Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 141)
Yazı

Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 141)

HIRSIZLIK SUÇU NEDİR? Başkasının zilyedi olduğu taşınır malı, zilyedinin rızası olmadığı halde kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınmasıyla hırsızlık suçu oluşacaktır. Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 147. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Hırsızlık suçu “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir ve koruduğu hukuksal yarar zilyetlik ve mülkiyettir. Suçun oluşması için malın ekonomik...

Açıklama Yazılmadan Gönderilen Banka Havaleleri – EFT’leri
Yazı

Açıklama Yazılmadan Gönderilen Banka Havaleleri – EFT’leri

AÇIKLAMA YAZILMADAN GÖNDERİLEN BANKA HAVALELERİ GİRİŞ Teknolojinin bir getirisi olarak artık banka aracılığı ile yapılacak ödemelerde mobil bankacılık tercih edilmektedir. Bu yazıda mobil bankacılık üzerinden ödünç veya borç ödemesi olarak gönderilen havalelerin açıklama kısmının boş olması durumunda ortaya çıkacak mağduriyetlerin neler oluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmektedir. Mobil bankacılık, günlük ödemeler ve özellikle ticari...

Mirasta Mal Paylaşımı ve Mirasçılık
Yazı

Mirasta Mal Paylaşımı ve Mirasçılık

MİRASTA MAL PAYLAŞIMI VE MİRASÇILIK MİRAS NEDİR? Miras, bir kimsenin ölümüyle mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin bütünüdür, yani tereke anlamına gelir. MİRASÇI VE MURİS NEDİR? Öldüğü vakit, kendisine ait olan özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetinin düzenlenen kişilere “muris” denir. Sadece gerçek kişiler muris olabilir çünkü sadece gerçek kişiler ölür. Ölüme bağlı bir tasarrufun yapılmasının söz...

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Hak Kazanılır?
Yazı

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Hak Kazanılır?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? NASIL HESAPLANIR? NASIL HAK KAZANILIR? KIDEM TAZMİNATI NEDİR? İş sözleşmesinin sona ermesi taraflar bakımından bir takım sonuçlar doğurur. İş sözleşmesinin feshinin önemli sonuçlarından biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesi kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işverence işçiye ya da mirasçılarına kıdeminin karşılığı olarak...

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?
Yazı

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLİLİK YOLUYLA KAZANILMASI GİRİŞ Vatandaşlık, devletin tek taraflı, egemenlik hakkını kullanarak, şartlarını ve hükümlerini tespit ettiği bir hukuki statüyü gerçekleştiren kişi ile arasında kurulan siyasi ve hukuki bağdır.  Birey, şartları devlet tarafından önceden belirlenmiş olan statüye dâhil olmakla vatandaş sıfatını kazanmış olur. Vatandaşlık 3 şekilde kazanılabilir. Bunlardan ilki doğum yoluyla vatandaşlığın kazanılmasıdır. İkincisi,...

Konut Dokunulmazlığı İhlal Suçu ve Cezası Nedir?
Yazı

Konut Dokunulmazlığı İhlal Suçu ve Cezası Nedir?

 KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU ve CEZASI  GİRİŞ Konut dokunulmazlığını ihlal suçu, bir kimsenin konutuna, işyerine veya bunların eklentilerine rızaya aykırı olarak girme veya rıza ile girdikten sonra çıkmama fiilleriyle işlenen bir suçtur. Konut, insanın sığınma yeri ve kendi benliğinin oluşturduğu yer olduğu için Anayasanın 21. maddesi ile de koruma altına alınmış ve dokunulmaz sayılmıştır. Anayasa ...

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Yazı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ  GİRİŞ Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bu durumuyla ölünceye kadar bakma sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen (ivazlı) bir sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 611-619 maddelerinde düzenlenmektedir. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ...

Yabancı Kişilerin Boşanmasında Uygulanacak Hukuk
Yazı

Yabancı Kişilerin Boşanmasında Uygulanacak Hukuk

YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAVALARINA UYGULANACAK HUKUK GİRİŞ Evlenme, hukukumuza göre, hayatlarını birleştirmek amacı ile iki farklı cinsiyete sahip kişilerin yetkili makam önünde beyanlarını dile getirmek suretiyle yapılmaktadır. Türk Medeni Kanunu m185’e göre evlenme ile eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle...

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle İcra Takibi Nedir?
Yazı

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle İcra Takibi Nedir?

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ GİRİŞ Kambiyo senedi, değerli varlık olarak tanımlanan ticari senetlere verilen bir isimdir. Kambiyo senetleri, emre yazılı senetlerin en tipik örnekleridir. Bu senetler “Bono”, “Çek” ve “Poliçe” olmak üzere üç tanedir. Kambiyo senetleri daima belirli bir miktar paranın ödenmesi borcunu içerir, ibraz senetleridir, müteselsil sorumluluk ilkesi benimsenmiştir. Kambiyo...

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?
Yazı

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI NEDİR? GİRİŞ Boşanma sebepleri özel sebepleri ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılır. Özel sebepler; zina, hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı. Genel sebepler ; evlilik birliğinin sarsılması, ortak hayatın yeniden kurulamaması ve eşlerin anlaşmasından oluşmaktadır. Biz bu...