekilde dağıtılabilmesi için belirli bir süre boyunca farklı bölgelerde çalışmaları zorunlu hale getirilmiştir. İşte bu zorunluluğa “mecburi hizmet yükümlülüğü’’ denir.  Mecburi hizmet, kamu görevlilerinin belirli bir...

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar Nelerdir?
Yazı

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar Nelerdir?

KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAK İLAMLAR İlam Nedir? İlam Türk Dil Kurumunca bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge anlamına gelmektedir. Yargı bildirisi olarak da tanımlanabilir. Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar Nelerdir? Kural olarak mahkeme ilamları kesinleşmesine gerek duyulmadan ilamlar icraya konu edilebilirken bazı kararlar kesinleşme olmaksızın icraya konu edilemez. 1. Taşınmaz aynına ilişkin...

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Nasıl Yapılır?
Yazı

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Nasıl Yapılır?

Kamulaştırma Nedir? GİRİŞ Kamulaştırma işlemi Kamulaştırma Kanunu gereğince yapılmaktadır. Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerin mülkiyetine geçmesidir. Gerçek ve özel tüzel hukuk kişilerine ait taşınmaz mallar kamulaştırılabilir. Kamu malları kamulaştırılamaz. Taşınmaz malın tamamı kamulaştırılabildiği gibi belirli bir kısmı da kamulaştırılabilir bu duruma...

İbra Nedir? İbraname Nedir? İbra Nasıl Yapılır?
Yazı

İbra Nedir? İbraname Nedir? İbra Nasıl Yapılır?

Borçlar Hukukunda İbra Kavramı GİRİŞ Türk Dil Kurumunca İbra, temize çıkarma, aklama anlamlarına gelmektedir. Türk Borçlar Kanununca İbra, borçlunun borcunu ödemekten kurtulması için alacaklının borçluyu borçtan kurtarması anlamına gelir. İbra, borç ilişkisini iki taraflı sona erdiren bir sözleşmedir. İbra için alacaklı ve borçlu iradesini açıkça ortaya koyması gerekir. Alacaklı, borcun tamamından veya bir kısmından ibra...

Eser Sözleşmesi Nedir? Eser Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?
Yazı

Eser Sözleşmesi Nedir? Eser Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?

ESER SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu’na göre eser sözleşmesi, bir tarafın diğer tarafa belirli bir eseri meydana getirmeyi veya bir işi yapmayı, diğer tarafın da buna karşılık bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür. Eser sözleşmesinin konusu tıpkı diğer sözleşmeler gibi, tarafların iradelerine göre belirlenir. Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesi’nde de denilmektedir ki: ‘’Eser sözleşmesi, yüklenicinin...

Depremden Doğan Zararların Tazmini Davası – Deprem Tazminatı Davası
Yazı

Depremden Doğan Zararların Tazmini Davası – Deprem Tazminatı Davası

Depremden Doğan Zararların Tazmini GİRİŞ Türk Hukuku’nda deprem nedeniyle binanın yıkılması veya hasar görmesi durumunda tazminat davası haksız fiil sorumluluğuna dayalı olarak açılabilir. Yüklenici, denetçi vb. gibi yapının kötü yapılmasında her tür kusuru veya sorumluluğu, ihmali bulunan kişiler, binada yaşasa da yaşamasa da o bina nedeniyle zarar gören herkese karşı sorumlu olur, bu kişilere karşı...

Cinsiyet Değişikliği Davası
Yazı

Cinsiyet Değişikliği Davası

Cinsiyet Değiştirme Davası Giriş Cinsiyet değişikliği, bir kişinin doğduğu cinsiyetten farklı bir cinsiyete ait hissetmesi durumudur. Bu kişiler, toplumun cinsiyet normlarına uymak yerine, kendi cinsiyet kimliklerine uygun yaşamak isteyebilirler. Cinsiyet değişikliği, cinsiyet kimliğini değiştirmek için çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Cinsiyet değişikliği, birçok ülkede yasal olarak tanınmaktadır ve cinsiyet değişikliği süreci, tıbbi prosedürler, hormon tedavileri ve...

Cezanın Ertelenmesi Nedir?
Yazı

Cezanın Ertelenmesi Nedir?

CEZANIN ERTELEMESİ NEDİR? GİRİŞ TDK uyarıca erteleme: sonraya bırakmak, tehir etmek, tecil etmek, talik etmek anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda cezanın ertelenmesi ise: mahkeme tarafından mahkûmiyet kararıyla belirlenen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden bazı şartlarla vazgeçilmesidir. Cezanın ertelenmesi Türk Ceza Kanunu 51. Maddede düzenlenmiştir. CEZANIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? HÜKMEDİLEN CEZANIN TÜRÜ BAKIMINDAN: Fail bu suçu alışkanlık...